# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายธวัช ศรีวีระชัย โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนิตดารัตน์ สงแก้ว โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายไวพจน์ เครือเสน่ห์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายวิทยา รัตนะ โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางพิภาวัน แย้มมณี โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
7 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาววรรณา โกศล โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
8 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางพิชญา ชัยนาค โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางวันดี ผกามาศ โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
10 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางฉันทนา แก้วตาปี โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832
12 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายธันว์ จิตตนูนท์ โทรศัพท์ 0 7662 1822 มือถือ 0 8876 51393 โทรสาร 0 7662 1832

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.ภูเก็ต