Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
21/2549 45-1808-45087-006 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : COMPARISION DIFFERENT PATTERNS REARING ON DONKEY'S EAR ABALONE (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

เรียกดู
ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
22/2549 48-0303-45097-076 ชื่อภาษาไทย : ผลของการใช้น้ำจากคูระบายน้ำทิ้งเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECT OF USING DRAINED WATER IN EFFLUENT CANAL FOR INTENSIVE BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon Fabricius) CULTURE

เรียกดู
กฤษณา องอาจ
พุทธ ส่องแสงจินดา
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
23/2549 45-1810-45094-004 ชื่อภาษาไทย : สภาวะปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri Sowerby, 1971) และน้ำทะเลจากบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยตะโกรมในจังหวัดพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ : CONTAMINATION OF BACTERIA IN OYSTER (Crassostrea belcheri Sowerby, 1971) CULTURE AREA IN PHANGNGA PROVINCE

เรียกดู
กัลยาณี ทีปะปาล
ฉัตรชัย พลายละหาร
24/2549 49-0332-45092-059 ชื่อภาษาไทย : ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFECTS OF FEEDS ON THE SURVIVAL RATES AND GROWTH OF YOUNG BLUE SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) REARED IN CPTIVE

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ศิริภรณ์ โคตะมี
25/2549 48-0336-45092-048 ชื่อภาษาไทย : ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramanosian Estampador, 1949

ชื่อภาษาอังกฤษ : OPTIMUM WATER SALINITY ON SURVIVAL RATE AND DEVELOPMENT OF MUD CRAB LARVAE, Scylla paramanosian Estampador, 1949

เรียกดู
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
26/2549 46-0342-45097-040 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจังหวัดนราธิวาส

ชื่อภาษาอังกฤษ : REARING OF BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon FABRICIUS) TO SPAWNER SIZE IN EARTHEN PONDS, NARATHIWAT PROVINCE

เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
สุพล ตั่นสุวรรณ
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กฤษณันท์ นงรัตน์
27/2549 47-0307-45097-050 ชื่อภาษาไทย : การทดลองใช้สาหร่ายหนาม (Najas indica (WILLD) CHANE) กำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา

ชื่อภาษาอังกฤษ : REMOVAL OF NITROGEN AND PHOSPHORUS COMPOUNDS IN EFFLUENT FROM THE GIANT TIGER SHRIMP CULTURE USING SAII (Najas indica (WILLD) CHANE)

เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
28/2549 48-0303-45117-020 ชื่อภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

ชื่อภาษาอังกฤษ : RELATIONSHIP BETWEEN WATER AND SEDIMENT QUALITY AND CAUSE OF MORTILITY OF SEABASS (Lates calcarifer, Bloch) IN OUTER SONGKHLA LAKE

เรียกดู
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
29/2549 47-0336-45092-034 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramanosain Estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : NURSING OF MUD CRAB Scylla paramanosain Estampador, 1949 MEGALOPA STAGE WITH THREE DIFFERENT FEEDS

เรียกดู
อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
30/2549 47-0330-45093-008 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชิวิตชนิดต่าง ๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ : NURSING OF SPOTTED BABYLON (Babylonia areolata Link, 1807) FROM VELIGER LARVAE TO EARLY JUVENILE STAGE USING VARIOUS TYPES OF LIVE FEED

เรียกดู
ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
31/2549 48-0329-45114-016 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ : NURSING BLUE-SPOTTED CORAL TROUT LARVAE, Plectropomus leopardus 25-50 DAYS OLD WITH COMMERCIAL EMULSION ENRICHED ARTEMIA

เรียกดู
ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
32/2549 47-0307-45117-018 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพน้ำ จากการเลี้ยงปลากะพงขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : EFFICIENCY AND CAPABILITY OF RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM IN WATER QUALITY CONTROL FOR SEABASS CULTURE

เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
33/2549 47-0339-45118-030 ชื่อภาษาไทย : การขยายพันธุ์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) โดยใช้จุลินทรีย์เป็นอาหาร และผลต่อการอนุบาลปลากะพงขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Culture of Rotifer (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) Feeding with Micro-organism and Nursing of Seabass by Using These Rotifer

เรียกดู
อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
34/2549 48-0325-48109 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากลูกกุ้ง P10 และ P40 ในบ่อเลี้ยงที่บำบัดพื้นก้นบ่อด้วยวิธีกายภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ : COMPARISON OF BLACK TIGER SHRIMP (Penaeus monodon Fabricius) CULTURE FROM PL 10 AND PL 40 IN THE EARTHEN PONDS BY PHYSICAL TREATMENT

เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
อัศวิน แก้วคง
อุทัย รัตนอุบล
35/2549 41-41-1-18-09-13-2-966-066 ชื่อภาษาไทย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2544

ชื่อภาษาอังกฤษ : SEAWATER QUALITY ALONG THE COAST OF SURATTHANI PROVINCE DURING 1999-2001

เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
วราภรณ์ แก้วไทย
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
สุพากร แก้วอักษร
สำรวย ชุมวรฐายี
สมพร เกื้อสกุล
ชัชวาล อุบลไพศาล
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ชอุ่ม สุขช่วย
36/2549 43-43-2-18-09-12-3-981-044 ชื่อภาษาไทย : คุณภาพดินพื้นทะเลและการประยุกต์เพื่อจำแนกพื้นที่เลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : INTERTIDAL BOTTOM SOIL QUALITY AND APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM ON THE MAPPING OF SUITABLE BIVALVE CULTURE AREA ALONG THE COAST OF SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
37/2549 47-0329-45097-045 ชื่อภาษาไทย : การตรวจหาแบคทีเรียทางสุขอนามัยฟาร์มจากดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Examination of Sanitary Bacteria from Bottom Soil, Water and Black Tiger Shrimp in Earthen Ponds, Trat Province

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ทิศธิยา แช่มล้วน
38/2549 49-0332-45092-064 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Water pH on the Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
39/2549 49-0332-45092-065 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Water Alkalinity on the Survival Rates and Growth of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Fiber Nursery Tanks

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วัฒนา ฉิมแก้ว
40/2549 48-0330-48111 ชื่อภาษาไทย : การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : GROWTH AND FOOD CONVERSION RATE OF HUMPBACK GROUPER, Cromileptes altivalis (Valenciennes, 1828) JUVENILE CULTURED WITH DIFFERENT TYPE OF FEED

เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
วาริช เส้งสีแดง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »