ศูนย์ฯ ปากพนัง

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายไมตรี กำเนิดมณี โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางวราภรณ์ หนูดี โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายอัศวิน แก้วคง โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางลัดดาวัลย์ สถาพร โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
6 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์ โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายอุทัย รัตนอุบล โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวศิริมาศ จันทร์แก้ว โทรศัพท์ 0 7541 6180-1 มือถือ- โทรสาร 0 7541 6180-1

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศูนย์ฯ ปากพนัง