# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
2 ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการ นางสาวเมธินี เลี้ยงสุก โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายนิพนธ์ เสนอินทร์ โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางกนกวรรณ แมเร๊าะ โทรศัพท์ 0 7643 2212, 07643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวพัชรี นวลศรีทอง โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางสาวกรรณิกา ปรีดาผล โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายกัลยาณี ทิปะปาล โทรศัพท์ 0 7643 2212, 07643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายศุภชัย ตะเคียนทอง โทรศัพท์ 0 7643 2212,0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางลัดดาวัลย์ พินศิริกุล โทรศัพท์ 0 7643 2212, 0 7643 2214 มือถือ- โทรสาร 0 7657 1008

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.พังงา