# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางวันเพ็ญ สุขะปิณฑะ โทรศัพท์ 0 2579 8522 มือถือ- โทรสาร 0 2579 2422
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสุรางค์ ขันธ์นภา โทรศัพท์ 0 2579 8522 มือถือ- โทรสาร 0 2579 2422
3 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางวรรัตน์ วิริยกิจจา 0 2579 3681 มือถือ - 0 2579 3683

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป