Back to Top

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สพช. [CFRDB E-Research]

ทางคณะทำงานกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีมติให้จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ปี 2556

ดาวน์โหลด [Download]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิกที่นี่ »

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ลงทะเบียน!          

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ที่
ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
1412/255149-0345-46083-016เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด (Caulerpa spp.) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาทะเลอรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
1423/255150-0332-50093อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยดาหารต่างชนิดวัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วุฒิชัย ทองล้ำ
1434/255147-0314-45097-043การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่เลี้ยงในระบบบ่อดินมนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1445/255150-0328-45093-033เปรียบเทียบการอนุบาลลูกหอยหวาน(Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile ถึงขนาด ๑ ซม.ด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยร่วมกับเนื้อปลาสดบังอร ศรีมุกดา
ฤทธิกร ศรแก้ว
สุรชาต ฉวีภักดิ์
1456/255150-0313-50094ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Buchanan)เนตรชนก เจริญลาภ
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
สุพิศ ทองรอด
1467/255150-0321-50056-015ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopennaeus vannamei Boone, 1931) เจริญ เริงหทัยธรรม
1478/255148-0313-45093-014ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807)ปณต กลิ่นเชิดชู
ศิริพร วุทธาคง
สุพิศ ทองรอด
1489/255148-0313-45097-073วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius,1798)มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
14910/255149-0308-45097-095ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบเสนองของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)จำเริญศรี พวงแก้ว
เจนจิตต์ คงกำเนิด
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
15011/255149-0303-49155การใช้ฮอร์โมน LHRHa การตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ในปลาดุกทะเล, Plotosus canius canius Hamilton-Buchanan, 1822 เพศผู้ 3 ขนาดจิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
15113/255150-0344-50056-012การพัฒนาวิธีการแยก DNA และเทคนิค Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลพิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
15214/255150-0313-50095ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียนมนทกานติ ท้ามติ้น
กิตติพงษ์ สันติเสวีกุล
สุพิศ ทองรอด
แพททริค ซอจีลูส
15315/255150-0313-50057-006ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunts pelagicus, Linnaeus 1758) ถึงระยะ 10 กรัมมนทการติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
15416/255148-0308-45118-040การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อ Vibrio vulmificus ในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับเจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
15517/255149-0308-45118-044การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเเละการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่นที่ให้อาหารสำเร็จรูปและปลาสดเจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
16818/255150-0308-50056-010ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกันชัชวาล อินทรมนตรี
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
16919/255149-0330-45114-019ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาการต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วัยรุ่นนิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
ศิริพร เมืองชล
17020/255149-0330-49153ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากะรังหงส์, Cromileptes altevelis (Valenciennes, 1828) วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
17121/255150-0345-50122การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) ด้วยอาหารชนิดต่างๆพัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สามารถ เดชสถิตย์
17222/255151-0337-50056-026ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดินสรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จำเริญศรี พวงแก้ว
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า345678910111213ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »