สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร โทรศัพท์ 0 7431 1895,0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
2 หัวหน้างาน นางสุจิตรา ทองรักจันทร์ โทรศัพท์ 0 7431 1895,0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายสมบูรณ์ สว่างพงศ์ โทรศัพท์ 0 7431 1895,0 7431 2036 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางกฤษณา องอาจ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวเพ็ญศรี เมืองเยาว์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางกมลศิริ พันธนียะ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายมาวิทย์ อัศวอารีย์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
9 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายจิระยุทธ รื่นศิริกุล โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสิริวรรณ บุญชัย โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
12 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายภรัณยู ถมพลกรัง โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
13 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางอรัญญา อัศวอารีย์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
14 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม นายวิทยา หะวานนท์ โทรศัพท์ 0 7431 1895, 0 7431 1340 มือถือ- โทรสาร 0 7444 2054
15 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายอัตรา ไชยมงคล โทรศัพท์ 074 311 895 มือถือ- โทรสาร 074 442 054
16 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ โทรศัพท์ 074 311 895 มือถือ- โทรสาร 074 442 054
17 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายไวทัศน์ หนูกล่ำ โทรศัพท์ 074 311 895 มือถือ- โทรสาร 074 442 054
18 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม นางจุไลวรรณ รุ่งกำเนิด โทรศัพท์ 074 335 224-8 มือถือ - โทรสาร 074 335 243
19 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวณัฐกานต์ สาลีติด โทรศัพท์ 074 335 244-8 มือถือ - โทรสาร 074 335 243

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง