ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวศนิกานต์ ตันสุตะพานิช โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ว่าที่ ร.ต.สนั่น นนทะเสน โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายสุรชาต ฉวีภักดิ์ โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางธิดาพร ฉวีภักดิ์ โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาววิรงรอง ค้ำชู โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายบุญยี่ หมื่นไธสง โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายนพดล สิทธี โทรศัพท์ 0 3945 7987-8 มือถือ- โทรสาร 0 3939 1025

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.จันทบุรี