Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : 41 | ฉบับเต็ม : 11
ลำดับที่:106
รหัสทะเบียนวิจัย:49-0313-45092-058
วันที่นำเข้าสู่ระบบ :01/01/1970
ชื่องานวิจัย:ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)
ผู้วิจัย:สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ภูวนัย ชัยศรี
หน่วยงาน:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓-๒๖๕๑-๒ โทรสาร
คำสำคัญ:ลูกปูม้า (Portunus pelagicus) , วิตามินรวม
ดาวน์โหลด:บทคัดย่อ :

          
Number of download Abstract : 9
No:106
Registration Code:49-0313-45092-058
Import date:01/01/1970
Title:"VITAMIN MIXTURE REQUIREMENTS OF YOUNG SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)"
Researcher:Supis Thongrod
Montakan Tamtin
Jeerarat Kuakaew
Poovanai Chaisri
Office:Coastal Feed Research Institute
Key Words:Young swimming crab (Portunus pelagicus) , vitamin mixture
Download:Abstract :

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ - http://www.coastalaqua.com

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.coastalaqua.com

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X