# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายชัยรัตน์ วิชัยวัฒนะ โทรศัพท์ 0 7784 0223-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0024
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายวิทยา หะวานนท์ โทรศัพท์ 0 7784 0223-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0024
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายยุทธนา อีรัสคาน โทรศัพท์ 0 7784 0223-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0224
4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายณรงค์ พลวารี โทรศัพท์ 0 7784 0223-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0224
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายโชติ เขียนด้วง โทรศัพท์ 0 7784 0223-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0221

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ระนอง