Back to Top


      กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

ฉบับที่
รหัสทะเบียนวิจัย
ชื่องานวิจัย
ผู้วิจัย
23/2551 51-0344-50056-029 ชื่อภาษาไทย : การตรวจสอบกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลที่ผลิตทางการค้าโดยเทคนิค Nested PCR

ชื่อภาษาอังกฤษ : Inspection of Genetically Modified Soybean Meal in Commercial Marine Shrimp Diets by Nested PCR Technique

เรียกดู
พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
กัลยาณี ทีปะปาล
24/2551 46-0308-45097-021 ชื่อภาษาไทย : ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effect of Treated-sludge Technique in Implementing Shrimp Health Management

เรียกดู
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
ชัชวาล อินทรมนตรี
25/2551 49-0345-49196 ชื่อภาษาไทย : ข้อสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกรกาบ (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟัก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Notes on Larval Development and Nursing of Scalloped Spiny Lobster (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) in Hatchery

เรียกดู
พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พิชญา ชัยนาค
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
26/2551 48-0308-45117-021 ชื่อภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือด และความต้านทานโรคในปลากะพงขาวต่อ Streptococcus sp. เชื้อตาย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Heamatological Change and Disease Resistance of Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) after Stimulate with Killed Cells of Streptococcus sp.

เรียกดู
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
27/2551 50-0338-50056-003 ชื่อภาษาไทย : การแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านแนวพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำและตะกอนดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนาที่เป็นดินเหนียวและดินทราย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Dissolved of Nutrient Fluxes at Sediment-Water Interface of Clay and Sandy Bottoms of the Intensive White Shrimp (Litopenaeus vannamie Boone, 1931)

เรียกดู
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
นรินทร์ สงสีจันทร์
ทวี จินดามัยกุล
28/2551 51-0338-51080 ชื่อภาษาไทย : พยาธิใบไม้ในหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) บริเวณแพเลี้ยงหอย คลองบางดุก จังหวัดภูเก็ต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Digenetic Trematode in Raft-Cultured Green Mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758) at Klong Bangduk, Phuket Province

เรียกดู
ฉันทนา แก้วตาปี
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
กัตติกา ตูวิเชียร
29/2551 48-0328-46083-010 ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cultivation on Seaweeds Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott and Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen in Earthen Pond

เรียกดู
ลือชัย ดรุณชู
30/2551 50-0345-50060-003 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valanciennes, 1828) ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing on Humpback Grouper Larvae (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) with Artemia Enriched by Different Levels of Oil Emulsion

เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
31/2551 48-0303-45118-038 ชื่อภาษาไทย : การอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) โดยการใช้อาร์ทีเมียร่วมกับอาหารสำเร็จรูป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nursing on Grouper (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) by Co-feeding of Artemia and Artificial Diet

เรียกดู
มาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
32/2551 51-0303-51071 ชื่อภาษาไทย : ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa

ชื่อภาษาอังกฤษ : Successful in Artificial Insemination of Spotted Scat, Scatophagus argus Linnaeus, 1766 Using LHRHa

เรียกดู
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
33/2551 49-0303-49191 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มและชนิดอาการต่อการอนุบาลลูกปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822)ขนาด 2.5 นิ้ว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Salinity Levels and Type of Feed on Nursing of 2.5 Inch Canine Catfish (Plotosus canius Hamilton Buchnan, 1822) Juvenile

เรียกดู
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
34/2551 50-0345-50130 ชื่อภาษาไทย : คัพภะวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน Rachycentron canadum Linnaeus, 1766

ชื่อภาษาอังกฤษ : Embryonic and Larval Development of Cobia Rachycentron canadum Linnaeus, 1766

เรียกดู
อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
พิกุล ไชยรัตน์
35/2551 50-0329-50126 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Effect of the Optimum Salinity on Growth of Sea Lettuce Seaweed (Ulva rigida C. Agardh, 1823)

เรียกดู
สุวรรณา วรสิงห์
36/2551 50-0313-50071 ชื่อภาษาไทย : การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Lipid and Vitamin E Enrichmint in Sand Worm (Perinereis nuntia, Savigny)

เรียกดู
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ปณต กลิ่นเชิดชู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สุพิศ ทองรอด
37/2551 49-0338-49197 ชื่อภาษาไทย : ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Salinity on Fertilization and Survival Rates of Sand Worm Larvae (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878)

เรียกดู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุลีรัตน์ พรหมสุด
38/2551 49-0338-45097-100 ชื่อภาษาไทย : การติดตามคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำให้สำหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Monitoring on Water Quality of Seawater Source for Marine Shrimp Hatchery at Rawai Beach, Phuket Province

เรียกดู
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
39/2551 48-0341-45097-075 ชื่อภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ในบ่ออนุบาลลูกกู้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Relationship and Fluctuation of Total Ammonia Nitrite and Nitrate in Black Tiger Shrimp Fry (Penaeus monodon Fabricius, 1798) Nursing tanks

เรียกดู
จุลีรัตน์ พรหมสุด
สุภาวดี จิตต์หมั่น
สุกัญญา เจริญศรี
40/2551 47-0307-45118-029 ชื่อภาษาไทย : เปรียบเทียบประสิทธิภาพองสาหร่ายทะเล 4 ชนิดในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Comparison the Efficiency of 4 Seaweeds in the Removal of Nitrogen and Phosphate in Effluent from Orange Spotted Grouper(Epinephelus coioides Hamilton, 1822) Culture

เรียกดู
ประมัยพร ทองคณารักษ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
41/2551 50-0303-50062-001 ชื่อภาษาไทย : ผลของชนิดอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการต่อคุณภาพน้ำและดินใต้กระชังปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of Feed Types and Seasonal Variation on Water and Sediment Qualities under Cage of Sea bass (Lates calcsrifer Bloch, 1970) in the Outer Songkhla Lake

เรียกดู
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
42/2551 51-0336-51104 ชื่อภาษาไทย : ชีววิทยาบางประการ คุณภาพน้ำ-ดินตะกอน และต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) และพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Some Biological Aspects, Water-Sediment Qualities and Cost-Benefit of the Culture of Anadara nodifera (Martans, 1860) and Anadara granosa (Linnaeus, 1758) in Bandon Bay, Suratthani Province

เรียกดู
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า4567891011121314ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »