ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายเจริญ เริงหทัยธรรม โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ - โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
2 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางกรรณ์นิกา มิ่งมิตร โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ - โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
3 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางปริญญา สุทธินนท์ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวอัมพร สารภิรมย์ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางพิณชกร ศรีทองคำ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
6 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางสมพิศ แย้มเกษม โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวชัชนันท์ ปาระจิตต์ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวศศิวิภา ถิ่นวงษ์เกอ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ โทรศัพท์ 0 3865 5191 มือถือ- โทรสาร 0 3866 4583 ต่อ 114

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ระยอง