Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย กพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          


คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
ที่ 21/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
---------------------------------

          เพื่อให้ระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ 27/2551 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และขอแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
คณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
     1. นายอดุลย์ แมเร๊าะ         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล       ประธานคณะทำงาน
     2. นายคมน์ ศิลปาจารย์     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง     คณะทำงาน
     3. นางสาวจินตนา นักระนาด     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์     คณะทำงาน
     4. นายธวัช ศรีวีระชัย     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต     คณะทำงาน
     5. นางสะไบทิพย์ อมรจารุชิต     หัวหน้ากลุ่มวิชาการ สพช.     คณะทำงาน
     6. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร     นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สวช.     คณะทำงาน
     7. นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร     นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ     คณะทำงาน
     8. นายชัยรัตน์ พุ่มช่วย     นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์ฯ ปากพนัง     คณะทำงาน
     9. นายสามารถ เดชสถิตย์     นักวิชาการประมงชำนาญการ ศพช.กระบี่     คณะทำงาน
     10. นายเอกมัย มาลา     เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ศพช.นครศรีธรรมราช     คณะทำงาน
     11. นายปราชญ์ ก้อนเพชร     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการ     คณะทำงานและเลขานุการ
     12. นางสาวอรวรรณ บุญทอง     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาการ     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
     13. นายจิรพัฒน์ สัมมะวัฒนา     นักประชาสัมพันธ์ สวก.     คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่      พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่   24   พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

สถานที่ติดต่อ

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 http://www.coastalaqua.com

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.coastalaqua.com

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X