ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายธเนศ พุ่มทอง โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางดุสิตา กลิ่นหอม โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์ โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวสุนิตา เลี่ยมใหม่ โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางกัญจนี พรหมจินดา โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาววาสนา พรมราช โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ - โทรสาร 0 3266 1398
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายมนตรี บัวบาล โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวรัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ โทรศัพท์ 0 3266 1398 มือถือ- โทรสาร 0 3266 1398

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ประจวบคีรีขันธ์