Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1/2548 48-0332-45092-043 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF WATER SALINITIES ON THE HATCHING RATES OF EGGS FROM BERRIED APRONS OF BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
2/2548 48-0332-48006 ชื่อภาษาไทย : พื้นที่แหล่งและทิศทางการกระจายตัวของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) ที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อภาษาอังกฤษ : AREA AND DISTRIBUTION LIMIT OF RAZOR CLAM (Solen thailandicus Cosel, 2002) ALONG THE COAST LINE OF PHETCHABURI PROVINCE

เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวัลย์
อำนวย คงระเบียบ
3/2548 44-44-3-18-07-15-2-208-011 ชื่อภาษาไทย : การแยกชนิดของหอยหลอดในอ่าวไทยตอนบนโดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีส

ชื่อภาษาอังกฤษ : ELECTROPHOTIC STUDY ON RAZOR CLAMS FROM THE UPPER GULF OF THAILAND

เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
อำนวย คงระเบียบ
4/2548 46-0303-46124 ชื่อภาษาไทย : ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น้ำในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่น้ำปากพนังและคลองสาขา

ชื่อภาษาอังกฤษ : SPECIES COMPOSITIONS, DISTRIBUTION AND SEASONAL DYNAMICS OF FISH AT PAKPANANG RIVER AND ITS TRIBUTARY

เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
5/2548 47-0332-47150 ชื่อภาษาไทย : พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch))

ชื่อภาษาอังกฤษ : ACUTE TOXICITY OF TRIFLURALIN TO LARVAE OF GIANT FRESHWATER PRAWN, (Macrobrachium rosenbergii, de Man) AND SEA BASS, (Lates calcarifer (Bloch))

เรียกดู
ยอดชาย กรรณสูตร
6/2548 42-43-2-18-09-15-2-803-133 ชื่อภาษาไทย : ดัชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลเพื่อการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : BACTERIAL INDICES AND MAPPING OF SUITABLE BIVALVE CULTURE AREA IN THE COASTAL WATER OF SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
7/2548 46-0336-46071- 002 ชื่อภาษาไทย : การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอล ในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : CONTAMINATION OF OXYTETRACYCLINE, OXOLINIC ACID AND CHLORAMPHENICOL IN OYSTER AND COCKLE CULYURED IN BANDON BAY, SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพาภร แก้วอักษร
8/2548 47-0331-45089-035 ชื่อภาษาไทย : พิษเฉียบพลันของคลอรีน ฟอร์มาลินและแอมโมเนียต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะโพสต์ลาวา 15

ชื่อภาษาอังกฤษ : ACUTE TOXICITIES OF CHLORINE FORMALIN AND AMMONIA TO BANANA SHRIMP (Penaeus merguiensis De Man) POST LARVAE 15

เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
9/2548 46-0303-45097-026 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของบ่อบำบัดน้ำหมุนเวียนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบสมดุลนิเวศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFICIENCY OF WATER RECIRCULATING-TREATMENT POND IN AN ECOLOGICAL BALANCING BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon Fabricius) FARM

เรียกดู
จามรี รักษ์บางแหลม
พุทธ ส่องแสงจินดา
10/2548 48-332-45092-044 ชื่อภาษาไทย : ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF STOCKING DENSITIES ON THE SURVIVAL RATES OF YOUNG BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) IN FIBER NURSERY TANKS

เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
11/2548 46-0325-46062 ชื่อภาษาไทย : เทคนิคการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาโดยให้อากาศ 2 รูปแบบ

ชื่อภาษาอังกฤษ : TWO TECHNICALS AERATION ON INTENSIVE Penaeus monodon Fabricius CULTURE

เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
เรวัตร ยอดสุรางค์
อุทัย รัตนอุบล
12/2548 45-0-40-44-5-117-002 ชื่อภาษาไทย : ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

ชื่อภาษาอังกฤษ : ARTIFICIAL INFECTION OF Flexibacter maritimus SEABASS (Lates calcarifer)

เรียกดู
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
13/2548 40-40-3-18-04-01-2-202-023 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่นต่างกันโดยเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING ON DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) AT DIFFERENT STOCKING DENSITIES BY CHANGING WATER ONCE A WEEK

เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
สุภิชา แก้วมานพ
สาคร มากท่า
14/2548 41-41-1-18-05-01-2-202-027 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ : COMPARISON BETWEEN REARING DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) WITH FRESH ALGAE, DRIED ALGAE AND PELLET DIET

เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
พิสมัย สมสืบ
สุภิชา แก้วมานพ
15/2548 47-0332-47175 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาโรคทอราและการจำแนกเชื้อไวรัสทอราซินโดรมของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon)ในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON TAURA SYNDROME AND SEQUENCES OF TAURA SYNDROME VIRUS IN BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon) IN THAILAND

เรียกดู
ชัยวุฒิ สุดทองคง
16/2548 47-0336-45092-036 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : THE CULTURE OF BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) AT DIFFERENT DENSITIES IN THE EARTHEN PONDS

เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สำรวย ชุมวรฐายี
17/2548 46-0329-46083-005 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง Gracillaria edulis (Gmelin) Silva และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อบำบัดน้ำทิ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE ON SEAWEED Gracilaria edulis (Gmelin) silva AND Acanthophora spicifera (vahl) Borgesen IN BIOLOGICALLY-TRWATED WATER POND

เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
สุริยะ แพงดี
18/2548 46-0329-46083-006 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesn ในการบำบัดคุณภาพน้ำทะเล และน้ำทิ้งจากโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : THE EFFICIENCY OF SEAWEED Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ON TREATING THE SEA WATER AND EFFLUENT FROM HATCHERY

เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
สุวรรณา วรสิงห์
สุริยะ แพงดี
19/2548 48-0332-45092-045 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF WATER SALINITIES ON THE SURVIVAL RATES AND GROWTH OF YOUNG BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) REARED IN CAPTIVE

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สง่า สิงห์หงษ์
ฉลอง ทองบ่อ
20/2548 43-43-1-18-10-02-3-970-013 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการแพร่กระจายของ Vibrio sp. ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON DISTRIBUTION OF Vibrio sp. IN PHANGNGA COASTAL AQUACULTURE AREAS

เรียกดู
กัลยาณี นาเวศน์
วิศิษฎ์ ขวัญดี
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์

12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »