# ตำแหน่ง ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางเจนจิตต์ คงกำเนิด โทรศัพท์ 0 2579 4496 มือถือ - โทรสาร 0 2579 4496
2 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวปัทมาพร พงษ์เจริญ โทรศัพท์ 0 2579 4496 มือถือ - โทรสาร 0 2579 4496
3 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวพรรณทิพา สามารถ 0 2579 4496 มือถือ- 0 2579 4496
4 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน 0 2579 4496 มือถือ- 0 2579 4496
5 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสาวเนตรดาว วิเศษโส โทรศัพท์ 0 2579 4496 มือถือ - โทรสาร 0 2579 4496
6 ตำแหน่งนักวิชาการประมง นางสุภัจฉรี วัญชนา โทรศัพท์ 0 2579 4496 มือถือ- โทรสาร 0 579 4496
7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวกฤติกา มุ่งแฝงกลาง 0 2579 4496 มือถือ - 0 2579 4496

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: ติดต่อสำนักฯ กลุ่มวิชาการ