ประวัติความเป็นมา

อีเมล พิมพ์ PDF

          การประมงในอดีตนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกรมประมงในปี 2469 จนถึงช่วงก่อนที่จะมีการจัดทำแบบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ.2504 ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในด้านบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังไม่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ

          ในปี พ.ศ. 2492 มีการจัดตั้งสถานีประมงน้ำกร่อยที่ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีการศึกษาชีวประวัติของสัตว์น้ำกร่อยและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิด  เช่น กุ้งทะเล ปลาทะเล 

          ปี พ.ศ.2516 สถานีประมงทะเลสงขลาได้ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นมีรายงานถึงความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ ปลากระบอก ปูทะเล กุ้งแชบ๊วยและกุ้งก้ามกราม จากความสำคัญของสัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้ช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร กรมประมงจึงได้มี การจัดตั้ง กองประมงน้ำกร่อยขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมประมง 

          ปี พ.ศ.2518 เพื่อเร่งรัดพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้สามารถเพิ่มผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ รวมทั้งดำเนินการทดลองศึกษาค้นคว้าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ สำรวจแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพื่อขยายขอบเขตการประมงแถบมหาสมุทรอินเดียปรับปรุงบูรณะแหล่งน้ำกร่อยตลอดจนพันธุ์สัตว์น้ำเน้น และพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นผลให้มีการจัดตั้งสถานีประมงน้ำกร่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง แถบทะเลอันดามัน 

          ในช่วงปี พ.ศ. 2520 - 2529 กรมประมงกำหนดนโยบายที่จะเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงให้ มากยิ่งขึ้นจึงได้เสนอ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2524 ในขณะนั้นให้ชื่อว่า สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาและได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในเวลาต่อมา จากนั้นได้จัดตั้งสถานีประมงน้ำกร่อยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดระยองจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดภูเก็ต      

          ในปี พ.ศ.2533 กองประมงน้ำกร่อยได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีหน้าทีศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ศึกษาสภาพแวดล้อมของแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 2534 ได้ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิด รวมทั้งศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2540 กรมประมงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาทางด้านวิชาการเรื่องกุ้งทะเล วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งกุลาดำ ตรวจวินิจฉัยคุณภาพน้ำ 

          ในปลายปีพ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็น สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีอำนาจหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าวิจัยพัฒนา ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง , การผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และด้านโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานฟาร์ม ตรวจสอบผลผลิต และกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา