# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำหน่งผู้อำนวยการ นางสาวมนทกานติ ท้ามติน โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ- โทรสาร 0 3247 8211
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางชัชวาลี ชัยศรี โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ- โทรสาร 0 3247 8211
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ- โทรสาร 0 3278 3529
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ- โทรสาร 0 3278 3529
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายนุพงศ์ พัดลม โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ - โทรสาร 0 3278 3529
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวมณทิพย์ มะลิทอง โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ- โทรสาร 0 3278 3529
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายพรเทพ ดูเหมาะ โทรศัพท์ 0 3277 0750 มือถือ - โทรสาร 0 3278 3529

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศพช.เพชรบุรี