สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางอำพันธ์ วงศ์อารีราษฏร์ โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายมานพ เห็นดีน โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจิรวรรณ ปลอดวงศ์ โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายชัชวาล อินทรมนตรี โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
7 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์ โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวเพ็ญศรี บุญตามช่วย โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
9 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวอรอนงค์ คงทวี โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู โทรศัพท์ 0 7433 4516-8 มือถือ- โทรสาร 0 7433 4515

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง