Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
611/254947-0325-45089-032การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดินชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
622/254946-0336-45094-005ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรมในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีธีรยา ช่วยสุรินทร์
เรือโทณัฐพงศ์ ต้นสาลี
ศิวะ ธนาพล
633/254946-0339-45118-018ผลผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ขนาดเล็กจากการเก็บผลผลิตแบบกึ่งต่อเนื่องพัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
644/254947-0336-45117-015การอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) อายุ 25 วันถึง 45 วัน โดยระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อคอนกรีตวราภรณ์ แก้วไทย
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
655/254948-0313-48141การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ดมนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จินตนา นักระนาด
ภูวนัย ชัยศรี
666/254947-0347-45117-019ระดับไขมันที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวขนาด 1-3 นิ้วศิริพร วุทธาคง
677/254948-0345-45118-042การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Ephinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูปสามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บูญลิปตานนท์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
688/254943-43-1-18-04-01-3-977-003การผลิตโคพีพอด Microcyclops varicans Sars ที่ความหนาแน่นต่างกันธิดาพร ฉวีภักดิ์
699/254949-0307-49014การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาภรัณยู ถมพลกรัง
7010/254947-0334-45090-006ประสิทธิภาพของระบบอนุบาลแบบต่าง ๆ ในการอนุบาลลูกหอยสองฝาวัยเกล็ดจินตนา นักระนาด
นภดล ภูวพานิช
กัญจนี พรหมจินดา
7111/254945-1808-45090-002ศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri Xia et Abbott) และอาหารสำเร็จรูปธเนศ พุ่มทอง
จินตนา นักระนาด
สกนธ์ แสงประดับ
7212/254947-0334-45087-018การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไข่และลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ระยะว่ายน้ำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติและจากการเลี้ยงในโรงเพาะพันธุ์ธเนศ พุ่มทอง
สกนธ์ แสงประดับ
นภดล ภูวพานิช
7313/254947-0334-45087-019การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกันธเนศ พุ่มทอง
นภดล ภูวพานิช
นริสา หนูสอน
7414/254949-0342-49001การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาสซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
กฤษณันท์ นงรัตน์
7515/254944-45-1-04-06-12-2-817-006การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมทางน้ำในอ่าวปัตตานีและแม่น้ำยะหริ่งนิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
7616/254947-0344-45116-010ผลของการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
วุฒิ คุปตะวาทิน
7717/254947-0344-4748การเลี้ยงปลาการ์ตูน 2 ชนิดในน้ำทะเลและน้ำทะเลผสมโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
7818/254946-0341-45097-039การศึกษาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดินกอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
7919/254945-1808-45087-005การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยระดับความเข้มของแสงต่างกันสิริวรรณ หนูเซ่ง
สกนธ์ แสงประดับ
พณารัตน์ สอนสุกใส
8020/254944-44-2-18-05-12-2-186-029การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
สมชาย ดิษฐศร
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
ทิศธิยา แช่มล้วน

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »