สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นายสมบูรณ์ หลาวประเสริฐ โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นางสาวศิริเพ็ญ สรรพสุข โทรศัพท์ 0 2562 0552 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
3 ตำแหน้่งนักวิชาการประมง นางสาวชุติมา ขมวิลัย โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวโปรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์ โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางรังสีไชย ทับแก้ว โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวปัทมาพร พงษ์เจริญ โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นห้าวหาญ โทรศัพท์ 0 2562 0588 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวณฐมน สีสงค์ โทรศัพท์ 0 2561 0786 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาววีณา ตุงชีพ โทรศัพท์ 0 2561 0786 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายจิรพัฒน์ สัมมะวัฒนา โทรศัพท์ 0 2561 0786 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786
12 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายชูกิจ เปรมประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0 2561 0786 มือถือ- โทรสาร 0 2561 0786

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล