ประเด็นยุทธศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล
  2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: Home