ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ- โทรสาร 0 3475 6625
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ- โทรสาร 0 3475 6625
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง วันทนี ส่งทวน โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ - โทรสาร 0 3475 6625
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวพรพิมล ทิวแพ โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ - โทรสาร 0 3475 6625
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวพรพิมล ทิวแพ โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ- โทรสาร 0 3475 6625
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายจักรพงษ์ พิพัฒน์มงคลพร โทรศัพท์ 0 3472 0170 มือถือ- โทรสาร 0 3475 6625

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.สมุทรสงคราม