ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
หน้าหลัก
 
 

TruehitsWebRank

TruehitsWebScore

TruehitsWebStat

Links

Organic Shrimp

Individual หน่วยปฏิบัติการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทำฟาร์มเพาะฟักและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 

 
 
 
รายชื่อเอกสารงานวิจัยที่เผยแพร่ปี 2546 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Webmaster   
Thursday, 24 November 2005

รายชื่อเอกสารวิชาการงานวิจัยที่เผยแพร่ในปี 2546

เอกสารวิชาการ 
ชื่อเอกสารวิชาการ 
รหัสทะเบียนวิจัย
 1/2546 
การเลี้ยงปูทะเล,Scylla serrata
(Forskal), ให้เป็นปูนิ่มในบ่อซีเมนต์
โดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
 42-42-2-1804-2-188-019
 2/2546
การทดลองเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อซีเมนต์
์โดย ลือชัย ดรุณชู
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
 42-42-2-1806-01-2-960-102
 3/2546
เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย
(Penaeus merguiensis De Man)
ลูกพันธุ์ธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3
โดย ชัยรัตน์ พุ่มช่วย,  สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
 45-1825-45089-011
 4/2546
การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลา
เฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
โดย อาคม สิงหบุญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
 43-43-2-1810-01-2-250-095
5/2546 
คุณภาพน้ำทะเลและดินและการแพร่
กระจายของหอยหลอดในจังหวัดตรัง
โดย อาภรณ์ แก้วมรกฎ,ธงชัย เพิ่มงาม
บุญครื้น พรเดชอนันต์,สิทธิพร เมืองสง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
42-42-1-1811-01-2-208-012
 
 6/2546
พิษเฉียบพลันของไตรฟูราลินที่มีต่อลูกกุ้ง
กุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
โดย ยอดชาย กรรณสูตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
 45-0332-46122
 7/2546
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของ
หอยหลอดกับสภาวะแวดล้อมบริเวณ
ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม
โดย นพดล ภูวพานิช,สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร,
หร้อหวี ทองด้วง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
 42-42-218-0701-2-208-007
 8/2546
 คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงปลากะรัง
ในอำเภอเมือง  จังหวัดตราด
โดย ทรงสิทธิ์ ลิ้มสกุล , สุวรรณา วรสิงห์ ,
จามรี รักษ์บางแหลม
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด
 43-2-1805-01-2-032-072
 9/2546
 การลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำทะเล
โดยวิธีเคมีและชีวบำบัด
โดยคมน์ ศิลปจารย์,รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
42-42-2-18-07-01-2-208-007 
 
 10/2546
สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการ
ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ฯระหว่างปี
พ.ศ.2539-2540
โดย ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ,ธีรยา ช่วยสุรินทร
์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ฯ
 39-2-26-16-2-103-319-073
 11/2546
การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์
ตอนบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ธีรยา ช่วยสุรินทร์ ,ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ฯ
 41-1-26-16-2-106-301-066
 12/2546
 ผลของวิตามินรวมโคเลสเตอรอล เลซิติน
บีเอชที(BHT)ซีโอไลท์ และสาหร่ายผมนาง
(Gracilaria fisheri)ต่อการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอด
ตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina
Linnacus, 1758)
โดย สกนธ์ แสงประดับ,ทวี โรจนสารัมภกิจ,
มะลิ บุณยรัตผลิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
 43-0334-46134
 13/2546
ผลของแหล่งคาร์โบไฮเดรต
ต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารและ
อัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ
(Haliotis asinina Linnacus, 1758)
โดย สกนธ์ แสงประดับ,ทวี  โรจนสารัมภกิจ,
มะลิ บุณยรัตผลิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบฯ
 43-0334-46136
 14/2546
อัตราการให้อาหารและสัดส่วนของอาหาร
สำเร็จรูปในการอนุบาลลูกหอยตลับ
(Meretrix meretrix) วัยเกล็ด
โดย มนทกานติ ท้ามติ้น , จินตนา นักระนาด
สมพิศ พรรณนา , อารี ขุนณะ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
 45-1822-45096-006
 15/2546
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบ
ชนิดต่างๆในปลากะพงแดง
โดย จูอะดี พงศ์มณีรัตน์,พิชญา ชัยนาค
ทวี จินดามัยกุล,นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
 44-44-2-18-10-032-026-053
 16/2546
พื้นที่แหล่งกระจายตัวและความชุกชุม
ของหอยหลอด(Solen sp.1)
ในจังหวัดสมุทรสาคร
โดย สุนันท์ ทวยเจริญ ,มงคล ดารานนท์,
อำนวย คงระเบียบ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 43-43-3-18-07-12-2-208-037
 17/2546
การแยกชนิดของหอยหลอด
ที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน
โดย สุนันท์ ทวยเจริญ ,กิตติพจน์ เพิ่มพูน ,
อำนวย คงระเบียบ
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 43-43-3-18-07-15-2-208-083
 18/2546
การเลี้ยงปูทะเล,Scylla paramamosain
Estampador,1949), ในบ่อดินโดย
มีที่หลบซ่อน
โดย วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
43-43-3-18-4-12-188-20 
 
 
 19/2546
ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการ
รอดตายของปูทะเล,Scylla olivacea
(Herbst, 1796)
โดย วิทยา หะวานนท์ ,สุภาพ ไพรพนาพงศ์
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง
 45-1819-45092-003
เอกสารวิชาการ 
 ชื่อเอกสารวิชาการ 
 รหัสทะเบียนวิจัย
การสัมมนวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ผลของปริมาณเถ้าและอินออร์นิคฟอสฟอรัส
ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและการใช้
อาหารของปลากะรังดอกแดง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 -
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
การใช้กากถั่วเหลืองสกัดน้ำมันแทนที่ปลาป่น
ในอาหารปลากะรังดอกแดง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
43-43-04-0503-2032-010
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนและพลังงาน
จากวัสดุอาหารชนิดต่างๆในกุ้งกุลาดำ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 -
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ผลของสัดส่วนระหว่างโปรตีนและไขมัน
ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
44 443 04 05 03 2032 008
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ผลของคุณภาพปลาป่นในอาหารต่อการ
เจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหาร
และองค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
45-0405-45118-006
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ผลการอนุบาลลูกปลากะรัง Epinephelus
coiodes
อายุ 3-17 วัน ด้วยโรติเฟอร์
ที่เสริมกรดไขมันกลุ่ม w3 HUFA
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
46-0303-45118-012
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ธาตุอาหารที่เป็นปัจจัยจำกัดการเจริญ
เติบโตของแพลงก์ตอนพืชในทะเลสาบสงขลา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 -
การสัมมนาวิชา
การกรมประมง
ประจำปี 2546
ทรัพยากรและสภาวะการประมง
ภายใต้กิจกรรมฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
44 44 1 04 07 092 801 010
รายงานโครง
การการผลิต
อาหารสำเร็จ
เพื่อผลิต
หอยเป๋าฮื้อ
เชิงพาณิชย์
ชนิดของสารเหนียวต่อคุณสมบัติทางกาย
ภาพของอาหารหอยเป๋าฮื้อ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
43-0303-46115
รายงานโครง
การการผลิต
อาหารสำเร็จ
เพื่อผลิต
หอยเป๋าฮื้อ
เชิงพาณิชย์
ผลของสารเหนียวในอาหารต่อการเจริญ
เติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 


 

43-0303-46116
รายงานโครง
การการผลิต
อาหารสำเร็จ
เพื่อผลิต
หอยเป๋าฮื้อ
เชิงพาณิชย์
ความต้องการ โคลีนคลอไรด์อิโนซิทอล
และวิตามินซีในอาหารหอยเป๋าฮื้อ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
43-0303-46117
รายงานโครง
การการผลิต
อาหารสำเร็จ
เพื่อผลิต
หอยเป๋าฮื้อ
เชิงพาณิชย์
ระดับวิตามินรวมที่เหมาะสมในอาหารหอยเป๋าฮื้อ
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 
 
43-0303-46118
1/2546
สวช.
ชนิด ความหลากหลายและผลิตสัตว์น้ำแม่น้ำปากพนัง
 พ.ศ. 2545
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
45-0400-45231
5/2546
สวช.
การเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในน้ำทะเล
จากการทดลองย่อยสลายอาหารกุ้ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
41-12623-2-413-229-096
6/2546
สวช.
ประสิทธิภาพของหอยนางรม
(Crassostrea lugubris)
หอยแมลงภู่ (Perna virides)และสาหร่ายผมนาง
(Gracilaria fisheri) ในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
45-3001-45097-011
8/2546
สวช.
ผลของการเสริมปลาหมึก และ n-3 HUFA ในอาหาร
พ่อแม่พันธุ์ต่อการวางไข่และคุณภาพไข่ปลากะรัง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
434320403032001
13/2546
สวช.
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตโรติเฟอร์
Brachionus rotundiformts ที่เลี้ยงด้วยคลอเรลลา
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
45-0405-45118-003
14/2546
สวช.
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาและการขนส่ง
ไรน้ำกร่อย Diaphanosoma sp.
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
45-0405-45118-004

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 June 2007 )
ถัดไป >

Google

 
 
 
 

ข่าวจาก Nicaonline
Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

 
 
 
Limks เอกสารวิชาการอื่นๆ
 ImagePhytoplankton at the Clemson  
 ImageFAO Aquaculture Statistics for 2006  
 ImageNet Vet 
 ImageBiosciences  
 ImageWAS online resources 
 ImageShrimpbase  
 Imagefreelibrary