Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
43/2551 50-0325-50056-011 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาคุณภาพน้ำโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Study of Water Quality in Seawater Irrigation for Shrimp Culture in Pak Panang Basin, Royal Initiative Project

เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
44/2551 49-0336-45092-061 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Culture of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) with Three Different Feeds in Earthen Ponds

เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สำรวย ชุมวรฐายี
45/2551 49-0303-45118-043 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ระยะวัยรุ่นให้ได้ขนาดตลาดในระบบน้ำหมุนเวียน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rearing of Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) from Juveniles to Marketable Size in Recirculating Aquaculture System

เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
46/2551 50-0334-50114 ชื่อภาษาไทย : ศึกษาการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮ์้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ระยะ veliger ถึงขนาด 3.0 มิลลิเมตร ในถังพลาสติกและถุงพลาสติกใส

ชื่อภาษาอังกฤษ : Study on Nursing of Abalone Haliotis asinina Linnaeus, 1758 Veliger to 3.0 mm Shell Size in Plastic Box and Bag Culture

เรียกดู
ธเนศ พ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
47/2551 50-0334-50113 ชื่อภาษาไทย : พัฒนาการของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ คุณภาพไข่และอัตราการฟักในพ่อแม่พันธุ์หอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 และอาหารสำเร็จรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Gonad Development, Spawning, Egg Qualities and Hatching Rates in Abalone Haliotis asinina Linnaeus, 1758 Broodstock Fed with Seaweed Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 and Artificial Pellet

เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
48/2551 50-0332-50063 ชื่อภาษาไทย : ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เสริมน้ำมันปลาในโรติเฟอร์ (Brachionus sp.) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) สำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนอานม้าวัยอ่อน (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Concentration and Period of Time for Fish Oil Enrichment in Rotifer (Brachionud sp.) and Brine Shrimp (Artemia sp.) as Live Feed for Saddleback Anemone Fish Larvae (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758)

เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พรทิพย์ ทองบ่อ
49/2551 50-03-32-50-057-009 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นค่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Water pH and Alkalinity on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854)

เรียกดู
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
50/2551 51-0330-50060-006 ชื่อภาษาไทย : การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังหงส์, Cromilephes altivelis (Velenciennes, 1828) โดยวิธีแช่แข็ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sperm Cryopreservation of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)

เรียกดู
เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
51/2551 51-0303-50056-007 ชื่อภาษาไทย : การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) โดยให้วางไข่ตามธรรมชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Natural Spawning and Larval Rearing of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828)

เรียกดู
เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
สมพิศ แย้มเกษม
52/2551 49-0313-45093-027 ชื่อภาษาไทย : ระดับเกลือแร่รวมในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Levels of Mineral Mix in Formulated Diet on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807)

เรียกดู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สกนธ์ แสงประดับ
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
53/2551 51-0302-51105 ชื่อภาษาไทย : การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) เพื่อใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nutritional Enhancement of Rotifer (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff,1921) and Brine Shrimp (Artemia sp.) with Spray-dried Schizochytrium sp. for Nursing of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) Larvae

เรียกดู
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
มนทกานติ ท้ามติ้น
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
54/2551 52-0311-52038 ชื่อภาษาไทย : การตรวจติดตามยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราชัยคลินและออกโซลินิค แอซิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑

ชื่อภาษาอังกฤษ : Surveillance of Chloramphenicol, Oxytetracycline and Oxolinic acid Contamination in Natural Aquatic Animals around Songkhla Lake from 2006-2008

เรียกดู
มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
มานพ เห็นดีน
55/2551 49-0313-45097-085 ชื่อภาษาไทย : แหล่งและรูปแบบของคาร์โบไฮเครตที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Suitable Sources and Types of Carbohydrate in feed for Tiger Shrimp (Penaeus monodonFabricius, 1798)

เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
56/2551 49-0313-45097-087 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียน

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Rearing of Tiger Shrimp Larvae (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Using Artificial Diets in Recirculation System

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
57/2551 52-0317-50056-033 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ร่วมปม.1 2 กับจุลินทรีย์ Effective Microorganisms (EM) ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparison of Microorganisms (DOF 1 and DOF 2) and Effective Microorganisms (EM) Efficiency on Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius 1798) in Earthen Pond

เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
58/2551 50-0332-50057-010 ชื่อภาษาไทย : ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Feeds on the Survival Rates and Growth of Young Mangrove Crab (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854)

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ฐิติมา ทองศรีพงษ์
59/2551 51-0337-50057-021 ชื่อภาษาไทย : ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Optimum Alkalinity for Growth amd Survival Rate of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Concrete Tank

เรียกดู
พรรัตน์ สุขประเสริฐ
ปิยาลัย เหมทานนท์
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
60/2551 50-0313-45093-031 ชื่อภาษาไทย : ผลของการใช้น้ำมันพืชและน้ำมันปลาในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of the Utilization of Plant Oil and Fish Oil in Diet on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807)

เรียกดู
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุชิรา ลายรัตน์
สุโกศล จงโยธา
61/2551 46-0343-45087-013 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในถังไฟเบอร์กลาสด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Culture of Abalone (Haliotis asinina Linnaeus) at Different Densities in Fiberglass Tank by Water Recirculating System

เรียกดู
กาณจนา เตี้ยวซี
62/2551 49-0338-45097-081 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่

ชื่อภาษาอังกฤษ : Study on Growth and Siid Production of Black Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius, 1798) for Mass Selection

เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สุภัทรา อุไรวรรณ์
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า56789101112131415ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »