Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
41/2548 45-1809-45094-002 ชื่อภาษาไทย : ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่พบบนเปลือกหอยตะโกรมในการเลี้ยงต่างกัน 3 แบบ

ชื่อภาษาอังกฤษ : QUALITY AND QUANTITY OF FOULING ORGANISMS ATTACH ON OYSTER SHELL IN 3 DIFFERENT TYPES CULTURE

เรียกดู
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
จรัสศรี อ๋างตันญา
ชรินทร์ เมธีคชเดช
42/2548 47-0342-47049 ชื่อภาษาไทย : ผลของการให้ Skeletonema sp. เสริมการใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius) ระยะโพสท์ลาวา 2 ถึง 17

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF Skeletonema sp. SUPPLEMENTARY ON ARTEMIA FEEDING IN NURSERY OF Penaeus monodon (Fabricius) FROM POSTLARVAE 2 TO 17

เรียกดู
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กรกช สรรเพ็ชร
ยุวดี สกุลแก้ว
43/2548 44-44-2-18-08-01-2-204-042 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณ์การเลี้ยงต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE ON DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) IN DIFFERENT CONTAINERS

เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
วีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล
44/2548 47-0337-45118-031 ชื่อภาษาไทย : การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ : USE OF RAW Spirulina platensis IN DIETS FOR NURSING Epinephelus coioides Hamilton, 1822

เรียกดู
โชติ เขียนด้วง
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
45/2548 47-0333-45097-058 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและควบคุมแบคทีเรียวิบริโอ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Larvae by Using Microorganisms to Improve Water Quality and Inhibit Vibrio spp.

เรียกดู
ฤทธิกร ศรแก้ว
46/2548 44-44-1-18-14-012-244-006 ชื่อภาษาไทย : ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807)

ชื่อภาษาอังกฤษ : OPTIMUM DENSITY FOR BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) REARING

เรียกดู
จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
47/2548 47-0310-45097-046 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งด้วยวิธีต้มต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFICIENCY OF BOILING EXTRACTED GUAVA LEAVES (Psidium guajava Linn.) ON GROWTH INHIBITION OF VIBRIOS ISOLATED FROM BLACK TIGER SHRIMP

เรียกดู
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
มานพ เห็นดีน
48/2548 47-0338-45097-054 ชื่อภาษาไทย : การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นลูกกุ้งรุ่นที่ 2 (F1) จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 (P0)

ชื่อภาษาอังกฤษ : BREEDING AND SEED PRODUCTION OF CULTURED Penaeus monodon (Fabricius) TO BE 2nd GENERATION (F1) FROM 1st GENERATION (P0) BROODSTOCK

เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
ลัดดาวัลย์ สถาพร
49/2548 48-0331-45117-026 ชื่อภาษาไทย : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อภาษาอังกฤษ : GEO-INFORMATICS TECHNOLOGY APPLICATION TO SEABASS CAGE CULTURE DATABASE AT THE BANGPAKONG RIVER MOUTH CHACHOENGSAO PROVINCE

เรียกดู
วัลลภ ทิมดี
วิรงรอง ทิมดี
50/2548 47-0345-45114-014 ชื่อภาษาไทย : ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัม

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF FEEDING FREQUENCY ON GROWTH CORAL TROUT Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) INITIAL AVERAGE BODY WEIGHT OF 341 GRAMES

เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
51/2548 48-0321-45093-016 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกหอยหวาน ระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วยอาหารต่างชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING ON SPOTTED BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) FROM VELIGER LARVAE TO EARLY JUVENILE BY DIFFERENT FEED

เรียกดู
เจษฎา เจริญวัฒน์
ลือชัย ดรุณชู
52/2548 46-0308-45097-022 ชื่อภาษาไทย : การจำแนกเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดำปกติและกุ้งป่วยจากบ่อเลี้ยงในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : ISOLATION OF VIBRIO IN HEPATOPANCREAS OF HEALTHY AND INFECTED BLACK TIGER SHRIMP FROM CULTURE PONDS IN SONGKHLA PROVINCE

เรียกดู
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
53/2548 43-43-2-18-08-01-2-960-039 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงสาหร่ายทะเล, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในอ่าวประจวบคีรีขันธ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE OF SEAWEED, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva IN PRACHUAP KHIRI KHAN BAY

เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
ประพัทธ์พงศ์ เพชรัตน์
พณารัตน์ สอนสุกใส
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
54/2548 45-1809-45194 ชื่อภาษาไทย : ปริมาณแบคทีเรียในหอยตะโกรมต่างขนาดในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : BACTERIAL CONTAMINATION IN 5 DIFFERENT SIZES OF OYSTER (Crassostrea belcheri) IN BAN DON BAY, SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
มณีย์ กรรณรงค์
ชรินทร์ เมธีคชเดช
55/2548 45-1807-45088-004 ชื่อภาษาไทย : การแยกชนิดของหอยพิม (Oriental Angle Wings, Piddocks) ที่พบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน

ชื่อภาษาอังกฤษ : IDENTIFICATION OF ORIENTAL ANGLE WINGS,PIDDOCKS (BIVALVIA: PHOLADIDAE) FROM THE UPPER GULF OF THAILAND

เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวันย์
56/2548 47-0329-45114-013 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วัยอ่อนอายุ 2-25 วัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : NURSING OF BLUE-SPOTTED CORAL TROUT,Plectropomus leopardus LARVAE 2-25 DAYS OLD

เรียกดู
ชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
57/2548 48-0332-48174 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาในระดับความหนาแน่นต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : INTENSIVE CULTURE OF PACIFIC WHITE SHRIMP (Penaeus vannamei Boone) IN DIFFERENT STOCKING DENSITIES

เรียกดู
สามารถ เปรมกิจ
บุญชัย เจียมปรีชา
58/2548 48-0332-48175 ชื่อภาษาไทย : ผลของฟ้าทะลายโจรต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF CHIRETTA (Andrographis paniculata Burn) ON THE CULTURE OF THE PACIFIC WHITE SHRIMP (Penaeus vannamei Boone)

เรียกดู
สามารถ เปรมกิจ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
พิณทิพย์ กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
59/2548 48-0329-45093-019 ชื่อภาษาไทย : การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata Link,1807 ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพแบบก้าวหน้า

ชื่อภาษาอังกฤษ : ADVANCE BIOLOGICAL CLOSED SYSTEM OF CULTURING SPOTTED BABYLON Babylonia areolata Link,1807 IN CEMENT TANKS

เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
60/2548 47-0314-47038 ชื่อภาษาไทย : คุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวม; ผลผลิตจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวและบ่อเลี้ยงกุ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : NUTRITION VALUE OF ZOOPLANKTON BIOMASS; SECONDARY PRODUCTION ,HARVESTED FROM SEABASS AND SHRIMP CULTURED PONDS

เรียกดู
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
สรายุทธ อ่อนสนิท

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »