# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายอดุลย์ แมเร๊าะ โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาววนิดา ปิ่นชูทอง โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางพัชรา แมาเร๊าะ โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายกิตติพงษ์ ชนะไพริน โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายอรุณ จันทร์แดง โทรศัพท์ 0 7478 3347,0 7378 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวสุกัญญา บูสู โทรศัพท์ 0 7478 3347,0 7378 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางเยาวลักษณ์ เมืองสง โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมงประมง นายธวัชชัย ทองน้อย โทรศัพท์ 0 7478 3347,0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
9 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายจักรกฤษณ์ นพรัตน์ โทรศัพท์ 0 7478 3347 มือถือ - โทรสาร 0 7478 3347
10 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล นายธรรมศักดิ์ เวียงวีระชาติ โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
11 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ โทรศัพท์ 0 7478 3347,0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
12 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางกัตติกา ตูวิเชียร โทรศัพท์ 0 7478 3347, 0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045
13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสุภานี มัจฉา โทรศัพท์ 0 7478 3347,0 7478 3428 มือถือ- โทรสาร 0 7478 3045

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.สตูล