ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
2 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นายศิลาดล ชาสุวรรณ โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายเชาวลิตร เพชรน้อย โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสิริวรรณ หนูเซ่ง โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสุพาภร แก้วอักษร โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
6 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นางอาภรณ์ เทพพานิช โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายธีระยุทธ์ สวัสดี โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจีรรัตน์ เกื้อแก้ว โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 7725 5288
9 ตำแหน่งนะฃักวิชาการประมง นายณัฐพงศ์ ต้นสาลี โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 7725 5288
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายกฤษณะ จันทร์ปรางค์ โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวสมศรี จันทร์ประสาท โทรศัพท์ 0 7795 3005 มือถือ- โทรสาร 0 7725 5288

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.สุราษฏร์ธานี