Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
2/2551 49-0345-46083-016 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด (Caulerpa spp.) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาทะเล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparison on Efficiency of Three Seaweeds (Caulerpa spp.) on Quality Improvement of Marine Fish Pond Effluent

เรียกดู
อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
3/2551 50-0332-50093 ชื่อภาษาไทย : อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยดาหารต่างชนิด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Survival Rate and Growth of Saddleback Anemone Fish Larvae (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) Given Different Feeds

เรียกดู
วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วุฒิชัย ทองล้ำ
4/2551 47-0314-45097-043 ชื่อภาษาไทย : การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Growth, Survival Rate and Digestibility Efficiency of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Fed with Diet Containing Different Sources of Fishmeal Cultured in Earthen Pond

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
5/2551 50-0328-45093-033 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบการอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile ถึงขนาด ๑ ซม.ด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยร่วมกับเนื้อปลาสด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Compariso on Nursing of Early Juvenile Spotted Babylon (Babylonia areolata Link, 1807) to 1 cm Fed with Artificial Pellet and Adult Artemia Associate with Fresh Fish

เรียกดู
บังอร ศรีมุกดา
ฤทธิกร ศรแก้ว
สุรชาต ฉวีภักดิ์
6/2551 50-0313-50094 ชื่อภาษาไทย : ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Buchanan)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dietary Protein Levels in Formulated Feed for Eeltail Catfish Plotosus canius (Hamilton-Buchanan)

เรียกดู
เนตรชนก เจริญลาภ
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
สุพิศ ทองรอด
7/2551 50-0321-50056-015 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopennaeus vannamei Boone, 1931)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Efficiency of Chlorine Dioxide to Control Bacteria and Phytoplankton in White Shrimp (Litopenaius vannamei Boone, 1931)

เรียกดู
เจริญ เริงหทัยธรรม
8/2551 48-0313-45093-014 ชื่อภาษาไทย : ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Optimum Lipid Level in Formulated Feed on Growth of Spotted Babylon (Babylonia areolata LINK, 1807)

เรียกดู
ปณต กลิ่นเชิดชู
ศิริพร วุทธาคง
สุพิศ ทองรอด
9/2551 48-0313-45097-073 ชื่อภาษาไทย : วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius,1798)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Starches as Carbohydrate Sources and Their Optimum Level in Feed on Growth of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
10/2551 49-0308-45097-095 ชื่อภาษาไทย : ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบเสนองของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Effects of Vitamin C and Vitamin E in Shrimp Feed on Blood Componeot, Immune Responses and Disease Resistance of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Frabicius, 1798)

เรียกดู
จำเริญศรี พวงแก้ว
เจนจิตต์ คงกำเนิด
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
11/2551 49-0303-49155 ชื่อภาษาไทย : การใช้ฮอร์โมน LHRHa การตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ในปลาดุกทะเล, Plotosus canius canius Hamilton-Buchanan, 1822 เพศผู้ 3 ขนาด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of LHRHa Hormone on Inducing Maturation of Spepms Cells in Three Sizes of Male Canine Catfish, Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822

เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
13/2551 50-0344-50056-012 ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาวิธีการแยก DNA และเทคนิค Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเล

ชื่อภาษาอังกฤษ : Development of DNA Extraction and Nested PCR Technique for Inspection of Genetically Modified Soybean in Marine Shrimp Diet

เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
14/2551 50-0313-50095 ชื่อภาษาไทย : ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ptoduction and Nutritional Values lf Rotifer S-typs (Brachionus rotundiformis Tschugnoff, 1921) Cultured en recirculation System

เรียกดู
มนทกานติ ท้ามติ้น
กิตติพงษ์ สันติเสวีกุล
สุพิศ ทองรอด
แพททริค ซอจีลูส
15/2551 50-0313-50057-006 ชื่อภาษาไทย : ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunts pelagicus, Linnaeus 1758) ถึงระยะ 10 กรัม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Optimum Protein Level in Diet for Growth of Young Swimming Crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) to Reach 10 Grams

เรียกดู
มนทการติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
16/2551 48-0308-45118-040 ชื่อภาษาไทย : การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อ Vibrio vulmificus ในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Non-specific Immune Response and Resistance to Vibrio bulnificus of Orange-spotted Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) Reared in 2 Different Densities

เรียกดู
เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
17/2551 49-0308-45118-044 ชื่อภาษาไทย : การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเเละการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่นที่ให้อาหารสำเร็จรูปและปลาสด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Non-specific Immune Response and Growth of Juvenile Orange-spotted Grouper, Epinephelus coioidis Hamilton, 1822 Fed Artificial Diets and Raw Fish

เรียกดู
เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
18/2551 50-0308-50056-010 ชื่อภาษาไทย : ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Biochemical and Immunological Changes in Hemolymph of Reared white Shrimp (Peneus vannamei Boone, 1931) at Different Stocking Densities

เรียกดู
ชัชวาล อินทรมนตรี
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
19/2551 49-0330-45114-019 ชื่อภาษาไทย : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาการต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วัยรุ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Supplimentation of Spirulina sp. and Astaxanthin in Feed on Growth and Colouration of Juvenile Blue-spotted Grouper, Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802)

เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
ศิริพร เมืองชล
20/2551 49-0330-49153 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากะรังหงส์, Cromileptes altevelis (Valenciennes, 1828) วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Salinity and Stocking Densities on Growth and Survival Rate of Humpback Grouper, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) Juvenile in Cemint Tank

เรียกดู
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
21/2551 50-0345-50122 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rearing of Mud Spiny Lobster Panulirus polyphagus (Herbst, 1793)

เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สามารถ เดชสถิตย์
22/2551 51-0337-50056-026 ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Performance of Integrated Culture of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) in Earthen Ponds

เรียกดู
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จำเริญศรี พวงแก้ว
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »