Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1/2549 47-0325-45089-032 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE OF BANANA SHRIMP (Penaeus merguiensis De Man) AT DIFFERENT STOCKING DENSITY IN EARTHEN PONDS

เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
2/2549 46-0336-45094-005 ชื่อภาษาไทย : ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรมในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : THE SEASON OF OYSTER MATURATION IN BANDON BAY, SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
เรือโทณัฐพงศ์ ต้นสาลี
ศิวะ ธนาพล
3/2549 46-0339-45118-018 ชื่อภาษาไทย : ผลผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ขนาดเล็กจากการเก็บผลผลิตแบบกึ่งต่อเนื่อง

ชื่อภาษาอังกฤษ : PRODUCTION OF SMALL SIZE ROTIFER (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) BY SEMI-CONTINUOUS HARVESTING

เรียกดู
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
4/2549 47-0336-45117-015 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) อายุ 25 วันถึง 45 วัน โดยระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อคอนกรีต

ชื่อภาษาอังกฤษ : NURSING OF SEABASS (Lates calcarifer) LARVAE FROM 25 TO 45 DAYS OLD BY RECIRCULATING SYSTEM IN CONCRETE TANKS

เรียกดู
วราภรณ์ แก้วไทย
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
5/2549 48-0313-48141 ชื่อภาษาไทย : การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ : LIPID SUPPLEMENTATION FOR NURSERY OF CLA SPATS Meretrix meretrix

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จินตนา นักระนาด
ภูวนัย ชัยศรี
6/2549 47-0347-45117-019 ชื่อภาษาไทย : ระดับไขมันที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวขนาด 1-3 นิ้ว

ชื่อภาษาอังกฤษ : OPTIMUM LEVEL OF LIPID ON GROWTH OF 1-3 INCHES SEABASS (Lates calcarifer Bloch)

เรียกดู
ศิริพร วุทธาคง
7/2549 48-0345-45118-042 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Ephinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING OF ORANGE-SPOTTED GROUPER, Ephinephelus coioides (Hamilton, 1822), WITH ARTIFICIAL FLOATING PELLET FEED

เรียกดู
สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บูญลิปตานนท์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
8/2549 43-43-1-18-04-01-3-977-003 ชื่อภาษาไทย : การผลิตโคพีพอด Microcyclops varicans Sars ที่ความหนาแน่นต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : MASS PRODUCTION OF COPEPOD, Microcyclops varicans Sars AT DIFFERENT STOCKING DENSITY

เรียกดู
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
9/2549 49-0307-49014 ชื่อภาษาไทย : การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : THE APPLICATION OF GEO-INFORMATICS TECHNOLOGY FOR FISH CAGE CULTURE DATABASE DEVELOPMENT TAMBON KO YO, MUANG DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE

เรียกดู
ภรัณยู ถมพลกรัง
10/2549 47-0334-45090-006 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของระบบอนุบาลแบบต่าง ๆ ในการอนุบาลลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFICIENCY OF VARIOUS NURSERY SYSTEMS FOR BIVALVE SEED PRODUCTION

เรียกดู
จินตนา นักระนาด
นภดล ภูวพานิช
กัญจนี พรหมจินดา
11/2549 45-1808-45090-002 ชื่อภาษาไทย : ศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri Xia et Abbott) และอาหารสำเร็จรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON CULTURE OF DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) FED WITH SEAWEED (Gracilaria fisheri Xia et Abbott) AND ARTIFICIAL FOOD

เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
จินตนา นักระนาด
สกนธ์ แสงประดับ
12/2549 47-0334-45087-018 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไข่และลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ระยะว่ายน้ำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติและจากการเลี้ยงในโรงเพาะพันธุ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : COMPARATIVE STUDY ON QUALITY OF EGG AND EARLY VELIGER IN DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ACHIEVED FROM NATURAL AND HATCHERY - RAISED BROODSTOCK

เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
สกนธ์ แสงประดับ
นภดล ภูวพานิช
13/2549 47-0334-45087-019 ชื่อภาษาไทย : การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : EXPERIMENT ON CULTURE OF DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) FROM DIFFERENT SIZE

เรียกดู
ธเนศ พุ่มทอง
นภดล ภูวพานิช
นริสา หนูสอน
14/2549 49-0342-49001 ชื่อภาษาไทย : การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATER QUALITY MONITORING TO COASTAL AQUACULTURE AREA AT MOUTH OF BANG NARA RIVER AND TAKBAI RIVER NARATHIWAT PROVINCE

เรียกดู
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
กฤษณันท์ นงรัตน์
15/2549 44-45-1-04-06-12-2-817-006 ชื่อภาษาไทย : การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมทางน้ำในอ่าวปัตตานีและแม่น้ำยะหริ่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ : COASTAL AQUACULTURE AND AQUATIC ENVIRONMENT SURVEY IN PATTANI BAY AND YARING RIVER

เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
16/2549 47-0344-45116-010 ชื่อภาษาไทย : ผลของการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF LIPID ENRICHMENT IN ARTEMIA ON GROWTH PERFORMANCE OF RED SNAPPER LARVAE, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)

เรียกดู
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
วุฒิ คุปตะวาทิน
17/2549 47-0344-4748 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปลาการ์ตูน 2 ชนิดในน้ำทะเลและน้ำทะเลผสม

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING 2 SPECIES OF ANEMONE FISH IN SEAWATER AND MIXTURE SEAWATER

เรียกดู
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
18/2549 46-0341-45097-039 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON CULTURED OF TIGER PRAWN (Penaeus monodon) BROODSTOCK IN EARTHEN PONDS

เรียกดู
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
19/2549 45-1808-45087-005 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยระดับความเข้มของแสงต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : CULTURE OF THE DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) UNDER DIFFERENT LIGHT INTENSITY

เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
สกนธ์ แสงประดับ
พณารัตน์ สอนสุกใส
20/2549 44-44-2-18-05-12-2-186-029 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDY ON WATER TREATMENT OF SHRIMP FARMS EFFLUENT BY SOME MANGROVE PLANTS IN KUNG KRABEAN BAY ROYAL DEVELOPMENT STUDY CENTER AREA

เรียกดู
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
สมชาย ดิษฐศร
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
ทิศธิยา แช่มล้วน

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »