Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
6/2560 60-3-0108-60093 ผลของวิธีการจัดการที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) ที่เลี้ยงแบบแขวนในบ่อคอนกรีต

Effect of Different Culture Managements on Production of Sea Grape (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) Rearing by Hanging Method in Concrete Tank

เรียกดู
กฤษณะ จันทร์ปรางค์
สิริวรรณ หนูเซ่ง
5/2560 59-0304-59067 ผลของการให้อาหารสูตรต่างๆต่อความสมบูรณ์เพศและคุณภาพน้ำเชื้อปูขาว (Scylla paramaosain Estampador,1949)

Effect of Formulated Diets on Maturation and Sperm Quality of Mud Crab (Scylla paramamosain Estampador, 1949)

เรียกดู
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายเจษฎา ถังมณี
4/2560 58-0340-58027 ผลการอนุบาลลูกปูม้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ

Effect of PM 1 Microorganisms for nursing on blue swimming young crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

เรียกดู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
เจษฎา ถังมณี
ดวงฤดี คุ้นเคย
จารุวรรณ หนูแก้ว
3/2560 54-0334-51058-008 อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน

Growth and Survival Rates of Sea Cucumbers (Holothuria scabra Jaeger, 1833 and H. leucospilota Brandt, 1835) Fed with Different Feeds

เรียกดู
สุนิตา เลี่ยมใหม่
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
2/2560 57-0329-57067 ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อ การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

Effect of Light Intensity, Temperature, Nitrogen and Phosphate on Growth of Sea Lettuce (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
วนัสบดี นัยนิติกุล
กวิน กลมกล่อม
1/2560 57-03-34-57-060 การใช้ประโยชน์น้ำจากบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในการอนุบาล ลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด

Utilization of seawater from milkfish culture pond for bivalve seeds nursery

เรียกดู
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
15/2559 54-0335-54039 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneusLam arck, 1818) ในจังหวัดชุมพร

The Reproductive Biology of Razor Clams (Solen corneus Lamarck, 1818) in Chumphon Province

เรียกดู
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
14/2559 53-0335-53061 การศึกษาสภาวะแวดล้อม และความชุกชุมของหอยหลอด (Solen sp.) ในจังหวัดชุมพร

Study on Environmental Factors and Abundance of Razor Clam (Solen corneus Lamarck, 1818) in Chumphon Province

เรียกดู
นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
13/2559 59-0349-59056 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาว (Litopenaeus vannameiBoone,1931) โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์

Genetic diversity evaluation of white shrimp populations (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) using microsatellite DNA markers

เรียกดู
น.ส.นวนิตย์ คล่องแคล่ว
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
12/2559 56-0313-56062-001 คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

Nutritional value of sea lettuce (Ulva rigida) and application as feed ingredients in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) diets

เรียกดู
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
นางสาวจีรรัตน์ เกื้อแก้ว
น.ส.นฏา ไล้ทองคำ
11/2559 58-0344-58092 รูปแบบการให้อากาศ ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) อายุระหว่าง 14-30 วัน

Aeration Model for Nursing of Tiger Grouper Larvae (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) during 14-30 days

เรียกดู
พัชรี นวลศรีทอง
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
พิชญา ชัยนาค
วารินทร์ ธนาสมหวัง
10/2559 53-0334-51058-007 การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 1835) ที่เลี้ยงในบ+อคอนกรีต

Growth and survival of sea cucumber (Holothuria scabra Jaeger, 1833 and H. leucospilota Brandt, 1835) in concrete tank culture

เรียกดู
ศุภกานต ชัยโชติรานันท
สุนิตา เลี่ยมใหม
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
9/2559 59-0345-59055 ผลของการคัดเลือกพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

Effect of Selective Breeding on Growth, Survival Rate and Tolerances to Environmental Changes in Tiger Grouper Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775)

เรียกดู
ไพบูลย์ บุญลิปตำนนท์
วรรเพ็ญ คำมี
8/2559 52-0336-50057-027 ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosain (Estampador, 1949)

Effect of Lipid Source Supplementation in Artificial Diets on Quality of Berried Female Mud Crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949)

เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
มนทกานติ ท้ามติ้น
7/2559 58-0345-58013 การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์

Genetic Improvement of the Percula Clownfish, Amphiprion percula (Lacepde, 1802), by Three-breed Crosses Method

เรียกดู
นายสามารถ เดชสถิตย์
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส.อรกัญญา เม่งหยู
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
6/2559 59-0335-59020 ผลการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับโปรตีนต่างกันและปลาสดต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ของปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus)

Effect of Different Protein Level Diets and Fresh Fish Diet on Growth and Spawning of Oriental Sillago (Sillago aeolus)

เรียกดู
สุขศรี สัมภวะผล
รินปวีร์ เกตุมณี
สมนึก พรหมศร
พิชญา ชัยนาค
อัญญดา มีสุข
5/2559 59-0338-59037 การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค VNN (Viral Nervous Necrosis) ด้วยเทคนิค one-step RT-PCR เพื่อสนับสนุนการผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), ปลาหมอทะเล (Epinephelus .lanceolates Forsskal, 1775) และปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)

Diagnosis of viral nervous necrosis using one step RT-PCR in larval production system of blue-spotted coral trout (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), giant grouper (Epinephelus lanceolatus Bloch,1790) and brown-marbled grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)

เรียกดู
นางฉันทนา แก้วตาปี
นายธวัช ศรีวีระชัย
นายสุภาพ ไพรพนาพงษ์
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส. วรรเพ็ญ คำมี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
4/2559 55-0342-55061 เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) ในบ่อดิน

Comparison Fertilization Procedures for the Earthen Pond Production of Sea Bass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Fingerlings

เรียกดู
นายครรชิต เขียวเล่ง
นางวิไล ทองก้อน
นางสาวโสพิศ มะสะ
นายฟารีซี มะหมัด
3/2559 51-0313-50057-014 ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในระบบน้ำหมุนเวียน

Optimum Density for Nursing of Blue Swimming Crab Larvae (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Recirculating Aquaculture System

เรียกดู
น.ส.มนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
2/2559 50-0313-50068 ผลของวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพไข่ปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton, 1822)

The Effect of Dietary Vitamin E on Egg Quality of Eeltail Catfish (Plotosus canius Hamilton, 1822)

เรียกดู
นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นส.นงลักษณ์ สำราญราษฎร์

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »