ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ โทรศัพท์ 0 3943 3216 - 8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
2 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นายมีศักดิ์ จันทร์ชุม โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางนงคราญ เจริญวัฒน์ โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
4 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นางกฤษณา จันทร์แก้ว โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางขจรพรรณ แก้วเขียว โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
6 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวเพ็ญแข คุณาวงศ์เดช โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางทิศธิยา แช่มล้วน โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
9 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นางกัญญารัตน์ สุนทรา โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายปริญญ์ วิรุณราช โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวอัญชลี คมปฏิญาณ โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายพิชิตพล สิงห์ธนะ โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
13 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ นายฐกร ค้าขายกิจธวัช โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209
14 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายสรณัญช์ จำปาศรี โทรศัพท์ 0 3943 3216-8 มือถือ- โทรสาร 0 3943 3209

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระบน