# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง โทรศัพท์ - มือถือ- โทรสาร -
2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปุนณ์จรีย์ บัวใหญ่รักษา โทรศัพท์ 08 6470 8910 มือถือ 08 6470 8910 โทรสาร 08 6470 8910
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายมีชัย แก้วศรีทอง โทรศัพท์ 08 6470 8910 มือถือ 08 6470 8910 โทรสาร 08 6470 8910
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นายไชยพร ลู่สวัสดิกุล โทรศัพท์ 0 7784 0023-5 มือถือ- โทรสาร 0 7784 0224
5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง นายธนพล พันศรี โทรศัพท์ - มือถือ- โทรสาร-

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ศูนย์ฯ ปูป่าทุ่งทะเล