Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
41/2549 46-0337-45088-006 ชื่อภาษาไทย : การแยกชนิดหอยพิม (Angel Wings,Piddocks) ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธีอิเล็คโตรโฟเรซีส

ชื่อภาษาอังกฤษ : Electrophoresis Identification of Angel Wings,Piddocks from the Coastline of Samutsakhon and Suratthani Provinces

เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
วลัย คลี่ฉายา
วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
42/2549 42-42-2-18-07-14-2-208-005 ชื่อภาษาไทย : ฤดูสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Spawning Season of Razor Clam (Solen thailandicus Cosel, 2002) along the Coastline of Samutsongkhram and Samutsakhon Provinces

เรียกดู
สุนันท์ ทวยเจริญ
อนันต์ สุนทร
เรวัตร ยอดสุรางค์
43/2549 46-0336-45094-006 ชื่อภาษาไทย : ปริมาณและการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Quantity and Distribution of Chlorophyll in Bandon Bay, Suratthani Province

เรียกดู
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
44/2549 49-0329-45097-102 ชื่อภาษาไทย : การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัสและแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Examination of Bacillus and Lactobacillus from Bottom Soil, Water and Black Tiger Shrimp in Earthen Ponds, Trat Province

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
45/2549 48-0313-45092-057 ชื่อภาษาไทย : ความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

ชื่อภาษาอังกฤษ : MINERAL MIXTURE REQUIREMENTS OF YOUNG SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัยชัยกุล
46/2549 49-0313-45092-058 ชื่อภาษาไทย : ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

ชื่อภาษาอังกฤษ : VITAMIN MIXTURE REQUIREMENTS OF YOUNG SWIMMING CRAB (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)

เรียกดู
สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ภูวนัย ชัยศรี
47/2549 47-0306-46084-006 ชื่อภาษาไทย : องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะและสภาพทางนิเวศวิทยาของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Stomach Content and Ecological Feature of Scatophagus argus (Linnaeus) in Songkhla Lake

เรียกดู
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
เยาวนิตย์ ดนยดล
พุทธ ส่องแสงจินดา
48/2549 47-0344-45094-011 ชื่อภาษาไทย : การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยตะโกรม(Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในจังหวัดพังงา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Antimicrobial Drug Resistance of Vibrio parahaemolyticus Isolated from Oyster (Crassostrea belcheri) Culture in Phang-nga Province

เรียกดู
กัลยาณี ทีปะปาล
49/2549 49-0328-45093-022 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ด้วยความหนาแน่นต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing on Early Juvenile of Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) to 1 cm with Different Stocking Density

เรียกดู
ฤทธิกร ศรแก้ว
บังอร ศรีมุกดา
50/2549 49-0325-45097-104 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์ทีเมียกับไรแดงในน้ำเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparison Nursing Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) With Artemia salina and Moina macrocopa in 30 Percent of Saline

เรียกดู
ชัยวัฒน์ พุ่มช่วย
สถาพร
ดิเรกบุษราคม
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
รัตนวรรณ อินแพง
1/2550 48-0303-46084-010 ชื่อภาษาไทย : ผลของระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Recirculating Aquaculture System on The Growth of Spotted Scat (Scatophagus argus Linnaeus)

เรียกดู
อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประมัยพร ทองคณารักษ์
2/2550 49-0336-45092-060 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian Estampador, 1949 โดยใส่วัสดุหลบซ่อนและเพิ่มพื้นที่ผิวในบ่อซีเมนต์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing of Young Mud Crabs (Scylla paramamosian Estampador, 1949) by Providing Shelters and Expanded Surface Area in Cement Ponds

เรียกดู
วราภรณ์หนูดี
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
จินตนา มหาสวัสดิ์
3/2550 47-0328-45089-033 ชื่อภาษาไทย : ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Parasites and Vibrio Flora of Wild Broodstock Banana Shrimp (Penaeus merguiensis) from Eastern Gulf of Thailand

เรียกดู
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
วริษฐา หนูปิ่น
4/2550 47-0328-45092-033 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปูม้า, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่อคอนกรีต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) from megalopa to crab stage in Net Cages and Concrete Tanks

เรียกดู
สุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
5/2550 49-0303-49157 ชื่อภาษาไทย : อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Growth Rate of Canine Catfish Eel ,Plotosus canius Hamilton-Buchanan at Three Different Stoking Densities

เรียกดู
กฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พณารัตน์ สอนสุกใส
พุทธ ส่องแสงจินดา
6/2550 48-0338-48107 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ในกระชังด้วยอาหารเม็ดเปียกและปลาสด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparative Study on Rearing Cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) in Cages with Moist Pellet and Trash Fish.

เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
7/2550 48-0338-48108 ชื่อภาษาไทย : การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่น ด้วยอาหารเม็ดเปียกที่มีระดับโปรตีนต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Experiment on Rearing Juvenile Cobia with Various Protein Levels of Moist Pellet.

เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
พิภาวัน แย้มมณี
8/2550 44-44-2-18-20-01-2-218-054 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Studies on Spawning Stimulation, Embryonic and Larval Development of Dog Conch (Strombus canarium Linnaeus, 1758)

เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
สามารถ เดชสถิตย์
พิกุล ไชยรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
9/2550 46-0340-45089-019 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ดผสมวิตามินอีและอาหารสด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Studies on Maturation of Banana Shrimp, Penaeus merguiensis in Growout Pond by Feeding Supplemented Vitamin E Pellet and Fresh Feed

เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
10/2550 46-0340-45089-020 ชื่อภาษาไทย : ศึกษาผลผลิตและต้นทุนการผลิตไรน้ำกร่อยด้วยอาหาร 4 ชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Sutdies on Production and Cost of Mass Culture of Diaphanosoma sp., Feeding with 4 Different Feeds

เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า1234567891011ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »