Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : 131 | ฉบับเต็ม : 4
ลำดับที่:12
รหัสทะเบียนวิจัย:45-0-40-44-5-117-002
วันที่นำเข้าสู่ระบบ :01/01/1970
ชื่องานวิจัย:ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ผู้วิจัย:สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
หน่วยงาน:สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๔๕๑๖-๘ โทรสาร
คำสำคัญ:การทดสอบการติดเชื้อ, Flexibacter maritimus, ปลากะพงขาว
ดาวน์โหลด:บทคัดย่อ :

          
Number of download Abstract : 28
No:12
Registration Code:45-0-40-44-5-117-002
Import date:01/01/1970
Title:ARTIFICIAL INFECTION OF Flexibacter maritimus SEABASS (Lates calcarifer)
Researcher:Somporn Roongkamnertwongsa
Yaowanit Danayadol
Office:Coastal Aquatic Animal Health Research institute
Key Words:Artificial infection, Flexibacter maritimus, seabass (Lates calcarifer)
Download:Abstract :

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ - http://www.coastalaqua.com

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.coastalaqua.com

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X