ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี

# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้าสถานีฯ นายโสภณ อ่อนคง โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7322 9352
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุดใจ ช่วยจวน โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 - โทรสาร 0 7332 9352
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายทศพล พลรัตน์ โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7332 9352
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายฟารีซี มะหมัด โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7332 9352
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายสมาน กูจิ โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7332 9352
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายพงศ์ธร อินทร์อักษร โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7332 9352
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายไพรัตน์ ขุนแสง โทรศัพท์ 0 7332 9352-3 มือถือ- โทรสาร 0 7332 9352

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ปัตตานี