Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
2121/254845-1811-45118-001การฝังฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อของปลากะรังดอกแดง (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822)อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
อรุณ จันทร์แดง
2222/254848-0332-48011ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาวยอดชาย กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
สามารถ เปรมกิจ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พิณทิพย์ กรรณสูตร
2323/254844-44-1-18-05-12-2-806-002การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบนชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
ทิศธิยา แช่มล้วน
2424/254847-0328-45093-012การผลิตลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) เชิงพาณิชย์บังอร ศรีมุกดา
สุรชาต ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
2525/254843-43-2-18-05-01-2-204-031การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยการบำบัดน้ำทางชีวภาพเพ็ญแข คุณาวงค์เดช
2626/254848-0331-45097-064การศึกษาการปนเปื้อนของสารไนโตรฟูราโซนในการอนุบาลและเลี้ยงกุ้งกุลาดำปกป้อง อุ่มอยู่
เจษฎา เจริญวัฒน์
สุธีวัฒน์ สมสืบ
2727/254845-1806-45089-016พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อกุ้งแชบ๊วยระยะต่าง ๆปกป้อง อุ่มอยู่
พลพจน์ กิตติสุวรรณ์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
2828/254844-44-1-18-15-12-2-816-009ความผันแปรและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดในรอบ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)สุวรรณา วรสิงห์
2929/254848-0302-48102ผลของความเค็มต่อการกำหนดเพศของปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821)โสมลดา ประเสริฐสม
อัจฉรีเรืองเดช
3030/254848-0332-45092-054ผลของน้ำแข็งระหว่างการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟักวารินทร์ ธนาสมหวัง
ชัยยุทธ พุทธิจุน
3131/254848-0332-45092-055ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟักวารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
3232/254844-44-2-18-11-01-2-971-056ผลของความเข้มแสงต่อการเพิ่มจำนวนของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921)พัชรา แมเร๊าะ
3333/254848-0334-46083-012การทดลองหาระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง GRACILARIA FISHERI (XIA & ABBOTT) ABBOTT, ZHANG & XIA โดยวิธี NON-LINEAR REGRESSION ANALYSISคมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
อุไร เจียรนัย
3434/254848-0328-45093-018การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิดลือชัย ดรุณชู
เกียรติศักดิ์ เสนะวีณิน
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
3535/254846-0303-45117-010การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ขนาด 2 นิ้วถึง 6 นิ้ว ในระบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้อวนไนล่อนเป็นไบโอฟิลเตอร์สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
ยุวดี สกุลแก้ว
3636/254847-0328-45093-009การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระชังบ่อดินลือชัย ดรุณชู
วีวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
เจษฎา เจริญวัฒน์
3737/254848-0331-48100การอนุบาลกุ้งขาว (Penaeus wannamei) ระยะนอเพลียสถึงโพสท์ลาร์วา15 ที่ความนาแน่นต่างกันเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
สิริ เอกมหาราช
3838/254848-0332-45092-056ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบวารินทร์ ธนาสมหวัง
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
3939/254845-1809-45092-008การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) เพศเมียไข่แก่ให้มีไข่ติดหน้าท้องด้วยระบบหมุนเวียน้ำบำบัดชีวภาพและเปลี่ยนน้ำรัชฎา ขาวหนูนา
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
4040/254847-0327-45117-017ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาดโสมลดา ประเสริฐสม
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »