# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำหน่งผู้อำนวยการ นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
2 ตำแหน่งหัวหน้างานฯ นางอำไพ เดชสถิตย์ โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7566 2060
3 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นายอาคม สิงหบุญ โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายสามารถ เดชสถิตย์ โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาววรรเพ็ญ คำมี โทรศัพท์ 0 756 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางอำไพ ล่องลอย โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายสมศักดิ์ จิระวัทโธ โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
8 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ นางสาวพัชรี ซุ่นสั้น โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060
9 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวอรกัญญา เม่งหยู โทรศัพท์ 0 7566 2059-62 มือถือ- โทรสาร 0 7599 2060

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.กระบี่