ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายนิคม ละอองศิริวงศ์ โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางจรีนันท์ วิเศษรัตน์ โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายณัฏฐพงษ์ บุณยัษเจียร โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายวิทย์วรุตม์ เม่งอำพัน โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายครรชิต เขียวเล่ง โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายกรกช สรรเพ็ชร โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์ โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางวิไล ทองก้อน โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ- โทรสาร 0 7353 8455
9 ตำหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ - โทรสาร 0 7353 8455
10 ตำหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวโสพิศ มะสะ โทรศัพท์ 0 7353 8454 มือถือ - โทรสาร 0 7353 8455

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.นราธิวาส