ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯ นางสาวสุขศรี สัมภวะผล โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางปัทมาวดี คลล้ำ โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
3 ตำแหน่งหัวหน้างาน นางสาวรินปวีร์ จันทวงศ์ โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
5 ตำแหน่งหัวหน้างาน ว่าที่ ร.ต. สมนึก พรหมศร โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายวัฒนา ฉิมแก้ว โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล โทรศัพท์ 0 7765 7092 มือถือ- โทรสาร 0 7765 7093

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ชุมพร