Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
จำนวนผู้ดาวน์โหลด บทคัดย่อ : 159 | ฉบับเต็ม : 9
ลำดับที่:20
รหัสทะเบียนวิจัย:43-43-1-18-10-02-3-970-013
วันที่นำเข้าสู่ระบบ :01/01/1970
ชื่องานวิจัย:การศึกษาการแพร่กระจายของ Vibrio sp. ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงา
ผู้วิจัย:กัลยาณี นาเวศน์
วิศิษฎ์ ขวัญดี
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
หน่วยงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๑๒๐
โทรศัพท์ โทรสาร
คำสำคัญ:วิบริโอ, แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, พังงา
ดาวน์โหลด:บทคัดย่อ :

          
Number of download Abstract : 22
No:20
Registration Code:43-43-1-18-10-02-3-970-013
Import date:01/01/1970
Title:STUDY ON DISTRIBUTION OF Vibrio sp. IN PHANGNGA COASTAL AQUACULTURE AREAS
Researcher:Kanyanee Nawat
Visit Kundee
Nongluk Somranrat
Office:Phangnga Coastal Fisheries Research and Development Center
Key Words:Vibrio, Coastal Aquaculture Areas, Phangnga
Download:Abstract :

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2579 4496 โทรสาร 0 2579 4496 มือถือ - http://www.coastalaqua.com

รับข่าวสารจากสำนักฯ (กรุณากรอกอี-เมล์)

เวอร์ชั่นบนมือถือ

เวอร์ชั่นบนมือถือ
เข้าชมได้ที่นี่ : mobile.coastalaqua.com

โปรแกรมที่สนับสนุนระบบงานฯ


Acrobat Reader X