Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
10141/254946-0337-45088-006การแยกชนิดหอยพิม (Angel Wings,Piddocks) ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธีอิเล็คโตรโฟเรซีสสุนันท์ ทวยเจริญ
วลัย คลี่ฉายา
วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
10242/254942-42-2-18-07-14-2-208-005ฤดูสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครสุนันท์ ทวยเจริญ
อนันต์ สุนทร
เรวัตร ยอดสุรางค์
10343/254946-0336-45094-006ปริมาณและการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
10444/254949-0329-45097-102การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัสและแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราดสุวรรณา วรสิงห์
10545/254948-0313-45092-057ความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัยชัยกุล
10646/254949-0313-45092-058ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ภูวนัย ชัยศรี
10747/254947-0306-46084-006องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะและสภาพทางนิเวศวิทยาของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลาวลีรัตน์ มูสิกะสังข์
เยาวนิตย์ ดนยดล
พุทธ ส่องแสงจินดา
10848/254947-0344-45094-011การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยตะโกรม(Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในจังหวัดพังงากัลยาณี ทีปะปาล
10949/254949-0328-45093-022การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ด้วยความหนาแน่นต่างกันฤทธิกร ศรแก้ว
บังอร ศรีมุกดา
11050/254949-0325-45097-104เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์ทีเมียกับไรแดงในน้ำเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ชัยวัฒน์ พุ่มช่วย
สถาพร
ดิเรกบุษราคม
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
รัตนวรรณ อินแพง
1111/255048-0303-46084-010ผลของระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาตะกรับอรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประมัยพร ทองคณารักษ์
1122/255049-0336-45092-060การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian Estampador, 1949 โดยใส่วัสดุหลบซ่อนและเพิ่มพื้นที่ผิวในบ่อซีเมนต์วราภรณ์หนูดี
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
จินตนา มหาสวัสดิ์
1133/255047-0328-45089-033ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
วริษฐา หนูปิ่น
1144/255047-0328-45092-033การอนุบาลลูกปูม้า, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่อคอนกรีตสุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
1155/255049-0303-49157อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับกฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พณารัตน์ สอนสุกใส
พุทธ ส่องแสงจินดา
1166/255048-0338-48107เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ในกระชังด้วยอาหารเม็ดเปียกและปลาสดไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
1177/255048-0338-48108การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่น ด้วยอาหารเม็ดเปียกที่มีระดับโปรตีนต่างกันไวยพจน์ เครือเสน่ห์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
พิภาวัน แย้มมณี
1188/255044-44-2-18-20-01-2-218-054การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)พัชรี ซุ่นสั้น
สามารถ เดชสถิตย์
พิกุล ไชยรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
1199/255046-0340-45089-019การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ดผสมวิตามินอีและอาหารสดไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
12010/255046-0340-45089-020ศึกษาผลผลิตและต้นทุนการผลิตไรน้ำกร่อยด้วยอาหาร 4 ชนิดไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »