# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายเรวัตร เปรมปิยะวัฒน์ โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวอนิดา สงนุ้ย โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายเจษฏา ถังมณี โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางหร้อหวี ทองด้วง โทรศัพท์ 0 7527 4077-9 มือถือ- โทรสาร 0 7527 4077-8

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ตรัง