ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย โทรศัพท์ 0 3954 3334-5 มือถือ- โทรสาร 0 3954 3167
2 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์ โทรศัพท์ 0 3954 3334-5 มือถือ- โทรสาร 0 3954 3167
3 ตำแหน่งงานหัวหน้างานฯ นางสุวรรณา วรสิงห์ โทรศัพท์ 0 3954 3334-5 มือถือ- โทรสาร 0 3952 1634

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ตราด