สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นายสกนธ์ แสงประดับ โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางน้ำผึ้ง กระจ่างศรี โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฏร์ โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางปิยารมณ์ คงขึม โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวกมลรัตน์ ยงเจริญ โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ - แฟกซ์ 0 3831 2532
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางธนิกานต์ บัวทอง โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจีราพร ฟูวุฒิ โทรศัพท์ 0 3832 6512 มือถือ- โทรสาร 0 3831 2532

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง