ภารกิจและหน้าที่

อีเมล พิมพ์ PDF

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง พ.ศ.2545 ประกอบด้วย

(ก)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเน้นการวิจัยขั้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ

(ข)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

(ค)     กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่งและกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

(ง)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(จ)      ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเทคโนโลยีประมงในพื้นที่  เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับกำหนดรูปแบบการพัฒนาอาชีพประมงที่เหมาะสม

(ฉ)      ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย

(ช)      ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

วีดิทัศน์การเพาะเลี้ยง

คำสั่ง/ข่าวสารของสำนักฯ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here: เกี่ยวกับเรา ภารกิจและหน้าที่