ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายวีระ เจริญพักตร์ โทรศัพท์ 0 7553 6157 - โทรสาร 0 7553 6157
2 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นางนพภา ช่อเจี้ยง โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
3 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นายนรินทร์ สงสีจันทร์ โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางพรรัตน์ สุขประเสริฐ โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวจารุวรรณ เรืองทอง โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสำรวย ชุมวรฐายี โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายอิทธิกร เหมทานนท์ โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายเอกมัย มาลา โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
9 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางปิยาลัย เหมทานนท์ โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางเบญญาภา ชนะภัย โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางขวัญทนา องอาจ โทรศัพท์ 0 7553 6157 มือถือ- โทรสาร 0 7553 6157

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.นครศรีธรรมราช