ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายวิเชียร วรสายัณห์ โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
2 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางสาวอมรลักษณ์ อาษาสนา โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายวสันต์ สุเดชะ โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
4 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นายจรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายปกป้อง อุ่มอยู่ โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ โทรสาร 0 3853 2066
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายวัลลภ ทิมดี โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายสมชาย โตสำลี โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายพีระ อาจชัยพร โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066
10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวเบญจรัตน์ สุขประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0 3853 1387 มือถือ- โทรสาร 0 3853 2066

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ฉะเชิงเทรา