Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
11/2550 47-0340-45089-029 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparison on Breeding and Nursing Performances of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis) from Female Brood Shrimp Fed with 3 Different Feeds

เรียกดู
ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
12/2550 47-0338-45097-055 ชื่อภาษาไทย : ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Biological and Breeding of Sand Worm (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

เรียกดู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
13/2550 48-0342-45097-065 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon FABRICIUS) โพสต์ลาวา 15 และโพสต์ลาวา 30 ในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Study on the Culture of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon FABRICIUS) Postlarvae 15 and Postlarvae 30 in the Earthen Ponds

เรียกดู
ครรชิต เขียวเล่ง
14/2550 48-0336-48103-002 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) และพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparision on Culture of Anadara granosa (Linnaeus, 1758) and Anadara nodifera (Martans, 1860) in Bandon Bay, Suratthani Province

เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สุพาภร แก้วอักษร
จินตนา มหาสวัสดิ์
15/2550 47-0339-45118-032 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง, Epinephelus coioides ในบ่อดินที่ความหนาแน่น ๒ ระดับ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Culturing of Grouper, Epinephelus coioides in Earthen ponds at Two Levels of Stocking Density

เรียกดู
ธวัชชัย ทองน้อย
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
มีชัย แก้วศรีทอง
กัตติกา ตูวิเชียร
16/2550 48-0338-45097-066 ชื่อภาษาไทย : การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Growth Performance and Seed Production of 2nd Generation (F1) Penaeus monodon (Fabricius) Broodstock 2 strains

เรียกดู
ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
17/2550 49-0325-49159 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ด้วยระบบสมดุลนิเวศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Culture of Banana Shrimp (Penaeus merguiensis De Man) in the Eco-Balancing System

เรียกดู
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
18/2550 47-0303-45097-063 ชื่อภาษาไทย : ผลของไนเตรทในตะกอนดินต่อปริมาณซัลไฟด์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Sediment Nitrate on Content of Sulfide in an Intensive Culture of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) in the Earthen Ponds

เรียกดู
พุทธ ส่องแสงจินดา
อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์
19/2550 48-0336-48103-003 ชื่อภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครงในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : RELATIONSHIP BETWEEN WATER AND SOIL QUALITIES WITH CONDITION INDEX OF COCKLE Anadara granosa IN BANDON BAY, SURATTHANI PROVINCE

เรียกดู
วราภรณ์ หนูดี
จินตนา มหาสวัสดิ์
20/2550 46-0332-45092-027 ชื่อภาษาไทย : อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Survival Rate of Young Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) Reared in Earthen Pond

เรียกดู
วารินทร์ ธนาสมหวัง
สามารถ เปรมกิจ
วัฒนา ฉิมแก้ว
ชัยยุทธ พุทธิจุน
21/2550 48-0302-45117-023 ชื่อภาษาไทย : ผลของโอโซนต่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Ozone on Seabass (Lates calcarifer, Bloch) Nursing in Recirculating Aquaculture System

เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
22/2550 48-0331-48099 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone) ในบ่อซีเมนต์ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rearing of Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei Boone) in Concrete Tanks with Different Stocking Densities

เรียกดู
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
รัดเกล้า เรืองขนาบ
สิริ เอกมหาราช
พีระ อาจชัยพร
23/2550 49-0302-45097-094 ชื่อภาษาไทย : ผลของสารสกัดพรมมิ (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) ต่อการต้านเชื้อ Vibrio harveyi และปริมาณเม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Brahmi (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) Crude Extracts Against Vibrio harveyi Infection and Total Granulocytes and Semigranulocytes Counts on White Shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931)

เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
24/2550 48-0302-45097-072 ชื่อภาษาไทย : ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น (Cauterpa lentillifera J. Agardh) ที่มีผลต่อจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรียและการตายของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone,1931)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Concentration Levels of Seaweed (Cauterpa lentillifera J. Agardh) Crude Extracts to Blue Green Algae and Bacteria Numbers and White Shrimp (Penaeus vannamei Boone,1931) Mortality

เรียกดู
โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
25/2550 49-0329-46083-014 ชื่อภาษาไทย : ผลของระดับความเค็มน้ำทะเลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910 สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 และ สาหร่ายไส้ไก่ Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Salinity levels on Growth of Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910, Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 and Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
26/2550 49-0345-46083-015 ชื่อภาษาไทย : การศึกษาความเค็มและวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898

ชื่อภาษาอังกฤษ : Study on Optimum Salinity and Suitable Substratum for Growth of Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898

เรียกดู
อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
27/2550 47-0317-45097-051 ชื่อภาษาไทย : การสำรวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Application of Remote Sensing for Marine Shrimp Culture and Geographic Information System in Pakpanang Basin

เรียกดู
ธนิฏฐา จงพีร์เพียร
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
พุธชพล สุวรรณชัย
28/2550 47-0312-45097-044 ชื่อภาษาไทย : การปนเปื้อนของยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Contamination of Chloramphenicol, Oxytetracycline and Oxolinic acid in Natural Aquatic Animals nearby Marine Shrimp Farms in Songkhla and Patthalung Provinces.

เรียกดู
มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
29/2550 45-1810-45115-005 ชื่อภาษาไทย : ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลาหมอทะเล, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Astaxanthin on Giant grouper, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790 color

เรียกดู
ทวี จินดามัยกุล
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1/2551 49-03-30-45-093-028 ชื่อภาษาไทย : ความถี่ของการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link,1807)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Feeding Frquency for Growth Rate of Babylon Snail (Babylonia areolata Link,1807)

เรียกดู
สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า23456789101112ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »