Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
21/2548 45-1811-45118-001 ชื่อภาษาไทย : การฝังฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อของปลากะรังดอกแดง (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822)

ชื่อภาษาอังกฤษ : HORMONAL IMPLANTATION FOR INDUCING SPERMIATION IN ORANGE-SPOTTED GROUPER (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822)

เรียกดู
อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
อรุณ จันทร์แดง
22/2548 48-0332-48011 ชื่อภาษาไทย : ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF MANGOSTEEN'S PEEL ON THE CULTURE OF THE PACIFIC WHITE SHRIMPS (Penaeus vannamei Boone)

เรียกดู
ยอดชาย กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
สามารถ เปรมกิจ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พิณทิพย์ กรรณสูตร
23/2548 44-44-1-18-05-12-2-806-002 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON DIFFERENCE OF SOIL QUALITIES IN KUNG KRABAEN BAY (CHANTHABURI PROVINCE) BEFORE AND AFTER THE INTRODUCTION OF SEA WATER IRRIGATION SYSTEM OF KUNG KRABAEN BAY FISHERIES DEVELOPMENT STUDY CENTER

เรียกดู
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
ทิศธิยา แช่มล้วน
24/2548 47-0328-45093-012 ชื่อภาษาไทย : การผลิตลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) เชิงพาณิชย์

ชื่อภาษาอังกฤษ : COMMERCIAL PRODUCTION OF SPOTTED BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) SEEDS

เรียกดู
บังอร ศรีมุกดา
สุรชาต ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
25/2548 43-43-2-18-05-01-2-204-031 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยการบำบัดน้ำทางชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING ON DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) BY BIOLOGICAL WETER TREATMENT

เรียกดู
เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
26/2548 48-0331-45097-064 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการปนเปื้อนของสารไนโตรฟูราโซนในการอนุบาลและเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON THE CONTAMINATION OF NITROFURAZONE IN NURSING AND REARING OF BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon Fabricius)

เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
เจษฎา เจริญวัฒน์
สุธีวัฒน์ สมสืบ
27/2548 45-1806-45089-016 ชื่อภาษาไทย : พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อกุ้งแชบ๊วยระยะต่างๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ : ACUTE TOXICITY OF AMMONIA IN VARIOUS STAGE OF BANANA SHRIMP (Penaeus merguiensis De Man)

เรียกดู
ปกป้อง อุ่มอยู่
พลพจน์ กิตติสุวรรณ์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
28/2548 44-44-1-18-15-12-2-816-009 ชื่อภาษาไทย : ความผันแปรและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดในรอบ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)

ชื่อภาษาอังกฤษ : VARIATIONS AND CORRELATION OF WATER QUALITIES IN COASTAL AQUACULTURE AREA, TRAT PROVINCE IN 5 YEARS (1999-2003)

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
29/2548 48-0302-48102 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มต่อการกำหนดเพศของปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821)

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF SALINITY ON SEX DIFFERENTIATION IN SAILFIN MOLLY (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821)

เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
อัจฉรีเรืองเดช
30/2548 48-0332-45092-054 ชื่อภาษาไทย : ผลของน้ำแข็งระหว่างการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟัก

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF ICE DURING TRANSPORTATION OF BERRIED APRONS OF BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ON THE HATCHING RATES

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ชัยยุทธ พุทธิจุน
31/2548 48-0332-45092-055 ชื่อภาษาไทย : ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF BATHING BERRIED APRONS OF BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) IN POVIDONE IODINE SOLUTION BEFORE TRANSPORTATION ON THE HATCHING RATES

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
32/2548 44-44-2-18-11-01-2-971-056 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเข้มแสงต่อการเพิ่มจำนวนของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921)

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF LIGHT INTENSITIES ON THE INCREASING QUANTITY OF ROTIFER (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921)

เรียกดู
พัชรา แมเร๊าะ
33/2548 48-0334-46083-012 ชื่อภาษาไทย : การทดลองหาระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilalia fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang&Xia โดยวิธี NON-LINEAR REGRESSION ANALYSIS

ชื่อภาษาอังกฤษ : DETERMINATION OF OPTIMAL NITROGEN AND PHOSPHORUS CONCENTRATION FOR (Gracilalia fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang&Xia , CULTURE USING NON-LINEAR REGRESSION ANALYSIS

เรียกดู
คมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
อุไร เจียรนัย
34/2548 48-0328-45093-018 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING ON SPOTTED BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) BY THREE DIFFERRENT FEEDS

เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
เกียรติศักดิ์ เสนะวีณิน
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
35/2548 46-0303-45117-010 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ขนาด 2 นิ้วถึง 6 นิ้ว ในระบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้อวนไนล่อนเป็นไบโอฟิลเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING ON SEABASS, Lates calcarifer (Bloch) SIZE 2 TO 6 INCHES IN RECIRCULATION SYSTEM, USING POLYETHYLENE NET BIO-FILTER

เรียกดู
สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
ยุวดี สกุลแก้ว
36/2548 47-0328-45093-009 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระชังบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE ON SPOTTED BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) BY FLOATING CAGES IN EARTHEN POND

เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
วีวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
เจษฎา เจริญวัฒน์
37/2548 48-0331-48100 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลกุ้งขาว (Penaeus wannamei) ระยะนอเพลียสถึงโพสท์ลาร์วา15 ที่ความนาแน่นต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : LARVAL REARING OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Penaeus wannamei) FROM NAUPLIUS STAGE TO POST LARVA 15 WITH DIFFERENT STOCKING DENSITIES

เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
สิริ เอกมหาราช
38/2548 48-0332-45092-056 ชื่อภาษาไทย : ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ

ชื่อภาษาอังกฤษ : PRODUCTION AND NUTRITION OF ROTIFERS (Brachionus plicatilis) FED Chlorella spp. AND SUPPLEMENTED FEEDS

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
39/2548 45-1809-45092-008 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) เพศเมียไข่แก่ให้มีไข่ติดหน้าท้องด้วยระบบหมุนเวียน้ำบำบัดชีวภาพและเปลี่ยนน้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : THE PRODUCING OF BERRIED FEMALE MUD CRAB (Scylla sp.) BY REARING GRAVID FEMALE MUD CRAB IN BIOLOGICALLY TREATED WATER RECIRCULATION SYSTEM AND EXCHANGED WATER SYSTEM

เรียกดู
รัชฎา ขาวหนูนา
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
40/2548 47-0327-45117-017 ชื่อภาษาไทย : ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF FEEDING FREQUENCY WIT FORMULATED FEEDS ON GROWTH PERFORMANCE FOR MARKETABLE SIZE OF SEABASS Lates calcarifer (BLOCH) IN NETCAGE CULTURE

เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »