ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
หน้าหลัก
 
 

TruehitsWebRank

TruehitsWebScore

TruehitsWebStat

Links

Organic Shrimp

Individual หน่วยปฏิบัติการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการทำฟาร์มเพาะฟักและเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

 

 
 
 
สัตว์น้ำประเภทกุ้งและกั้งทะเล PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Webmaster   
Tuesday, 01 March 2005

แนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
จากการสัมมนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  17 - 20 มิ.ย.46  ที่จังหวัดกาญจนบุรี

1.กุ้งทะเลและกั้งทะเล

 ชนิด

 ปัญหา

แนวทางการวิจัย/การแก้ปัญหา 

หน่วยงานวิจัย/รับผิดชอบ 

1.กุ้ง    กุลาดำ1. พ่อแม่พันธุ์กุ้ง
- ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์
- พ่อแม่พันธุ์จากการเพาะเลี้ยงไม่ประสบ
ความสำเร็จ
- ไม่มีงบประมาณโดยตรงในการผลิต
พ่อแม่พันธุ์จากบอ่ดิน
- คุณภาพพ่อแม่พันธุ์ (จากธรรมชาติ)  
- เร่งงานศึกษาวิจัยเรื่องการผลิตพ่อแม่พันธุ์ 
- วิจัยปัจจัยการผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์
- ศึกษาการนำพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ - ควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์
- ปล่อยพันธุ์กุ้งขนาดใหญ่ในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
- สำนักฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
- กำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพการนำพ่อแม่พันธุ์เข้าจากต่างประเทศ(SPF) และสุ่มตรวจโรค
- หลีกเลี่ยงการจับในฤดูที่มีโรค เช่น หน้ามรสุม
ศปช.ภูเก็ต, สวก. (สพจ.สมุทรสงคราม), ศปช.สตูล,สอช., สสช., อื่น ๆ                
 2. ปัญหาเรื่องการเพาะพันธุ์ 
 - ลูกพันธุ์ด้อยคุณภาพ (เลี้ยงไม่โต)
 - ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น อาร์ทีเมีย
 - มีปัญหาเรื่อง MVB ซึ่งเกษตรกรไม่นำ
งานวิจัยวิธีการ ล้างไข่ไปใช้
 
- ผลิตลูกกุ้งคุณภาพเหมาะสมกับราคา
- โรงเพาะฟักต้องเข้าสู่ระบบ CoC
- ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพดี และใช้อาหารที่มีคุณภาพ
- ศึกษาวิจัยชนิดของไวรัสในกุ้งที่แคระแกรน
- ควบคุมราคาสินค้า
- ตรวจ PCR ในพ่อแม่พันธุ์
- มีงานวิจัยเรื่องการล้างไข่กุ้งแล้ว ซึ่งสามารถกำจัด MVB และ SEMVB ได้ โดยใช้น้ำทะเลล้างไข่หลายๆ ครั้ง
- ปรับปรุงลูกกุ้งคุณภาพโดยการตรวจพ่อแม่พันธุ์, ตรวจลูกกุ้ง เป็นระยะ ๆ
- ควบคุมคุณภาพน้ำ อาจใช้จุลินทรีย์เป็นตัวควบคุมและใช้ เทคนิคในการจัดการ เช่น โรงเพาะฟีกสาริน ใช้จุลินทรีย์ ในการควบคุมคุณภาพน้ำ
 
หน่วยงานที่มีเครื่อง PCR      กรมการค้าภายใน. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งหน่วยงานของ สพช.      
 3. ปัญหาด้านการเลี้ยง
- การจัดการและโรค การเตรียมบ่อในอดีต
มีการเอาเลนออกทุกรอบของการเลี้ยงเลน
ที่อยู่ขอบๆบ่อเมื่อฝนตกเชื้อโรคต่างๆ
ก็กลับมาเหมือนเดิมและก็รับสารพิษเดิมๆ การเตรียมน้ำในบ่อดิน สิ่งที่ฆ่าเชื้อ ทั้งหมดไม่สามารถเอาออกจากบ่อได้และอาจเน่าพื้นบ่อซึ่งจะกลับมาเป็นการเพาะเชื้อโรคในบ่อแทนการฆ่าเชื้อ
- การลักลอบใช้ยาต้องห้ามและการใช้ สารเคมีต้องห้าม
- อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งมีราคาสูง (อาจเนื่องจากมีการใช้โปรตีนสูงเกินไป หรือไม่)
 
- หาวิธีการทำอย่างไรถึงจะเอาเลนหรือเชื้อโรคออกจากบ่อได้และกำจัดศัตรูอย่างไรจึงจะทำให้พื้นบ่อไม่เน่าเสีย
- ศึกษาวิจัยระบบการเลี้ยงและการจัดการแบบบูรณาการ เพื่อตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (โครงการวิจัยร่วม)   
- กวดขันตรวจจับเป็นระยะ ๆ
- ห้ามนำเข้าสารต้องห้าม
- ศึกษาเรื่องอาหารของกุ้งกุลาดำที่เหมาะสมตามความ ต้องการที่จะดับฟาร์มเพื่อลดต้นทุนและมลภาวะ
- หาวิธีตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ละเอียดชึ้น
 
ศปช.ฉะเชิงเทรา, สวก., หน่วยงานของ สพช.    สำนักงานประมงจังหวัด สอช., หน่วยงานของ สพช.    
 4. โรคระบาด (ไวรัส)
- มีโอกาสที่จะผลิตวัคซีนที่จะใช้รักษาโรค ไวรัสในกุ้งได้หรือไม่
- ช้วิธีวิเคราะห์ที่มีเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในกุ้ง
- ขาดแคลนบุคลากรที่ชำนาญด้าน immune
- ควรศึกษาเรื่องการเพิ่มภูมิคุ้มกันดีกว่าวัคซีน
- สร้างพ่อแม่พันธุ์ SPR กุ้งกุลาดำเพื่อต้านโรคไวรัสตัวแดง ดวงขาวโดยเฉพาะ
- วิจัยผลิตสมุนไพรเพื่อทดแทนยาและใช้รักษา โดยผลิตเป็น อาหารหรืออาหารเสริมชีวภาพ
 
สสช., หน่วยงานของสพช.        
 5. การตลาดและการแปรรูป
- กุ้งกุลาดำราคาตกต่ำและมีการลักลอบ นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย บังคลาเทศ
- ห้องเย็นรวมตัวกันกดราคา
- ควบคุมการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ
- มีใบรับรองปลอดสารตกค้างจกาประเทศต้นทาง 
- ต้องมีการกำหนดระเบียบ 
- ควรเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเนวิน ชิดชอบ ทราบปัญหา
 
 6. ปัญหาสารตกค้างในวัตถุดิบ- แก้ไขเชิงนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ และนำฟาร์มเข้าสู่ ระบบ CoC/GAP - ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารถ่ายทอดเทคโนโลยี   

แนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
จากการสัมมนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  17 - 20 มิ.ย.46  ที่จังหวัดกาญจนบุรี

1.กุ้งทะเลและกั้งทะเล (ต่อ)

ชนิด

 ปัญหา

 แนวทางการวิจัย/การแก้ปัญหา 

 หน่วยงานวิจัย/รับผิดชอบ 

 2. กุ้งแชบ๊วย1. กุ้งไม่โตและผลผลิตต่ำ ค่า FCR ยังมีค่า สูง2. อาหารกุ้งแชบ๊วย  - ศึกษาวิจัยในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งแฃบ๊วยเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
- ศึกษาในเรื่องอาหารของกุ้งแชบ๊วยที่ใช้โปรตีนต่ำ จะได้มี ราคาถูกลง
- ศึกษาเรื่องความคงทนของอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต
สวก. (สพจ.สมุทรสงคราม),
สอช.,หน่วยงานของ สพช.
 3. กุ้งขาวแวนนาไม1. มีการลักลอบนำเข้าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์จากต่างประเทศ 
 2. ปัญหาการปลอมปนโดยใช้กุ้งแชบ๊วย, กุ้งโอคักมาปน, กุ้งด้อยคุณภาพ 
3. ปัญหาเรื่องโรค IHHNV, กุ้งแคระแกร็น  
4. ปัญหาการนำโรคชนิดใหม่เข้ามาในประเทศ 
 
- ควบคุมเข้มงวดในเรื่องของด่านตรวจ การนำเข้าโดยควบคุม
บริเวณด่านวังประจันและด่านตำ
มะลัง จ.สตูล, ด่านสะเดา จ.สงขลา
- ต้องประสานกับด่านตรวจ คนเข้าเมืองเพื่อตรวจชาวไต้หวัน
- ขึ้นทะเบียนโรงเพาะฟัก
- ตรวจสอบพันธุ์โดยการลดความเค็ม หรือส่องกล้อง
- ออกระเบียบที่รัดกุม ควบคุมการผลิต
- ตรวจ PCR พ่อแม่และลูกพันธุ์
- แม่กุ้งที่จะนำเข้าต้องมี FMB กำกับ
ตั้งแต่ต้นทาง เมื่อมาเพาะ ในเมืองไทยและผู้เพาะฟักต้องมาขอ FMB จากศูนย์/สถานี
- ต้องตรวจสอบ PCR และควบคุมลูกพันธุ์ให้อยู่ในระบบ - ศึกษาโรค TSV และพาหะโรค
 
 สวก., สำนักบริหารจัดการด้านการประมง   สวก.(สพจ.สมุทรสงคราม),
สอช., หน่วยงานของ สพช. 
      
4. กั้ง1. ระยะวัยอ่อนใช้เวลานานในการพัฒนา
2. เพาะพันธุ์ยากและมีการติดเชื้อง่าย
3. พ่อแม่พันธุ์หายากและราคาแพง
4. ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดสนใจวิจัย 
  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 June 2007 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Google

 
 
 
 

ข่าวจาก Nicaonline
Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Warning: require(D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'D:\ip1 icaonline.com\webboard\ssi.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/webboard/showtopics.php on line 1

 
 
 
Limks เอกสารวิชาการอื่นๆ
 ImagePhytoplankton at the Clemson  
 ImageFAO Aquaculture Statistics for 2006  
 ImageNet Vet 
 ImageBiosciences  
 ImageWAS online resources 
 ImageShrimpbase  
 Imagefreelibrary