Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          
ประธาน
นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม
กรรมการ
ประธาน
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
กรรมการ
ประธาน
นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
กรรมการ
ประธาน
นายโสภณ อ่อนคง
กรรมการ
ประธาน
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช
กรรมการและเลขานุการ

          
ประธาน
นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด
ประธานกรรมการ
ประธาน
นางกุลวรา แสงรุ่งเรือง
กรรมการ
ประธาน
นายสมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
กรรมการ
ประธาน
นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
กรรมการ
ประธาน
นางสาวชุติมา ขมวิลัย
กรรมการ
ประธาน
นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน
กรรมการและเลขานุการ

          
ประธาน
นายสุพล ตั่นสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสกนธ์ แสงประดับ
กรรมการ
ประธาน
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
กรรมการ
ประธาน
นางพิชญา ชัยนาค
กรรมการ
ประธาน
นางสาวลัดดาวัลย์ ครองพงศ์
กรรมการ
ประธาน
นางสุภัจฉรี วัญชนา
กรรมการและเลขานุการ

          
                    
ประธาน
นายทวี จินดามัยกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
กรรมการ
กรรมการ
นายวีระ เจริญพักตร์
กรรมการ
กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
กรรมการ
กรรมการ
นายวิเชียร วรสายัณห์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวโปรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์
กรรมการและเลขานุการ

                    
ประธาน
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
กรรมการ
ประธาน
นายธวัช ศรีวีระชัย
กรรมการ
ประธาน
นายอดุลย์ แมเร๊าะ
กรรมการ
ประธาน
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
กรรมการ
ประธาน
นางโสมลดา ประเสริฐสม
กรรมการและเลขานุการ

                    
ประธาน
นางสาวจินตนา นักระนาด
ประธานกรรมการ
ประธาน
นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์
กรรมการ
ประธาน
นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก
กรรมการ
ประธาน
นายธเนศ พุ่มทอง
กรรมการ
ประธาน
นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
กรรมการ
ประธาน
นางรัชฎา ขาวหนูนา
กรรมการ
ประธาน
นางสุวรรณา วรสิงห์
กรรมการ
ประธาน
นางสาวเนตรดาว วิเศษโส
กรรมการและเลขานุการ