ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นางรัชฎา ขาวหนูนา โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
2 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
4 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นายศราวุธ สังข์แก้ว โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางปราณี อ่อนแก้ว โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายอดิเทพ บุญเจริญ โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
7 ตำแหน่งหัวหน้างาน นางจุลีรัตน์ พรหมสุด โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสุภาวดี จิตต์หมั่น โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสุกัญญา เจริญศรี โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530
10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาววันทนีย์ กิตติภัทวงศ์ โทรศัพท์ 0 7431 8529 มือถือ- โทรสาร 0 7431 8530

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.สงขลา