Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
11/254848-0332-45092-043ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดองวารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
22/254848-0332-48006พื้นที่แหล่งและทิศทางการกระจายตัวของหอยหลอด ( Solen thailandicus Cosel, 2002) ที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีสุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวัลย์
อำนวย คงระเบียบ
33/254844-44-3-18-07-15-2-208-011การแยกชนิดของหอยหลอดในอ่าวไทยตอนบนโดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีสสุนันท์ ทวยเจริญ
อำนวย คงระเบียบ
44/254846-0303-46124ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น้ำในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่น้ำปากพนังและคลองสาขาอรัญญา อัศวอารีย์
55/254847-0332-47150พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch))ยอดชาย กรรณสูตร
66/254842-43-2-18-09-15-2-803-133ดัชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลเพื่อการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
77/254846-0336-46071- 002การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอล ในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพาภร แก้วอักษร
88/254847-0331-45089-035พิษเฉียบพลันของคลอรีน ฟอร์มาลินและแอมโมเนียต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะโพสต์ลาวา 15เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
99/254846-0303-45097-026ประสิทธิภาพของบ่อบำบัดน้ำหมุนเวียนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบสมดุลนิเวศจามรี รักษ์บางแหลม
พุทธ ส่องแสงจินดา
1010/254848-332-45092-044ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
1111/254846-0325-46062เทคนิคการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาโดยให้อากาศ 2 รูปแบบชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
เรวัตร ยอดสุรางค์
อุทัย รัตนอุบล
1212/254845-0-40-44-5-117-002ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
1313/254840-40-3-18-04-01-2-202-023การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่นต่างกันโดยเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้งเพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
สุภิชา แก้วมานพ
สาคร มากท่า
1414/254841-41-1-18-05-01-2-202-027เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ดเพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
พิสมัย สมสืบ
สุภิชา แก้วมานพ
1515/254847-0332-47175การศึกษาโรคทอราและการจำแนกเชื้อไวรัสทอราซินโดรมของกุ้งกุลาดำในประเทศไทยชัยวุฒิ สุดทองคง
1616/254847-0336-45092-036การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดินอาภรณ์ เทพพานิช
สำรวย ชุมวรฐายี
1717/254846-0329-46083-005การเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง Gracillaria edulis (Gmelin) Silva และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อบำบัดน้ำทิ้งธวัช ศรีวีระชัย
สุริยะ แพงดี
1818/254846-0329-46083-006ประสิทธิภาพของสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesn ในการบำบัดคุณภาพน้ำทะเล และน้ำทิ้งจากโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำธวัช ศรีวีระชัย
สุวรรณา วรสิงห์
สุริยะ แพงดี
1919/254848-0332-45092-045ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขังวารินทร์ ธนาสมหวัง
สง่า สิงห์หงษ์
ฉลอง ทองบ่อ
2020/254843-43-1-18-10-02-3-970-013การศึกษาการแพร่กระจายของ Vibrio sp. ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงากัลยาณี นาเวศน์
วิศิษฎ์ ขวัญดี
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »