Back to Top
ลำดับ ฉบับที่ ปี ชื่อภาษาไทย ชื่อผู้วิจัย โหลดเอกสาร
1
60-3-0108-60093 ๖/๒๕๖๐ ผลของวิธีการจัดการที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) ที่เลี้ยงแบบแขวนในบ่อคอนกรีต กฤษณะ จันทร์ปรางค์
สิริวรรณ หนูเซ่ง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
2
59-0304-59067 ๕/๒๕๖๐ ผลของการให้อาหารสูตรต่างๆต่อความสมบูรณ์เพศและคุณภาพน้ำเชื้อปูขาว (Scylla paramaosain Estampador,1949) น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายเจษฎา ถังมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
3
58-0340-58027 ๔/๒๕๖๐ ผลการอนุบาลลูกปูม้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
เจษฎา ถังมณี
ดวงฤดี คุ้นเคย
จารุวรรณ หนูแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
4
54-0334-51058-008 ๓/๒๕๖๐ อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน สุนิตา เลี่ยมใหม่
ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
5
57-0329-57067 ๒/๒๕๖๐ ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อ การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) สุวรรณา วรสิงห์
วนัสบดี นัยนิติกุล
กวิน กลมกล่อม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
6
57-03-34-57-060 ๑/๒๕๖๐ การใช้ประโยชน์น้ำจากบ่อเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในการอนุบาล ลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
7
54-0335-54039 ๑๕/๒๕๕๙ ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen corneusLam arck, 1818) ในจังหวัดชุมพร นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสราวุธ ศรีวัฒนวรัญญู
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
8
53-0335-53061 ๑๔/๒๕๕๙ การศึกษาสภาวะแวดล้อม และความชุกชุมของหอยหลอด (Solen sp.) ในจังหวัดชุมพร นางภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
นางสาวสุขศรี สัมภวะผล
นายสุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์
นางสาวสิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
9
59-0349-59056 ๑๓/๒๕๕๙ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งขาว (Litopenaeus vannameiBoone,1931) โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ น.ส.นวนิตย์ คล่องแคล่ว
นายพุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
10
56-0313-56062-001 ๑๒/๒๕๖๐ คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) และการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
นางสาวจีรรัตน์ เกื้อแก้ว
น.ส.นฏา ไล้ทองคำ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
11
58-0344-58092 ๑๑/๒๕๕๙ รูปแบบการให้อากาศ ในการอนุบาลลูกปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) อายุระหว่าง 14-30 วัน พัชรี นวลศรีทอง
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
พิชญา ชัยนาค
วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
12
53-0334-51058-007 ๑๐/๒๕๕๙ การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 1835) ที่เลี้ยงในบ+อคอนกรีต ศุภกานต ชัยโชติรานันท
สุนิตา เลี่ยมใหม
จินตนา นักระนาด
กัญจนี พรหมจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
13
59-0345-59055 ๙/๒๕๕๙ ผลของการคัดเลือกพันธุ์ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) ไพบูลย์ บุญลิปตำนนท์
วรรเพ็ญ คำมี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
14
52-0336-50057-027 ๘/๒๕๕๙ ผลของแหล่งไขมันที่เสริมในอาหารสำเร็จรูปต่อคุณภาพแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง, Scylla paramamosain (Estampador, 1949) สิริวรรณ หนูเซ่ง
มนทกานติ ท้ามติ้น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
15
58-0345-58013 ๗/๒๕๕๙ การปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า Amphiprion percula (Lacepede, 1802) ด้วยวิธีผสมข้าม 3 สายพันธุ์ นายสามารถ เดชสถิตย์
น.ส.วรรเพ็ญ คำมี
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส.อรกัญญา เม่งหยู
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
16
59-0335-59020 ๖/๒๕๕๙ ผลการใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับโปรตีนต่างกันและปลาสดต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ของปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus) สุขศรี สัมภวะผล
รินปวีร์ เกตุมณี
สมนึก พรหมศร
พิชญา ชัยนาค
อัญญดา มีสุข
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
17
59-0338-59037 ๕/๒๕๕๙ การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค VNN (Viral Nervous Necrosis) ด้วยเทคนิค one-step RT-PCR เพื่อสนับสนุนการผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802), ปลาหมอทะเล (Epinephelus .lanceolates Forsskal, 1775) และปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) นางฉันทนา แก้วตาปี
นายธวัช ศรีวีระชัย
นายสุภาพ ไพรพนาพงษ์
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
น.ส.ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
นายอาคม สิงหบุญ
น.ส. วรรเพ็ญ คำมี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
18
55-0342-55061 ๔/๒๕๕๙ เปรียบเทียบรูปแบบการใส่ปุ๋ยในการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch,1790) ในบ่อดิน นายครรชิต เขียวเล่ง
นางวิไล ทองก้อน
นางสาวโสพิศ มะสะ
นายฟารีซี มะหมัด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
19
51-0313-50057-014 ๓/๒๕๕๙ ความหนาแน่นที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในระบบน้ำหมุนเวียน น.ส.มนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
20
50-0313-50068 ๒/๒๕๕๙ ผลของวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพไข่ปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton, 1822) นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางชัชวาลี ชัยศรี
นส.นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
21
47-0314-47037 ๑/๒๕๕๙ ระดับของเหล็กและสังกะสีในอาหารหอยเป๋าฮื้อ (Hiliotis asinina Linnaeus, 1758) มนทกานติ ท้ามติ้น
สิริพร ลือชัยชัยกุล๒
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
22
58-0338-58093 ๑๑/๒๕๕๘ ผลของการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในระบบน้ำหมุนเวียนและระบบน้ำไหลผ่านต่อการวางไข่ของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus Lacepede, 1802 นายธวัช ศรีวีระชัย
นายไวพจน์ เครือเสน่ห์
นายจิรานุวัฒน์ ชูเพชร
น.ส.วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
23
57-0345-57057 ๑๐/๒๕๕๘ ผลของการผสมข้ามชนิดระหว่างปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula (Lacepede, 1802)) กับปลาการ์ตูนดำ A.ocellaris Cuvier, 1830) ต่อลักษณะปรากฏของสีในปลาลูกผสม นายสามารถ เดชสถิตย์
นางอำไพ ล่องลอย
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นางพรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ
นางสาวบุศรา รัตนประพันธ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
24
58-0345-58107 ๙/๒๕๕๘ ผลของความหนาแน่นในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscogutatus Forsskal,1775 ต่ออัตรารอดตาย และต้นทุน ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
วรรเพ็ญ คำมี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
25
53-0344-50060-009 ๘/๒๕๕๘ ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivalis Valenciennes, 1828) วัยรุ่น นางพิชญา ชัยนาค
นางเรณู ยาชิโร
นายคมน์ ศิลปาจารย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
26
52-0334-51058-004 ๗/๒๕๕๘ การเปรียบเทียบผลผลิตลูกปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger,1833) ที่อนุบาลด้วยอาหารธรรมชาติกับอาหารเสริม ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
ธเนศ พุ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
27
54-0336-54041 ๖/๒๕๕๘ การผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) จากลูกพันธุ์ที่เพาะฟักได้จากโรงเพาะฟัก นางอาภรณ์ เทพพานิช
นางสิริวรรณ หนูเซ่ง
นางสาวสมศรี จันทร์ประสาท
นายธีระยุทธ์ สวัสดี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
28
57-0350-57006 ๕/๒๕๕๘ ผลของการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) นายมีชัย แก้วศรีทอง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
29
53-0313-52125-006 ๔/๒๕๕๘ ชนิดและความเข้มข้นของคาร์โรทีนอยด์ และวิตามิน ในแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวมที่รวบรวมได้จากบ่อเลี้ยงกุ้ง นางสาวนงลักษณ์ สำราญราษฎร์
นางสมพิศ แย้มเกษม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
30
55-0334-55078 ๓/๒๕๕๘ อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตปลานวลจันทร์ทะเล Chanos chanos (Forsskal, 1775) ที่เลี้ยงในคอกในบ่อดินที่ระดับความหนาแน่นต่างกั ประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์
จินตนา นักระนาดศุภกานต์
ชัยโชติรานันท์
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสาอางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
31
38-2-26-02-2-210-225-150 ๑๙/๒๕๔๑ คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำในน้ำความเค็มต่ำและการประเมินผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ธนิฏฐา จงพีร์เพียร 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
32
39-02-2603-2-101-225-017 ๑๖/๒๕๔๑ ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียจากแม่น้ำจันทบุรี น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง และกุ้งกุลาดำที่เป็นโรคในจังหวัดจันทบุรี สุวรรณา วรสิงห์
บริสุทธิ์ ดำรักษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
33
- ๑๒/๒๕๔๑ ผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำต่อคุณภาพดินในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
บริสุทธิ์ ดำรักษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
34
- ๑๐/๒๕๔๑ การสำรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำตะโก จังหวัดชุมพร สุขศรี สัมภวะผล
สมประสงค์ ขันถม
พงศ์ธร อิทร์อักษร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
35
39-22602-2112-229-005 ๙/๒๕๔๑ การสำรวจภาวะการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและคุณสมบัติบางประการของเคมีและฟิสิกส์ของน้ำและดินบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี วิเชียร วรสายัณห์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
36
38-226-261-109-225-178 ๘/๒๕๔๑ การสำรวจเพื่อขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในบางพื้นที่ของจังหวัดตราด วิเชียร วรสายัณห์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
37
- ๕/๒๕๔๑ การเลี้ยงหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) ในถาดยาง กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
อำนวย อุ่นฤกษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
38
- ๔/๒๕๔๑ การทดลองอนุบาลลูกหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri) ในซองตาข่ายพลาสติก กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
39
40-03-26-16-02-302-261-061 ๓/๒๕๔๑ ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกหอยตะโกรม ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
วีระ เจริญพักตร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
40
40-3-26-22-2301-225087 ๖/๒๕๔๒ การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา โดยใช้อาหารต่างชนิด อดุลย์ แมเร๊าะ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
41
41-1-26-152-301-225-036 ๔/๒๕๔๒ เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้อาหารผงสำเร็จรูปและอาหารมีชีวิต สมประสงค์ ขันถม
วิทยา หะวานนท์
พงศ์ธร อินทร์อักษร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
42
42-42-2-18-08-02-2-186-090 ๒๒/๒๕๔๔ ปริมาณแอมโมเนียออกซิไดส์ซิ่งแบคทีเรียในดินบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
คมน์ ศิลปาจารย์ รัชดาภรณ์
เอี่ยมสำอางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
43
43-43-2-18-10-01-2-251-094 ๑๗/๒๕๔๔ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลกุ้งเหลือง สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สมเจตน์ รัตนชู
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
44
43-43-2-1812-152-036-068 ๒๘/๒๕๔๕ แหล่งทำการประมง ปริมาณและขนาดของปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ที่จับได้ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ธวัช ศรีวีระชัย
ฐานันดร์ ทัตตานนท์
ยุวดี สกุลแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
45
42-42-1-18-05-12-2-000-084 ๒๙/๒๕๔๕ คุณภาพน้ำและตะกอนดินบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชังในจังหวัดตราด สุวรรณา วรสิงห์
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
46
43-43-2-18-12-15-2-036-068 ๒๘/๒๕๔๕ แหล่งทำการประมง ปริมาณและขนาดของปลากุเรา (Eleutheronema tetradactylum) ที่จับได้ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส ธวัช ศรีวีระชัย
ฐานันดร์ ทัตตานนท์
ยุวดี สกุลแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
47
45-1822-45210 ๒๗/๒๔๕๔ ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารหอยเป๋าฮื้อ มนทการติ ท้ามติ้น
ชูชาติ ชัยรัตน์
สุพิศ ทองรอด
มะลิ บุณยรัตผลิน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
48
45-18-22-45-209 ๒๖/๒๕๔๕ ชนิดของไขมันต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne) ชูชาติ ชัยรัตน์
สุพิศ ทองรอด
มนทการติ ท้ามติ้น
มะลิ บุณยรัตผลิน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
49
42-42-2-18-09-02-2-201-113 ๒๓/๒๕๔๕ การดื้อต่อยาปฏิชีวนะของ Vibrio parahaemolyticus จากหอยตะโกรมและแหล่งน้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มณีย์ กรรณรงค์
จินตนา โสภากุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
50
42-42-3-18-07-01-2-186-046 ๒๑/๒๕๔๕ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยบำบัดของเสีย มาลินี วิชชาวุธ
นภดล ภูวพานิช
ชาตรี ธาราแสง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
51
44-44-1-18-21-01-2-167-025 ๑๓/๒๕๔๕ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะและอนุบาลปลาหูช้าง (Platex orbicularis, Forskal) สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
อาคม สิงห์บุญ
พิกุล ไชยรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
52
44-44-2-18-25-03-2-191-061 ๒/๒๕๔๕ การศึกษาอาหาร 4 ชนิด ที่มีผลต่อการวางไข่ของแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จีงแย้มปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
53
43-43-2-04-04-02-2-025-008 ๑/๒๕๔๕ คุณลักษณะเชื้อ Flexibacter maritimus สาเหตุของโรคแผลด่างในปลากะพงขาว เยาวนิตย์ ดนยดล
จีรนันท์ อุไรประสิทธิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
54
43-43-3-18-07-15-2-208-083 ๑๗/๒๕๔๖ การแยกชนิดของหอยหลอดที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบน นางสุนันท์ ทวยเจริญ
นายกิตติพจน์ เพิ่มพูน
นายอำนวย คงระเบียบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
55
45-1820-45188 ๒๘/๒๕๔๖ พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) นายอาคม สิงหบุญ
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นายสามารถ เดชสถิตย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
56
45-18-20-45-114-003 ๒๗/๒๕๔๖ ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) นายสามารถ เดชสถิตย์
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
นายอาคม สิงหบุญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
57
42-42-1-18-10-01-2-026-064 ๒๖/๒๕๔๖ การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์และการเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus Forskal) นายทวี จินดามัยกุล
นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน
นายฉัตรชัย พลายละหาร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
58
43-43-2-18-11-01-2-205-050 ๒๕/๒๕๔๖ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria penquin Roding,1798) ที่เลี้ยงแบบแขวน นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์
นายธวัชชัย ทองน้อp
นายธนาวุฒิ กล่าวเกลี้ยง
นางสุภานี มัจฉา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
59
45-3002-45097-013 ๒๔/๒๕๔๖ การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต นางสาวอรกัญญา เม่งหยู
นายนรินทร์ สงสีจันทร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
60
42-42-2-18-11-01-2-204-076 ๒๓/๒๕๔๖ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยสาหร่ายผมนางในบ่อคอนกรีต กาญจนา เตี้ยวซี
กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
ผุสดี จันทร์เมือง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
61
43-43-2-18-12-01-2-204-082 ๒๒/๒๕๔๖ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในถังพลาสติกที่แขวนในบ่อคอนกรีต กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ
กาญจนา เตี้ยวซี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
62
44-44-3-04-03-03-2-032-001 ๒๑/๒๕๔๖ การอนุบาลลูกปลากะรัง Epinephelus coioides (Hamilton) วัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูป น.ส. เจนจิตต์ คงกำเนิด
นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล
นายอัตรา ไชยมงคล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
63
46-0328-46061 ๒๐/๒๕๔๖ เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de Man) ระยะโพสลาร์วา 2-15 ด้วยอาร์ทีเมีย (Artemia salina Linn.) และไรแดง (Moina macrocopa Straus) แช่แข็ง นายสุรชาต ฉวีภักดิ์
นางวริษฐา หนูปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
64
45-1819-45092-003 ๑๙/๒๕๔๖ ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตและการรอดตายของปูทะเล, Scylla olivacea (Herbst, 1796) นายวิทยา หะวานนท์ นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
65
43-43-3-18-4-12-188-020 ๑๘/๒๕๔๖ การเลี้ยงปูทะเล, Scylla paramamosain (Estampador,1949)ในบ่อดินโดยมีที่หลบซ่อน นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
66
56-0345-56075 ๒/๒๕๕๘ การอนุบาลม้าน้ำหนาม Hippocampus spinosissimus Weber, 1913 ด้วยอาหารมีชีวิตต่างๆ นายสามารถ เดชสถิตย์
นางสาวอรกัญญา เม่งหยู
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
67
43-43-3-18-07-12-2-208-037 ๑๖/๒๕๔๖ พื้นที่ แหล่งกระจายตัวและความชุกชุมของหอยหลอด (Solen sp.1) ในจังหวัดสมุทรสาคร นางสุนันท์ ทวยเจริญ
นายมงคล ดารานนท์
นายอำนวย คงระเบียบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
68
45-1810-45089-004 ๑๕/๒๕๔๖ ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหารกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายทวี จินดามัยกุล
นางพิชญา ชัยนาค
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
69
45-1822-45096-006 ๑๔/๒๕๔๖ อัตราการให้อาหารและสัดส่วนของอาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น
นางสาวจินตนา นักระนาด
นางสาวสมพิศ พรรณา
นางอารี ขุนณะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
70
43-0334-46136 ๑๓/๒๕๔๖ ผลของแหล่งคาร์โบไฮเดรตต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และ อัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) สกนธ์ แสงประดับ
ทวี โรจนสารัมภกิจ
มะลิ บุณยรัตผลิน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
71
43-0334-46134 ๑๒/๒๕๔๖ ผลของวิตามินรวม โคเลสเตอรอล เลซิติน บีเอชที (BHT) ซีโอไลท์ และ สาหร่ายผมนาง (GRACILARIA FISHERI) ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการรอดตายของหอยเป๋าฮื้อ (HALIOTIS ASININA LINNAEUS, 1758) สกนธ์ แสงประดับทวี โรจนสารัมภกิจมะลิ บุณยรัตผลิน 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
72
41-1-26-16-2-106-301-066 ๑๑/๒๕๔๖ การแพร่กระจายและความชุกชุมของแพลงก์ตอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางธีรยา ช่วยสุรินทร์
นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
73
39-2-26-16-21-03-319-073 ๑๐/๒๕๔๖ สภาพภูมิอากาศและคุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2539-2540 นายประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
นางธีรยา ช่วยสุรินทร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
74
41-41-11-80-81-32-966-050 ๙/๑๕๔๖ การลดปริมาณแอมโมเนียรวมในน้ำทะเลโดยวิธีเคมีและชีวบำบัด นายคมน์ ศิลปาจารย์
น.ส. รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
75
54-0303-53051-010 ๑/๒๕๕๘ ผลความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ในกระชังที่แขวนในบ่อดิน วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
กฤษณา องอาจ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
76
51-0348-51069 ๑๓/๒๕๕๗ การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในการเพาะไรน้ำเค็ม (Artemia salina Linnaeus, 1778) และไรน้ำกร่อย (Diaphanosoma sp.) ด้วยน้ำหมักสารอินทรีย์ กัญญารัตน์ สุนทรา
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
ฤทธิกร ศรแก้ว
ทัศนพงษ์ กลมเกลียว
ชาตรี ธาราแสง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
77
52-0348-50056-0237 ๑๒/๒๕๕๗ การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายกลวง (Solieria robusta) ในการป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) กัญญารัตน์ สุนทรา
ฤทธิกร ศรแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
78
51-0342-50056-021 ๑๑/๒๕๕๗ ความรุนแรงของการติดเชื้อ Hepatopancreatic Parvovirus (HPV) ในลูกกุ้งกุลาดา (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ขนาดต่างกัน ครรชิต เขียวเล่ง
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
79
55-0313-55082 ๑๐ / ๒๕๕๗ การเสริมกรดโพรพิโอนิกและแคลเซียมโพรพิโอเนตในอาหารต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเนื้อเยื่อทางเดินอาหารของ ปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
อัตรา ไชยมงคล
กมลรัตน์ ยงเจริญ
สุพล ตั่นสุวรรณ
ปภาศิริ บาร์เนท
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
80
54-0313-54035 ๙/๒๕๕๗ ผลการใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
อัตรา ไชยมงคล
กมลรัตน์ ยงเจริญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
81
50-0328-45093-032 ๘/๒๕๕๗ การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) โดยใช้ Na2CO3 ควบคุม pH และความเป็นด่าง สุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
82
54-0300-54032 ๗/๒๕๕๗ ผลของการเสริม Mortierdlla alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะรชิโคนิค (20:4n-6)ในโรติเฟอร์ (Brachinus rotundiromis) ต่อองค์ประกอบกรดไขมัน การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และพยาธิสภาพของปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน มนทกานติ ท้ามติ้น
อาคม สิงหบุญ
ชัชวาลี ชัยศรี
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
83
52-0313-50057-026 ๖/๒๕๕๗ ผลของรงควัตถุชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การลอกคราบและองค์ประกอบของแคโรทีนอยด์ในปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) มนทกานติ ท้านติ้น
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
84
52-0313-50057-025 ๕/๒๕๕๗ ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและการลอกคราบของปูม้า (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) มนทกานติ ท้ามติ้น
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัชวาลี ชัยศรี
จีรวัฒน์ แซ่ตัน
ประเสริฐ โศภณ
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
85
57-0335-57089 ๔/๒๕๕๗ การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmomella spp. ในหอยแมลงภู่ บริเวณจังหวัดชุมพร สมนึก พรหมศร
รินปวีร์ เกตุมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
86
57-0335-57018 ๓/๒๕๕๗ การปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทในหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linneaus, 1758) บริเวณแหล่งเลี้ยงจังหวัดชุมพร สมนึก พรหมศร
รินปวีร์ เกตุมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
87
54-0300-54049 ๒/๒๕๕๗ ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารมีชีวิตสำหรับการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
ไชยพร ลู่สวัสดิกุล
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พัชรินทร์ ช่วยดู
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
88
52-0330-50056-039 ๑/๒๕๕๗ ผลของระดับกากน้ำตาล จุลินทร์ย์บาซิลลัส และวิบริโอ ต่อคุณภาพน้ำ และอัตรารอดของลูกกุ้งขาวแวนาไมระยะวัยอ่อน (Penaeus vannamei Boone, 1931) กฤษณา จันทร์แก้ว
สมพิศ แย้มเกษม
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
89
43-2-1805-01-2-032-072 ๘/๒๕๔๖ คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงปลากะรังในอำเภอเมือง จังหวัดตราด ทรงสิทธิ์ ลิ้มสกุล
สุวรรณา วรสิงห์
จามรี รักษ์บางแหลม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
90
42-42-2-18-07-01-2-208-007 ๗/๒๕๔๖ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของหอยหลอดกับสภาวะแวดล้อม บริเวณดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม นพดล ภูวพานิช
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
หร้อหวี ทองด้วง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
91
50-0332-50057-005 ๒๔/๒๕๕๖ การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แบบรวมเพศและแยกเพศเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ วัฒนา ฉิมแก้ว
วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
92
56-0349-56004 ๒๓/๒๕๕๖ การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาจะละเม็ดทอง นิพนธ์ เสนอินทร์
นวนิตย์ คล่องแคล่ว
ธเนศ พุ่มทอง
ศนิกานต์ ตันสุตะพานิช
ศุภชัย ตะเคียนทอง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
93
51-0339-51060 ๒๒/๒๕๕๖ การอนุบาลลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) อายุ 17 ถึง 50 วัน ด้วยอาหารต่างชนิดกัน พัชรา แมเร๊าะ
อดุลย์ แมเร๊าะ
สุพล ตั่นสุวรรณ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
94
53-0340-50056-051 ๒๑/๒๕๕๖ ความทนทานของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) และกุ้งขาววานาไม (Litopenaeus vannamei) ต่อการทดสอบด้วยเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และความเครียดทางสิ่งแวดล้อม อนิดา สงนุ้ย
เรวัตร เปรมปิยะวัฒน์
กนกพร เกษสุวรรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
95
49-0303-45097-082 ๒๐/๒๕๕๖ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลา ภรัณยู ถมพลกรัง
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
96
40-3-29-06-2-301-013-026 ๒/๒๕๔๒ การเพาะและอนุบาลปลาเห็ดโคน เจนจิตต์ คงกำเนิด
สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
วิชัย วัฒนกุล
เรณู ยาชิโร
สรณัฎฐ์ ศิริสวย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
97
45-0332-46122 ๖/๒๕๔๖ พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ยอดชาย กรรณสูตร 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
98
42-42-1-1811-01-2-208-012 ๕/๒๕๔๖ คุณภาพน้ำและดินและการแพร่กระจายของหอยหลอดในจังหวัดตรัง อาภรณ์ แก้วมรกฏ
ธงชัย เพิ่มงาม
บุญครื้น พรเดชอนันต์
สิทธิพล เมืองสง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
99
43-43-2-1810-01-2-250-095 ๔/๒๕๔๖ การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร ๓ ชนิด อาคม สิงหบุญ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
100
45-1825-45089-011 ๓/๒๕๔๖ เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ลูกพันธุ์จากธรรมชาติกับลูกพันธุ์ F3 ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
101
42-42-2-1806-01-2-960-102 ๒/๒๕๔๖ การทดลองเลี้ยงสาหร่ายทะเลในบ่อซีเมนต์ ลือชัย ดรุณชู 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
102
42-42-3-18-04-01-2-188-019 ๑/๒๕๔๖ การเลี้ยงปูทะเล, Scylla serrata (Forskal), ให้เป็นปูนิ่มในบ่อซีเมนต์ วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
103
45-1816-45085 ๒๕/๒๕๔๕ อัตราการรอดตายและระยะการพัฒนาของลูกปูทะเลวัยอ่อน Scylla serrata (Forskal), ที่อนุบาลโดยใช้อวนเป็นที่หลบซ่อน วุฒิ คุปตะวาทิน 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
104
43-43-2-18-11-12-2-186-090 ๒๕/๒๕๔๔ การศึกษาวิธีบำบัดน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา ด้วยระบบกรองชีวะ ก่อเกียรติ กูลแก้ว
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
105
55-0345-55069 ๑๙/๒๕๕๖ ผลของความหนาแน่น ความถี่การให้อาหาร และความเค็มต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกปลาหมอทะเล (Epinephelus lanceolatus Bloch, 1790) วัยรุ่น อาคม สิงหบุญ
วรรเพ็ญ คำมี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
106
52-0332-52130 ๑๘/๒๕๕๖ ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีกับคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
107
51-0331-50056-028 ๑๗/๒๕๕๖ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในระบบน้ำหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบำบัดเลนพื้นบ่อ ปกป้อง อุ่มอยู่
วิเชียร วรสายัณห์
เนตรดาว วิเศษโส
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
108
53-0329-50061-008 ๑๖/๒๕๕๖ การใช้น้ำมันกานพลู และ Quinaldine ในการลำเลียงลูกปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
ธวัช ศรีวีระชัย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
109
55-0345-55075 ๑๕/๒๕๕๖ การเจริญเติบโตและการพัฒนาแถบสีของปลาการ์ตูนลูกผสม Amphiprion percula (Lacepede, 1802) X A. ocellaris Cuvier, 1830 สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
พรจันทร์ ปิ่นสุวรรณ
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
110
53-0328-53050-001 ๑๔/๒๕๕๖ วัสดุที่เหมาะสมต่อการลงเกาะของสปอร์สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) วิรงรอง ค้ำชู
ลือชัย ดรุณชู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
111
54-0303-53051-009 ๑๓/๒๕๕๖ การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเสริมด้วยสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinlis Linnaeus, 1753) เพ็ญศรี เมืองเยาว์
ทศพล พลรัตน์
อัตรา ไชยมงคล
ไวทัศน์ หนูกล่ำ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
112
52-0313-52079-007 ๑๑/๒๕๕๖ การควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในการเลี้ยงปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) โดยการปรับความถี่การให้อาหารและวิธีการให้อาหาร พิเชต พลายเพชร
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
113
52-0339-50056-040 ๑๐/๒๕๕๖ เปรียบเทียบการเสริมโพรไบโอติกและกระเทียมในการเลี้ยงกุ้งแซบ๊วย Fenneropenaeus merguiensis (De Man, 1888) ร่วมกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดิน ธวัชชัย ทองน้อย
มีชัย แก้วศรีทอง
อดุลย์ แมเร๊าะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
114
52-0313-50057-024 ๖/๒๕๕๖ การแทนที่ปลาป่นด้วยกากถั่วเหลืองในอาหารปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ชัชวาลี ชัยศรี
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
จิรวัฒน์ แซ่ตัน
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
ประเสริฐ โศภณ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
115
52-0313-52125-001 ๕/๒๕๕๖ เมแทบอลิซึมของแคโรทีนอยค์ในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ccellari Cuvie, 1830) ปลาการ์ตอนทอง Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) ปลาการ์ตูนลายปล้อง Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) ปลาการ์ตูนแดง Premnas biaculeatus (Bloch, 1790) และ ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ (Amphiprion frenatus Brevoort, 1856) นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
มนทกานติ ท้ามติ้น
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
116
51-0303-50061-004 ๑๒/๒๕๕๖ ผลผลิตปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) ในระบบน้ำหมุนเวียน อรัญญา อัศวอารีย์
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
โสมลดา ประเสริฐสม
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
117
51-0303-50062-005 ๘/๒๕๕๖ ดุลไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในบ่อดิน กฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
118
53-0345-53058 ๔/๒๕๕๖ การเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) และน้ำมันปลาในอาหาร ต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทาน ต่อความเครียดของลูกปูม้า (Portunus pelsgicus Linnaeus, 1758) และ ลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ภาสกร นบนอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
119
53-0313-52125-004 ๓/๒๕๕๖ ระดับความเข้มข้นของลูทีนในอาหารต่อสีของปลาการ์ตูนลายปล้อง (Amphiprion clarkii Bennett, 1830) กมลรัตน์ ยงเจริญ
พิเชต พลายเพชร
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
120
53-0331-53067 ๒/๒๕๕๖ ผลของอาหารชนิดต่างๆ ต่อความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ในปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton-Buchanan, 1822) ปกป้อง อุ่มอยู่
วิเชียร วรสายัณห์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
121
55-0338-55121 ๑/๒๕๕๖ ผลของการใช้ฮอร์โมน 17α-methyltestosterone ต่อความสมบูรณ์พันธุ์และคุณภาพน้ำเชื้อของปลากะรังจุดฟ้า (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802) ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
ธวัช ศรีวีระชัย
วิทยา รัตนะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
122
54-0341-54026 ๓๘/๒๕๕๕ การอนุบาลลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) โดยใช้วิธีการต่างกัน สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
ปราณี อ่อนแก้ว
อดิเทพ บุญเจริญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
123
53-0329-50061-007 ๓๗/๒๕๕๕ การเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ขนาด 200 กรัม ในกระชังด้วยความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ ธวัช ศรีวีระชัย
สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
วิทยา รัตนะ
ยงยุทธ์ ผกามาศ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
124
54-0303-53051-006 ๓๖/๒๕๕๕ อัตรารอดของการอนุบาลลูกปลาตะกรับ, Scatophagus argus Linneaus, 1766 ที่ปรับลดความเค็ม 4 รูปแบบ จิระยุทธ รื่นศิริกุล
อาคม สิงหบุญ
กนกพร เกษสุวรรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
125
54-0313-52079-012 ๓๕/๒๕๕๕ การเก็บน้ำเชื้อปลาช่อนทะเล, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) นิพนธ์ เสนอินทร์
ธีรวัฒน์ จริตงาม
เรณู ยาชิโร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
126
53-0303-53051-001 ๓๔/๒๕๕๕ การพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์ปลาตะกรับ Scatophagus argus Linneaus, จากการเพาะพันธุ์ จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ละออ ชูศรีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
127
54-0329-54029 ๓๓/๒๕๕๕ ประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทะเล สกุล Gracilaria และ Ulva สุวรรณา วรสิงห์
ขวัญทนา องอาจ
ศศิพร บวรสถิตย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
128
54-0345-54048 ๓๒/๒๕๕๕ ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารปลาระรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) วรรเพ็ญ คำมี
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
129
51-0313-50056-024 ๓๑/๒๕๕๕ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) ในกระชังด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดจมน้ำและชนิดเม็ดลอยน้ำ ปณต กลิ่นเชิดชู
พิเชต พลายเพชร
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
130
53-0313-50056-044 ๓๐/๒๕๕๕ การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารสำเร็จรูปของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พิเชต พลายเพชร
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
131
53-0330-52079-010 ๒๙/๒๕๕๕ การจัดการที่เหมาะสมในการขนย้ายลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) กฤษณา จันทร์แก้ว
นิพนธ์ เสนอินทร์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
ศรัญญา เกตุมณี
เรณู ยาชิโร
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
132
49-0330-49154 ๒๘/๒๕๕๕ ผลของไทร็อกซีน (T4) และคอร์ติซอลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) วัยอ่อน สมพิศ แย้มเกษม
ปริญญา สุทธินนท์
เรณู ยาชิโร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
133
52-0345-52131 ๒๗/๒๕๕๕ การเลี้ยงเพรียง (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) ด้วยอาหารกุ้ง และสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
134
54-0344-54051 ๒๖/๒๕๕๕ การใช้แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forsskal, 1775) พิชญา ชัยนาค
โกวิทย์ เก้าเอื้ยน
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
สุวณิช ชัยนาค
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
135
55-0330-55010 ๒๕/๒๕๕๕ การอนุบาลกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta Dana, 1852) รินปวีร์ เกตุมณี
ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
วาริช ตนุภัทรสรณ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
136
52-0341-52126 ๒๔/๒๕๕๕ การทดลองอนุบาลกั้งตั๊กแตนหางจุด Harpiosquilla raphidea (Fabricius, 1798) ด้วยอาหาร 3 ชนิดในตะกร้าพลาสติก วีระ เจริญพักตร์
สกนธ์ แสงประดับ
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
ปราณี อ่อนแก้ว
อดิเทพ บุญเจริญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
137
49-0303-49156 ๒๓/๒๕๕๕ การเพาะพันธุ์ปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822) โดยวิธีการผสมเทียม ลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ คนยดล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
ละออ ชูศรีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
138
54-0345-54047 ๒๒/๒๕๕๕ ผลของน้ำหมักชีวภาพสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C. Agardh) Kutzing, F.T.,1845 ต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
139
50-0313-50057-007 ๒๑/๒๕๕๕ การตอบสนองของลูกปูม้า (Portunus pelagicus, Linneaus 1758) ต่อแร่ธาตุรวมระดับสูงในอาหาร มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
140
50-0313-50056-007 ๒๐/๒๕๕๕ การทดสอบอาหารสูตรทดลองต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
ชัชวาลี ชัยศรี
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
141
51-0302-51106 ๑๘/๒๕๕๕ การเจริญเติบโตของลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่เลี้ยงด้วยอาหารสดชนิดต่างๆ และเลี้ยงที่ระดับความเค็มต่างกัน สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
142
48-0313-4097-074 ๑๘/๒๕๕๕ อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันจำเป็น n-3/n6 ในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798)ในกระชังในบ่อดิน สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้านติ้น
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
143
51-0332-50057-017 ๑๗/๒๕๕๕ ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederiH.Milne Edward, 1854) ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
144
51-0313-51065 ๑๖/๒๕๕๕ ผลของน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทะเลในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton, 1822) ชัชวาลี ชัยศรี
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
145
52-0313-50062-011 ๑๕/๒๕๕๕ การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแห่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สำเร็จรูป จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
พิเชต พลายเพชร
มยุรา ประยูรพันธ์
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
146
53-0329-53050-002 ๑๔/๒๕๕๕ การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) สุวรรณา วรสิงห์
สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
วันดี ผกามาศ
ภาคภูมิ วงศ์แข็ง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
147
54-0338-54116 ๑๓/๒๕๕๕ อัตราการให้อากาศต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายในการอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) วัยอ่อน ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
สุภาพ ไพรพนาพงศ์
มลฤดี ลิ้มสุวรรณ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
148
50-0345-50059-004 ๑๒/๒๕๕๕ การอนุบาลปลากะรังเสือ Epinephelus fuscoguttatus (Forsskal, 1775) ด้วยโคพีพอด สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
อาคม สิงหบุญ
อำไพ ล่องลอย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
149
53-0303-53051-002 ๑๑/๒๕๕๕ ผลของอุณหภูมิและความเข้มแสงต่ออัตรารอดตายของลูกปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ละออ ชูศรีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
150
52-0329-50061-005 ๑๐/๒๕๕๕ การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) ในกระชังด้วยปลาสดและอาหารเม็ดปลาทะเล ธวัช ศรีวีระชัย
ศุภลักษณ์ ทองสง
สถาพร วินาถา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
151
52-0338-52079-006 ๙/๒๕๕๕ พิษเฉียบพลันของกระเทียม (Alium sativum, Linnaeus) ต่อลูกปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)วัยอ่อน ฉันทนา แก้วตาปี
วิทยา รัตนะ
ทวี จินดามัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
152
50-0330-50060-001 ๘/๒๕๕๕ ผลของไทรไอโอโดไทโรนีน (T3) ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis) Velenciennes, 1828 วัยอ่อน สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี
นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
153
50-0346-50057-001 ๗/๒๕๕๕ ผลของอาหารต่อการลอกคราบ การเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla olivacea, Herbst 1796) ในการผลิตปูนิ่ม ยุทธนา อีรัสคาน
ณรงค์ พลวารี
วิทยา หะวานนท์
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
154
50-0328-50056-008 ๖/๒๕๕๕ ประสิทธิภาพของโบรโนพอล (2-bromo-2 nitro-1, 3 propanediol) ในการกำจัดแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอ และเชื้อราที่แยกได้จากกุ้งทะเล ชุติมา ขมวิลัย
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
155
50-0348-50056-006 ๕/๒๕๕๕ การปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม กัญญารัตน์ สุนทรา
เรวดี ศรีสังข์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
156
52-0313-52125-002 ๔/๒๕๕๕ ระดับความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหารต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัยชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
157
52-0344-52152 ๓/๒๕๕๕ การใช้ยีน Insulin-like Growth Factor และ Myostatin เป็นทางเลือกในการศึกษาการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) ที่ตอบสนองต่อโภชนาการ พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
158
53-0303-53065 ๒/๒๕๕๕ ผลของอาร์ทีเมียเสริมไขมันผสมสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla raphidea, Fabricius, 1798) สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
อดิเทพ บุญเจริญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
159
51-0330-50060-004 ๑/๒๕๕๕ การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อการจัดการพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
อุทัยรัตน์ ณ นคร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
160
51-0303-51100 ๙/๒๕๕๔ การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบสงขลาตอนนอกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก นิคม ละอองศิริวงศ์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
161
50-0313-50070 ๒๓/๒๕๕๕ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสริมน้ำมันปลาทูน่าและวิตามินอีในอาหารเพียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny 1818) ปณต กลิ่นเชิดชู
อิสราภรณ์ จิตรหลัง
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
162
52-0342-50062-012 ๒๒/๒๕๕๔ การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) โดยใช้อาหารธรรมชาติด้วยวิธีการเตรียมบ่อต่างกัน ครรชิต เขียวเล่ง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
163
51-0313-50062-009 ๒๑/๒๕๕๔ ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
ละอองแก้ว ยะพลหา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
164
51-0332-50057-018 ๒๐/๑๕๕๔ ผลของวัสดุเกาะอาศัยต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H.Milne Edward, 1854) วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ปรัชญา ประดิษฐ์สรรพ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
165
51-0336-50057-012 ๑๙/๒๕๕๔ การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป อาภรณ์ เทพพานิช
มนทกานติ ท้ามติ้น
สิริวรรณ หนูเซ่ง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
166
53-0313-50056-045 ๑๘/๒๕๕๔ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติและพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 4 ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
167
49-0334-49142 ๑๗/๒๕๕๔ ความเข้มข้นของแคลเซียม และแมกนีเซียม ในน้ำและดินในการเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) คมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
นพดล ภูวพานิช
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
168
49-0303-45097-101 ๑๖/๒๕๕๔ การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากการทำฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
อรัญญา อัศวอารีย์
ประมัยพร ทองคณารักษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
169
50-0303-50059-002 ๒๕/๒๕๕๔ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลินทรีย์ไนตริไฟอิงแบคทีเรียต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ในระบบน้ำหมุนเวียน อรัญญา อัศวอารีย์
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
170
52-0330-50060-008 ๑๔/๒๕๕๔ รูปแบบและวิธีการในการแช่แข็งและการใช้ประโยชน์น้ำเชื้อแช่แข็งปลากะรังหงส์ Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
สิริยัน ธัญกิจจานุกิจ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
171
49-0330-45114-018 ๑๓/๒๕๕๔ การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) โดยวิธีแช่แข็ง เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
ศรัญญา เกตุมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
172
51-0336-50057-011 ๑๒/๒๕๕๔ การฟักไข่ปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949) จากจับปิ้งที่หักออกจากแม่ปูไข่นอกกระดอง สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
173
50-0329-50061-003 ๑๑/๒๕๕๔ ความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้า Plectroromus leopardus (Lacepede, 1802) ชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
174
50-0308-50058-001 ๑๐/๒๕๕๔ ประสิทธิภาพของผงขมิ้นชันต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) จำเร็ญศรี ถาวรสุวรรณ
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
พิเชต พลายเพชร
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
175
51-0313-50056-025 ๘/๒๕๕๔ ผลของเมลามีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพในกุ้งกุลาดำ (Peneaus monodon Fabricius, 1798) นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
ละอองแก้ว ยะพลหา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
176
50-3113-50069 ๗/๒๕๕๔ ผลของการเสริมแอสตาแซนทินและเบต้าแคโรทีนในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเพิ่มสี และระบบภูมิคุ้มกันในปลากะพงแดง นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
เพ็ญศรี เมืองเยาว์
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
สกล สาธร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
177
50-0336-50057-003 ๖/๒๕๕๔ การอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) วัยอ่อนระยะซูเอี้ยถึงระยะลูกปูคราบแรกด้วยอาการต่างชนิดกัน สิริวรรณ หนูเซ่ง
สุพาภร แก้วอักษร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
178
49-0308-45118-046 ๕/๒๕๕๔ การจำแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัสที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์โปรตีน สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
จุไลวรรณ รุ่งกำนิดวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
179
53-0339-53064 ๔/๒๕๕๔ ความเข้มข้นของน้ำมันกานพลูเพื่อใช้เป็นยาสลบพ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) และปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) พัชรา แมเร็าะ
ธวัชชัย ทองน้อย
มีชัย แก้วศรีทอง
อดุลย์ แมเร๊าะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
180
46-0330-45093-006 ๓/๒๕๕๔ การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่เลี้ยงเป็นหอยขนาดตลาดด้วยอาหารต่างชนิดในระบบน้ำทะเลไหลผ่านตลอด ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
สุธาทิพย์ เฉิดฉิ้ม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
181
47-0330-45087-017 ๒/๒๕๕๔ ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) และ Haliotis diversicolor supertexta)ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล ปริญญา สุทธนนท์
สมพิศ แย้มเกษม
เรณู ยาชิโร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
182
45-1816-45087-008 ๑/๒๕๕๔ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในตะกร้าที่แขวนเลี้ยงในทะเล ปริญญา สุทธนนท์
ศรัญญา เกตุมณี
วุฒิ คุปตะวาทิน
นิพนธ์ เสนอินทร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
183
52-0329-51059-008 ๑๓/๒๕๕๓ ผลของขนาดใบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823) สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
อรุณ ศรีอนันต์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
184
50-0341-50057-004 ๑๒/๒๕๕๓ การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) แบบแยกเพศ กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
สุกัญญา เจริญศรี
สุภาวดี จิตต์หมั่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
185
44-44-3-04-04-02-2-025-004 ๑๑/๒๕๕๓ ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและการยอมรับเชื้อ Streptococcus sp.ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) เยาวนิตย์ คนยดล
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
186
49-0313-45097-083 ๑๐/๒๕๕๓ อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โอไฮเดรตที่่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) มนทกานติ ท้ามติ้น
สรายุทธ อ่อนสนิท
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
187
50-0341-50066 ๙/๒๕๕๓ การศึกษาการพัฒนาและการเจริญเติบโตของกั้งตั๊กแตนหางจุด (Harpiosquilla paphidea Fabricius, 1798) จากระยะคัพภะจนถึงระยะ Post-Larva 3 วีระ เจริญพักตร์
สุพัฒน์ กำลังเกื้อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
188
50-0336-50057-002 ๘/๒๕๕๓ การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ระยะคราบแรก ( 1 st Crab Stage) จนถึงขนาด 2.5 เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นต่างกันในกระชังในบ่อดิน ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
189
52-0345-50057-023 ๗/๒๕๕๑ ผลของการเสริม Schizochytrium linacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารต่อพัฒนาการ อัตราการรอดตาย และความทนทานต่อความเครียดของลูกปูทะเล (Scylla paramamosian Estampador, 1949) กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
190
52-0345-50056-041 ๖/๒๕๕๓ ผลการเสริม Schizochytrium limacinum (D.Honda & Yokochi, 1998) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และความทนทานของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ระยะวัยอ่อน พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
จำเริญศรี พวงแก้ว
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
191
49-0336-45092-063 ๕/๒๕๕๓ การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne Edward, 1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora aqiculata) เป็นที่กำบัง สิริวรรณ หนูเซ่ง
สุพาภร แก้วอักษร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
192
49-0338-49140 ๓/๒๕๕๓ วัสดุเลี้ยงที่เหมาะสมต่การเลี้ยงเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi) นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
193
51-0313-50062-008 ๒/๒๕๕๓ การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch, 1790) เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุพิศ ทองรอด
รุ่งทิวา แพงมี
มยุรา ประยูรพันธ์
ทิวาพร บรรจง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
194
52-0345-51059-009 ๔/๒๕๕๓ ผลของน้ำหมักชีวภาพสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C.Agardh) Kutzing, F.T., 1845 ต่อการเจริญเติบดตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
195
52-0317-50056-042 ๑๑/๒๕๕๒ ผลของการใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus spp. ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน เจริญ เริงหทัยะรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
196
49-0345-45118-045 ๙/๒๕๕๒ การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)) ด้วยอาหารเม็ดลองน้ำสำเร็จรูปที่เสริมน้ำมันปลาหมึกระดับต่างๆ สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุณลิปตานนท์
อำไพ ล่องลอย
พัชรี ซุ่นสั้น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
197
52-0328-52078 ๑/๒๕๕๓ การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในบ่อคอนกรีตโดยจัดสภาพแวดล้อมต่างกัน สุรชาต ฉวีภักดิ์
ชัชวาล วุฒิเมธี
บังอร ศรีมุกดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
198
52-0337-50057-028 ๘/๒๕๕๒ ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูทะเล (Scylla paramamosain Estampador, 1949) สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
รัชฎา ขาวหนูนา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
199
51-0345-51059-006 ๗/๒๕๕๒ ผลของน้ำสกัดสาหร่าย Chaetomorpha crassa (C.Agardh)Kutzing, F.T., 1845 ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var.corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
200
51-0345-51059-005 ๖/๒๕๕๒ การขยายพันธุ์สาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Boosse, 1898 แบบไม่อาศัยเพศ อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
201
51-0330-50060-005 ๕/๒๕๕๒ ผลของเมธิลเทสโทสเตอโรนในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อพันธุ์ปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) นิพนธ์ เสนอิทร์
เรณู ยาชิโร
เยาวลักษณ์ ชื่นบุญ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
202
50-0330-50060-002 ๔/๒๕๕๒ ผลของวิตามินอีในการเสริมความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828) นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
203
50-0348-50056-005 ๓/๒๕๕๒ คุณภาพน้ำ ปริมาณแบคทีเรีย และแพลงก์ตอน ในแหล่งน้ำชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสงคราม กัญญารัตน์ สุนทรา
เรวดี ศรีสังข์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
204
48-0328-45092-051 ๒/๒๕๕๒ การเลี้ยงลูกปูทะเล Scylla paramamosain (Estampador, 1949)โดยมีวัสดุหลบซ่อนต่างกันในบ่อดิน วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
บังอร ศรีมุกดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
205
48-0328-45093-017 ๑/๒๕๕๒ การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระบะ 2 ชั้นในบ่อดิน ลือชัย ดรุณชู
วิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
206
47-0307-45097-056 ๖๖/๒๕๕๑ การทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่จับจากทะเลสาบสงขลาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใบ่อคอนกรีต ด้วยระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนและระบบเปิด ภรัณยู ถมพลกรัง
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
อรัญญา อัศวอารีย์
ประมัยพร ทองคณารักษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
207
50-0303-50056-004 ๖๕/๒๕๕๑ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ภรัณยู ถมพลกรัง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
208
51-0331-50056-016 ๖๔/๒๕๕๑ การศึกษาการแพร่กระจายของไวรัสในกุ้งทะเลที่เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙ รัดเกล้า เรืองขนาบ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
209
52-0339-50056-032 ๖๓/๒๕๕๑ คุณภาพน้ำ และดินตะกอนในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ระบบปิดหมุนเวียน และระบบเปิด โสภณ อ่อนคง
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
210
49-0338-45097-081 ๖๒/๒๕๕๑ การศึกษาการเจริญเติบโตและการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) เพื่อการคัดเลือกแบบหมู่ ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สุภัทรา อุไรวรรณ์
สมชาย พุฒหอม
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
211
46-0343-45087-013 ๖๑/๒๕๕๑ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ที่ีความหนาแน่นต่างกันในถังไฟเบอร์กลาสด้วยระบบน้ำหมุนเวียน กาณจนา เตี้ยวซี 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
212
50-0313-45093-031 ๖๐/๒๕๕๑ ผลของการใช้น้ำมันพืชและน้ำมันปลาในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) เพ็ญศรี เมืองเยาว์
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สุชิรา ลายรัตน์
สุโกศล จงโยธา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
213
51-0337-50057-021 ๕๙/๒๕๕๑ ความเป็นด่างของน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758)ที่อนุบาลในบ่อคอนกรีต พรรัตน์ สุขประเสริฐ
ปิยาลัย เหมทานนท์
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
214
50-0332-50057-010 ๕๘/๒๕๕๑ ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854) วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ฐิติมา ทองศรีพงษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
215
52-0317-50056-033 ๕๗/๒๕๕๑ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้จุลินทรีย์ร่วมปม.1 2 กับจุลินทรีย์ Effective Microorganisms (EM) ต่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน เจริญ เริงหทัยธรรม
ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
216
49-0313-45097-087 ๕๖/๒๕๕๑ การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ด้วยอาหารสำเร็จรูปในระบบน้ำแบบหมุนเวียน มนทกานติ ท้ามติ้น
สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
217
49-0313-45097-085 ๕๕/๒๕๕๑ แหล่งและรูปแบบของคาร์โบไฮเครตที่เหมาะสมในอาหารกุ้งกุลาดำ เจริญ เริงหทัยธรรม 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
218
52-0311-52038 ๕๔/๒๕๕๑ การตรวจติดตามยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราชัยคลินและออกโซลินิค แอซิดปนเปื้อนในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
มานพ เห็นดีน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
219
51-0302-51105 ๕๓/๒๕๕๑ การเสริมเชื้อรา Schizochytrium sp. แบบผงเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis, Tschugunoff, 1921) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) เพื่อใช้อนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร
มนทกานติ ท้ามติ้น
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
220
49-0313-45093-027 ๕๒/๒๕๕๑ ระดับเกลือแร่รวมในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สกนธ์ แสงประดับ
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
221
51-0303-50056-007 ๕๑/๒๕๕๒ การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลากะรังหงส์, Cromileptes altivelis (Valenciennes, 1828) โดยให้วางไข่ตามธรรมชาติ เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
สมพิศ แย้มเกษม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
222
51-0330-50060-006 ๕๐/๒๕๕๑ การเก็บน้ำเชื้อปลากะรังหงส์, Cromilephes altivelis (Velenciennes, 1828) โดยวิธีแช่แข็ง เรณู ยาชิโร
นิพนธ์ เสนอินทร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
223
50-03-32-50-057-009 ๔๙/๒๕๕๑ ผลของความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นค่างของน้ำต่ออัตรารอดตาย และการเจริญเติบโตของลูกปูแสม (Sesarma mederi H. Milne Edward, 1854) ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
224
50-0332-50063 ๔๘/๒๕๕๑ ความเข้มข้นและระยะเวลาที่เสริมน้ำมันปลาในโรติเฟอร์ (Brachionus sp.) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) สำหรับเลี้ยงปลาการ์ตูนอานม้าวัยอ่อน (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
พรทิพย์ ทองบ่อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
225
50-0334-50113 ๔๗/๒๕๕๑ พัฒนาการของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ คุณภาพไข่และอัตราการฟักในพ่อแม่พันธุ์หอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen, 1910 และอาหารสำเร็จรูป ธเนศ พุ่มทอง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
226
50-0334-50114 ๔๖/๒๕๕๑ ศึกษาการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮ์้อ Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ระยะ veliger ถึงขนาด 3.0 มิลลิเมตร ในถังพลาสติกและถุงพลาสติกใส ธเนศ พ่มทอง
นพดล ภูวพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
227
49-0303-45118-043 ๔๕/๒๕๕๑ การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ระยะวัยรุ่นให้ได้ขนาดตลาดในระบบน้ำหมุนเวียน อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
นิคม ละอองศิริวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
228
49-0336-45092-061 ๔๔/๒๕๕๑ การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยอาหาร 3 ชนิด ในบ่อดิน อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สำรวย ชุมวรฐายี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
229
50-0325-50056-011 ๔๓/๒๕๕๑ การศึกษาคุณภาพน้ำโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
230
51-0336-51104 ๔๒/๒๕๕๑ ชีววิทยาบางประการ คุณภาพน้ำ-ดินตะกอน และต้นทุนผลตอบแทนของการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) และพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
อาภรณ์ เทพพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
231
50-0303-50062-001 ๔๑/๒๕๕๑ ผลของชนิดอาหารและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการต่อคุณภาพน้ำและดินใต้กระชังปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970) ในทะเลสาบสงขลาตอนนอก วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
232
47-0307-45118-029 ๔๐/๒๕๕๑ เปรียบเทียบประสิทธิภาพองสาหร่ายทะเล 4 ชนิดในการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ประมัยพร ทองคณารักษ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
233
48-0341-45097-075 ๓๙/๒๕๕๑ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ ไนเตรท ในบ่ออนุบาลลูกกู้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) จุลีรัตน์ พรหมสุด
สุภาวดี จิตต์หมั่น
สุกัญญา เจริญศรี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
234
49-0338-45097-100 ๓๘/๒๕๕๑ การติดตามคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำให้สำหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นรินทร์ สงสีจันทร์
จุฑารัตน์ กิตติวานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
235
49-0338-49197 ๓๗/๒๕๕๑ ผลของความเค็มต่อการปฏิสนธิและอัตราการรอดตายของตัวอ่อนเพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) นันทวัน ศานติสาธิตกุล
นรินทร์ สงสีจันทร์
จุลีรัตน์ พรหมสุด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
236
50-0313-50071 ๓๖/๒๕๕๑ การเสริมไขมันและวิตามินอีในเพรียงทราย (Perinereis nuntia, Savigny) อิสราภรณ์ จิตรหลัง
ปณต กลิ่นเชิดชู
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
237
50-0329-50126 ๓๕/๒๕๕๑ ผลของความเค็มที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823) สุวรรณา วรสิงห์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
238
50-0345-50130 ๓๔/๒๕๕๑ คัพภะวิทยาและพัฒนาการของลูกปลาช่อนทะเลวัยอ่อน Rachycentron canadum Linnaeus, 1766 อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
พิกุล ไชยรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
239
49-0303-49191 ๓๓/๒๕๕๑ ผลของความเค็มและชนิดอาการต่อการอนุบาลลูกปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan, 1822)ขนาด 2.5 นิ้ว ลักขณา ละอองศิริวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
240
51-0303-51071 ๓๒/๒๕๕๑ ความสำเร็จในการผสมเทียมปลาตะกรับ Scatophagus argus Linnaeus, 1766 โดยใช้ฮอร์โมน LHRHa จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
เยาวนิตย์ ดนยดล
ละออ ชูศรีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
241
48-0303-45118-038 ๓๑/๒๕๕๕ การอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) โดยการใช้อาร์ทีเมียร่วมกับอาหารสำเร็จรูป มาวิทย์ อัศวอารีย์
จิระยุทธ รื่นศิริกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
242
50-0345-50060-003 ๓๐/๒๕๕๑ การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ (Cromileptes altivelis Valanciennes, 1828) ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ อาคม สิงหบุญ
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
สามารถ เดชสถิตย์
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
243
48-0328-46083-010 ๒๙/๒๕๕๑ การเลี้ยงสาหร่ายผมนาง Gracilaria edulis (Gmelin) Silva, G. fisheri Xia et Abbott และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthrophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อดิน ลือชัย ดรุณชู 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
244
51-0338-51080 ๒๘/๒๕๕๑ พยาธิใบไม้ในหอยแมลงภู่ Perna viridis (Linnaeus, 1758) บริเวณแพเลี้ยงหอย คลองบางดุก จังหวัดภูเก็ต ฉันทนา แก้วตาปี
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
กัตติกา ตูวิเชียร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
245
50-0338-50056-003 ๒๗/๒๕๕๑ การแลกเปลี่ยนสารอาหารผ่านแนวพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำและตะกอนดินพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) แบบพัฒนาที่เป็นดินเหนียวและดินทราย จุฑารัตน์ กิตติวานิช
นรินทร์ สงสีจันทร์
ทวี จินดามัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
246
48-0308-45117-021 ๒๖/๒๕๕๑ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือด และความต้านทานโรคในปลากะพงขาวต่อ Streptococcus sp. เชื้อตาย จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
247
49-0345-49196 ๒๕/๒๕๕๑ ข้อสังเกตการพัฒนาและการอนุบาลตัวอ่อนกุ้งมังกรกาบ (Panulirus homarus Linnaeus, 1758) ในโรงเพาะฟัก พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
พิชญา ชัยนาค
ปริศนา คลิ้งสุขคล้าย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
248
46-0308-45097-021 ๒๔/๒๕๕๑ ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
ชัชวาล อินทรมนตรี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
249
51-0344-50056-029 ๒๓/๒๕๕๑ การตรวจสอบกากถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเลที่ผลิตทางการค้าโดยเทคนิค Nested PCR พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
กัลยาณี ทีปะปาล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
250
51-0337-50056-026 ๒๒/๒๕๕๑ ประสิทธิผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผสมผสานกับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ในบ่อดิน สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
จำเริญศรี พวงแก้ว
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
251
50-0345-50122 ๒๑/๒๕๕๑ การเลี้ยงกุ้งมังกรเลน Panulirus polyphagus (Herbst, 1793) ด้วยอาหารชนิดต่างๆ พัชรี ซุ่นสั้น
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
สามารถ เดชสถิตย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
252
49-0330-49153 ๒๐/๒๕๕๑ ผลของความเค็มและความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลากะรังหงส์, Cromileptes altevelis (Valenciennes, 1828) วัยรุ่นที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
นที ขุนราม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
253
49-0330-45114-019 ๑๙/๒๕๕๑ ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูไลนาและสารสีแอสตาแซนทินในอาการต่อการเจริญเติบโตและสีของปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus (Lacepede, 1802) วัยรุ่น นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
ศิริพร เมืองชล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
254
50-0308-50056-010 ๑๘/๒๕๕๑ ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกัน ชัชวาล อินทรมนตรี
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
255
49-0308-45118-044 ๑๗/๒๕๕๑ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเเละการเจริญเติบโตของปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) วัยรุ่นที่ให้อาหารสำเร็จรูปและปลาสด เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
256
48-0308-45118-040 ๑๖/๒๕๕๑ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อ Vibrio vulmificus ในปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) ที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน 2 ระดับ เจนจิตต์ คงกำเนิด
เพ็ญศรี บุญตามช่วย
จำเริญศรี พวงแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
257
50-0313-50057-006 ๑๕/๒๕๕๑ ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunts pelagicus, Linnaeus 1758) ถึงระยะ 10 กรัม มนทการติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
258
50-0313-50095 ๑๔/๒๕๕๑ ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ S-type (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำหมุนเวียน มนทกานติ ท้ามติ้น
กิตติพงษ์ สันติเสวีกุล
สุพิศ ทองรอด
แพททริค ซอจีลูส
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
259
50-0344-50056-012 ๑๓/๒๕๕๑ การพัฒนาวิธีการแยก DNA และเทคนิค Nested PCR เพื่อใช้ในการตรวจสอบถั่วเหลืองจีเอ็มโอในอาหารกุ้งทะเล พิชญา ชัยนาค
คมน์ ศิลปาจารย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
260
49-0303-49155 ๑๑/๒๕๕๑ การใช้ฮอร์โมน LHRHa การตุ้นความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ในปลาดุกทะเล, Plotosus canius canius Hamilton-Buchanan, 1822 เพศผู้ 3 ขนาด จิระยุทธ รื่นศิริกุล
มาวิทย์ อัศวอารีย์
ลักขณา ละอองศิริวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
261
49-0308-45097-095 ๑๐/๒๕๕๑ ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบเสนองของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) จำเริญศรี พวงแก้ว
เจนจิตต์ คงกำเนิด
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
262
48-0313-45097-073 ๙/๒๕๕๑ วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius,1798) มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
263
48-0313-45093-014 ๘/๒๕๕๑ ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807) ปณต กลิ่นเชิดชู
ศิริพร วุทธาคง
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
264
50-0321-50056-015 ๗/๒๕๕๑ ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์ในการควบคุมปริมาณแบคทีเรียและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopennaeus vannamei Boone, 1931) เจริญ เริงหทัยธรรม 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
265
50-0313-50094 ๖/๒๕๕๑ ระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Buchanan) เนตรชนก เจริญลาภ
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
266
50-0328-45093-033 ๕/๒๕๕๑ เปรียบเทียบการอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile ถึงขนาด ๑ ซม.ด้วยอาหารสำเร็จรูปและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยร่วมกับเนื้อปลาสด บังอร ศรีมุกดา
ฤทธิกร ศรแก้ว
สุรชาต ฉวีภักดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
267
47-0314-45097-043 ๔/๒๕๕๑ การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
268
50-0332-50093 ๓/๒๕๕๑ อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus, 1758) วัยอ่อนที่อนุบาลด้วยดาหารต่างชนิด วัฒนา ฉิมแก้ว
ก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์
วารินทร์ ธนาสมหวัง
วุฒิชัย ทองล้ำ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
269
49-0345-46083-016 ๒/๒๕๕๑ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเล ๓ ชนิด (Caulerpa spp.) ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาทะเล อรกัญญา เม่งหยู
อำไพ ล่องลอย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
270
49-03-30-45-093-028 ๑/๒๕๕๑ ความถี่ของการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link,1807) สมพิศ แย้มเกษม
ศรัญญา เกตุมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
271
45-1810-45115-005 ๒๙/๒๕๕๐ ผลของแอสตาแซนทินต่อสีของปลาหมอทะเล, Epinephelus lanceolatus, Bloch, 1790 ทวี จินดามัยกุล
พิชญา ชัยนาค
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
272
47-0312-45097-044 ๒๘/๒๕๕๐ การปนเปื้อนของยาคลอแรมฟินิคอล ออกซีเตตราซัยคลินและออกโซลินิค แอซิด ในสัตว์น้ำจากธรรมชาติบริเวณแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดสงขลาและพัทลุง มณฑิรา ถาวรยุติการต์
จิราพร เกษรจันทร์
จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
273
47-0317-45097-051 ๒๗/๒๕๕๐ การสำรวจระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และจัดทำสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ธนิฏฐา จงพีร์เพียร
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
พุธชพล สุวรรณชัย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
274
49-0345-46083-015 ๒๖/๒๕๕๐ การศึกษาความเค็มและวัสดุยึดเกาะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของสาหร่ายเขากวาง Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. corynephora (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 อำไพ ล่องลอย
อรกัญญา เม่งหยู
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
275
49-0329-46083-014 ๒๕/๒๕๕๐ ผลของระดับความเค็มน้ำทะเลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 1910 สาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera J. Agardh 1837 และ สาหร่ายไส้ไก่ Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 1830 สุวรรณา วรสิงห์
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
276
48-0302-45097-072 ๒๔/๒๕๕๐ ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น (Cauterpa lentillifera J. Agardh) ที่มีผลต่อจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แบคทีเรียและการตายของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone,1931) โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
277
49-0302-45097-094 ๒๓/๒๕๕๐ ผลของสารสกัดพรมมิ (Bacopa monnieri (Linnaeus) Pennell, 1946) ต่อการต้านเชื้อ Vibrio harveyi และปริมาณเม็ดเลือดชนิดที่มีแกรนูลในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone, 1931) โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
278
48-0331-48099 ๒๒/๒๕๕๐ การเลี้ยงกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone) ในบ่อซีเมนต์ที่ความหนาแน่น
ต่างกัน
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
รัดเกล้า เรืองขนาบ
สิริ เอกมหาราช
พีระ อาจชัยพร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
279
48-0302-45117-023 ๒๑/๒๕๕๐ ผลของโอโซนต่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer, Bloch) ในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิด โสมลดา ประเสริฐสม
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
อัจฉรี เรืองเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
280
46-0332-45092-027 ๒๐/๒๕๕๐ อัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในบ่อดิน วารินทร์ ธนาสมหวัง
สามารถ เปรมกิจ
วัฒนา ฉิมแก้ว
ชัยยุทธ พุทธิจุน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
281
48-0336-48103-003 ๑๙/๒๕๕๐ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครงในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี วราภรณ์ หนูดี
จินตนา มหาสวัสดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
282
47-0303-45097-063 ๑๘/๒๕๕๐ ผลของไนเตรทในตะกอนดินต่อปริมาณซัลไฟด์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนาในบ่อดิน พุทธ ส่องแสงจินดา
อุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
283
49-0325-49159 ๑๗/๒๕๕๐ การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ด้วยระบบสมดุลนิเวศ ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
284
48-0338-45097-066 ๑๖/๒๕๕๐ การเจริญเติบโตและการผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำรุ่นที่ 2 (F1) จากกุ้ง 2 สายพันธุ์ ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
285
47-0339-45118-032 ๑๕/๒๕๕๐ การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง, Epinephelus coioides ในบ่อดินที่ความหนาแน่น ๒ ระดับ ธวัชชัย ทองน้อย
วาลุกา กฤตรัชตนันต์
มีชัย แก้วศรีทอง
กัตติกา ตูวิเชียร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
286
48-0336-48103-002 ๑๔/๒๕๕๐ เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยแครงพันธุ์ Anadara granosa (Linnaeus, 1758) และพันธุ์ Anadara nodifera (Martans, 1860) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
นิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์
สุพาภร แก้วอักษร
จินตนา มหาสวัสดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
287
48-0342-45097-065 ๑๓/๒๕๕๐ การศึกษาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon FABRICIUS) โพสต์ลาวา 15 และโพสต์ลาวา 30 ในบ่อดิน ครรชิต เขียวเล่ง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
288
47-0338-45097-055 ๑๒/๒๕๕๐ ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi Grube, 1878) นันทวัน ศานติสาธิตกุล
วิทยา รัตนะ
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
289
47-0340-45089-029 ๑๑/๒๕๕๐ เปรียบเทียบผลการเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งแชบ๊วยจากแม่กุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกัน 3 ชนิด ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
290
46-0340-45089-020 ๑๐/๒๕๕๐ ศึกษาผลผลิตและต้นทุนการผลิตไรน้ำกร่อยด้วยอาหาร 4 ชนิด ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
291
46-0340-45089-019 ๙/๒๕๕๐ การเลี้ยงขุนกุ้งแชบ๊วยเป็นพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินโดยเสริมด้วยอาหารเม็ดผสมวิตามินอีและอาหารสด ไพฑูรย์ อรรฆยานนท์
พิษณุ นาอนันต์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
292
44-44-2-18-20-01-2-218-054 ๘/๒๕๕๐ การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758) พัชรี ซุ่นสั้น
สามารถ เดชสถิตย์
พิกุล ไชยรัตน์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
293
48-0338-48108 ๗/๒๕๕๐ การทดลองเลี้ยงปลาช่อนทะเลวัยรุ่น ด้วยอาหารเม็ดเปียกที่มีระดับโปรตีนต่างกัน ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
พิภาวัน แย้มมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
294
48-0338-48107 ๖/๒๕๕๐ เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) ในกระชังด้วยอาหารเม็ดเปียกและปลาสด ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
สมชาย พุฒหอม
พิภาวัน แย้มมณี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
295
49-0303-49157 ๕/๒๕๕๐ อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเลที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ กฤษณา องอาจ
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
พณารัตน์ สอนสุกใส
พุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
296
47-0328-45092-033 ๔/๒๕๕๐ การอนุบาลลูกปูม้า, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จากระยะ megalopa ถึง crab stage ในกระชังและบ่อคอนกรีต สุรชาต ฉวีภักดิ์
ธิดาพร ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
297
47-0328-45089-033 ๓/๒๕๕๐ ปรสิต และแบคทีเรีย Vibrio spp. ในแม่กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) จากธรรมชาติบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ธิดาพร ฉวีภักดิ์
ลิลา เรืองแป้น
วริษฐา หนูปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
298
49-0336-45092-060 ๒/๒๕๕๐ การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramamosian Estampador, 1949 โดยใส่วัสดุหลบซ่อนและเพิ่มพื้นที่ผิวในบ่อซีเมนต์ วราภรณ์หนูดี
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
จินตนา มหาสวัสดิ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
299
48-0303-46084-010 ๑/๒๕๕๐ ผลของระบบบำบัดน้ำหมุนเวียนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของปลาตะกรับ อรัญญา อัศวอารีย์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ประมัยพร ทองคณารักษ์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
300
49-0325-45097-104 ๕๐/๒๕๔๙ เปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำโดยใช้อาร์ทีเมียกับไรแดงในน้ำเกลือ 30 เปอร์เซ็นต์ ชัยวัฒน์ พุ่มช่วย
สถาพร
ดิเรกบุษราคม
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
รัตนวรรณ อินแพง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
301
49-0328-45093-022 ๔๙/๒๔๕๙ การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะ early juvenile จนถึงขนาด 1 ซม. ด้วยความหนาแน่นต่างกัน ฤทธิกร ศรแก้ว
บังอร ศรีมุกดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
302
47-0344-45094-011 ๔๘/๒๕๔๙ การดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยตะโกรม(Crassostrea belcheri) ที่เลี้ยงในจังหวัดพังงา กัลยาณี ทีปะปาล 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
303
47-0306-46084-006 ๔๗/๒๕๔๙ องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะและสภาพทางนิเวศวิทยาของปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
เยาวนิตย์ ดนยดล
พุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
304
49-0313-45092-058 ๔๖/๒๕๔๙ ความต้องการวิตามินรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) สุพิศ ทองรอด
มนทกานติ ท้ามติ้น
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
ภูวนัย ชัยศรี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
305
48-0313-45092-057 ๔๕/๒๕๔๙ ความต้องการแร่ธาตุรวมของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จีรรัตน์ เกื้อแก้ว
สิริพร ลือชัยชัยกุล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
306
49-0329-45097-102 ๔๔/๒๕๔๙ การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัสและแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด สุวรรณา วรสิงห์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
307
46-0336-45094-006 ๔๓/๒๕๔๙ ปริมาณและการแพร่กระจายของคลอโรฟิลล์ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
308
42-42-2-18-07-14-2-208-005 ๔๒/๒๕๔๙ ฤดูสืบพันธุ์ของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร สุนันท์ ทวยเจริญ
อนันต์ สุนทร
เรวัตร ยอดสุรางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
309
46-0337-45088-006 ๔๑/๒๕๔๙ การแยกชนิดหอยพิม (Angel Wings,Piddocks) ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธีอิเล็คโตรโฟเรซีส สุนันท์ ทวยเจริญ
วลัย คลี่ฉายา
วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
310
48-0330-48111 ๔๐/๒๕๔๙ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลากะรังหงส์วัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน นิพนธ์ เสนอินทร์
เรณู ยาชิโร
วาริช เส้งสีแดง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
311
49-0332-45092-065 ๓๙/๒๕๔๙ ผลของความเป็นด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์ วารินทร์ ธนาสมหวัง
วัฒนา ฉิมแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
312
49-0332-45092-064 ๓๘/๒๕๔๙ ผลของความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์ วารินทร์ ธนาสมหวัง
ธรรมนูญ วุ่นซิ่งซี่
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
313
47-0329-45097-045 ๓๗/๒๕๔๙ การตรวจหาแบคทีเรียทางสุขอนามัยฟาร์มจากดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด สุวรรณา วรสิงห์
ทิศธิยา แช่มล้วน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
314
43-43-2-18-09-12-3-981-044 ๓๖/๒๕๔๙ คุณภาพดินพื้นทะเลและการประยุกต์เพื่อจำแนกพื้นที่เลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
315
41-41-1-18-09-13-2-966-066 ๓๕/๒๕๔๙ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง พ.ศ. 2542-2544 ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
วราภรณ์ แก้วไทย
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
สุพากร แก้วอักษร
สำรวย ชุมวรฐายี
สมพร เกื้อสกุล
ชัชวาล อุบลไพศาล
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
ชอุ่ม สุขช่วย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
316
48-0325-48109 ๓๔/๒๕๔๙ เปรียบเทียบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำจากลูกกุ้ง P10 และ P40 ในบ่อเลี้ยงที่บำบัดพื้นก้นบ่อด้วยวิธีกายภาพ ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
อัศวิน แก้วคง
อุทัย รัตนอุบล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
317
47-0339-45118-030 ๓๓/๒๕๔๙ การขยายพันธุ์โรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) โดยใช้จุลินทรีย์เป็นอาหาร และผลต่อการอนุบาลปลากะพงขาว อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
318
47-0307-45117-018 ๓๒/๒๕๔๙ ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบบำบัดน้ำทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพน้ำ จากการเลี้ยงปลากะพงขาว อรัญญา อัศวอารีย์
นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
319
48-0329-45114-016 ๓๑/๒๕๔๙ การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อน Plectropomus leopardus อายุ 25-50 วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูป ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
320
47-0330-45093-008 ๓๐/๒๕๔๙ การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชิวิตชนิดต่าง ๆ ปริญญา สุทธินนท์
สมพิศ แย้มเกษม
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
321
47-0336-45092-034 ๒๙/๒๕๔๙ การอนุบาลลูกปูทะเล Scylla paramanosain Estampador, 1949 ระยะเมกาโลปา ด้วยอาหาร 3 ชนิด อาภรณ์ เทพพานิช
สิริวรรณ หนูเซ่ง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
322
48-0303-45117-020 ๒๘/๒๕๔๙ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับตะกอนดิน และสาเหตุการตายของปลากะพงขาวในทะเลสาบสงขลาตอนนอก นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
323
47-0307-45097-050 ๒๗/๒๕๔๙ การทดลองใช้สาหร่ายหนาม (Najas indica (WILLD) CHANE) กำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
ทองเพชร สันบูกา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
324
46-0342-45097-040 ๒๖/๒๕๔๙ การเลี้ยงกุ้งกุลาดำให้ได้ขนาดพ่อแม่พันธุ์ในบ่อดินจังหวัดนราธิวาส ครรชิต เขียวเล่ง
สุพล ตั่นสุวรรณ
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กฤษณันท์ นงรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
325
48-0336-45092-048 ๒๕/๒๕๔๙ ระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายและพัฒนาการของปูทะเลวัยอ่อน, Scylla paramanosian Estampador, 1949 สิริวรรณ หนูเซ่ง
อาภรณ์ เทพพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
326
49-0332-45092-059 ๒๔/๒๕๔๙ ผลของอาหารต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ศิริภรณ์ โคตะมี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
327
45-1810-45094-004 ๒๓/๒๕๔๙ สภาวะปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในหอยตะโกรม (Crassostrea belcheri Sowerby, 1971) และน้ำทะเลจากบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยตะโกรมในจังหวัดพังงา กัลยาณี ทีปะปาล
ฉัตรชัย พลายละหาร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
328
48-0303-45097-076 ๒๒/๒๕๔๙ ผลของการใช้น้ำจากคูระบายน้ำทิ้งเพื่อการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา กฤษณา องอาจ
พุทธ ส่องแสงจินดา
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
329
45-1808-45087-006 ๒๑/๒๕๔๙ เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ต่างกัน ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
330
44-44-2-18-05-12-2-186-029 ๒๐/๒๕๔๙ การศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำด้วยพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
สมชาย ดิษฐศร
สมชัย ประเสริฐไทยเจริญ
ทิศธิยา แช่มล้วน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
331
45-1808-45087-005 ๑๙/๒๕๔๙ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อด้วยระดับความเข้มของแสงต่างกัน สิริวรรณ หนูเซ่ง
สกนธ์ แสงประดับ
พณารัตน์ สอนสุกใส
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
332
46-0341-45097-039 ๑๘/๒๕๔๙ การศึกษาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
วิลาสินี คงเล่ง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
333
47-0344-4748 ๑๗/๒๕๔๙ การเลี้ยงปลาการ์ตูน 2 ชนิดในน้ำทะเลและน้ำทะเลผสม โกวิทย์ เก้าเอี้ยน 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
334
47-0344-45116-010 ๑๖/๒๕๔๙ ผลของการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775) โกวิทย์ เก้าเอี้ยน
วุฒิ คุปตะวาทิน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
335
44-45-1-04-06-12-2-817-006 ๑๕/๒๕๔๙ การสำรวจพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมทางน้ำในอ่าวปัตตานีและแม่น้ำยะหริ่ง นิคม ละอองศิริวงศ์
ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
336
49-0342-49001 ๑๔/๒๕๔๙ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
กฤษณันท์ นงรัตน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
337
47-0334-45087-019 ๑๓/๒๕๔๙ การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน ธเนศ พุ่มทอง
นภดล ภูวพานิช
นริสา หนูสอน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
338
47-0334-45087-018 ๑๒/๒๕๔๙ การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไข่และลูกหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ระยะว่ายน้ำที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติและจากการเลี้ยงในโรงเพาะพันธุ์ ธเนศ พุ่มทอง
สกนธ์ แสงประดับ
นภดล ภูวพานิช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
339
45-1808-45090-002 ๑๑/๒๕๔๙ ศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri Xia et Abbott) และอาหารสำเร็จรูป ธเนศ พุ่มทอง
จินตนา นักระนาด
สกนธ์ แสงประดับ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
340
47-0334-45090-006 ๑๐/๒๕๔๙ ประสิทธิภาพของระบบอนุบาลแบบต่าง ๆ ในการอนุบาลลูกหอยสองฝาวัยเกล็ด จินตนา นักระนาด
นภดล ภูวพานิช
กัญจนี พรหมจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
341
49-0307-49014 ๙/๒๕๔๙ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลแปลงเลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภรัณยู ถมพลกรัง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
342
43-43-1-18-04-01-3-977-003 ๘/๒๕๔๙ การผลิตโคพีพอด Microcyclops varicans Sars ที่ความหนาแน่นต่างกัน ธิดาพร ฉวีภักดิ์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
343
48-0345-45118-042 ๗/๒๕๔๙ การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Ephinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บูญลิปตานนท์
สมศักดิ์ จิระวัทโธ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
344
47-0347-45117-019 ๖/๒๕๔๙ ระดับไขมันที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวขนาด 1-3 นิ้ว ศิริพร วุทธาคง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
345
48-0313-48141 ๕/๒๕๔๙ การเสริมกรดไขมันในการอนุบาลลูกหอยตลับ (Meretrix meretrix) วัยเกล็ด มนทกานติ ท้ามติ้น
สุพิศ ทองรอด
จินตนา นักระนาด
ภูวนัย ชัยศรี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
346
47-0336-45117-015 ๔/๒๕๔๙ การอนุบาลปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) อายุ 25 วันถึง 45 วัน โดยระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อคอนกรีต วราภรณ์ แก้วไทย
สิริวรรณ หนูเซ่ง
อุทัย รัตนอุบล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
347
46-0339-45118-018 ๓/๒๕๔๙ ผลผลิตโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) ขนาดเล็กจากการเก็บผลผลิตแบบกึ่งต่อเนื่อง พัชรา แมเร๊าะ
ซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา
วันทนี ส่งทวน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
348
46-0336-45094-005 ๒/๒๕๔๙ ฤดูกาลความสมบูรณ์เพศของหอยตะโกรมในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรยา ช่วยสุรินทร์
เรือโทณัฐพงศ์ ต้นสาลี
ศิวะ ธนาพล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
349
47-0325-45089-032 ๑/๒๕๔๙ การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
350
47-0314-47038 ๖๐/๒๕๔๘ คุณค่าทางอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์โดยมวลรวม; ผลผลิตจากบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวและบ่อเลี้ยงกุ้ง สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์
สรายุทธ อ่อนสนิท
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
351
48-0329-45093-019 ๕๙/๒๕๔๘ การเพาะเลี้ยงหอยหวาน Babylonia areolata Link,1807 ในบ่อซีเมนต์ระบบปิดชีวภาพแบบก้าวหน้า ธวัช ศรีวีระชัย
ชัชวาล วุฒิเมธี
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
352
48-0332-48175 ๕๘/๒๕๔๘ ผลของฟ้าทะลายโจรต่อการเลี้ยงกุ้งขาว สามารถ เปรมกิจ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
พิณทิพย์ กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
353
48-0332-48174 ๕๗/๒๕๔๘ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei Boone) แบบพัฒนาในระดับความหนาแน่นต่างกัน สามารถ เปรมกิจ
บุญชัย เจียมปรีชา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
354
47-0329-45114-013 ๕๖/๒๕๔๘ การอนุบาลปลากะรังจุดฟ้า Plectropomus leopardus วัยอ่อนอายุ 2-25 วัน ชัชวาล วุฒิเมธี
ธวัช ศรีวีระชัย
จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
355
45-1807-45088-004 ๕๕/๒๕๔๘ การแยกชนิดของหอยพิม (Oriental Angle Wings, Piddocks) ที่พบในบริเวณอ่าวไทยตอนบน สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวันย์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
356
45-1809-45194 ๕๔/๒๕๔๘ ปริมาณแบคทีเรียในหอยตะโกรมต่างขนาดในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คมคาย ลาวัณยวุฒิ
มณีย์ กรรณรงค์
ชรินทร์ เมธีคชเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
357
43-43-2-18-08-01-2-960-039 ๕๓/๒๕๔๘ การเลี้ยงสาหร่ายทะเล, Gracilaria edulis (Gmelin) Silva ในอ่าวประจวบคีรีขันธ์ สิริวรรณ หนูเซ่ง
ประพัทธ์พงศ์ เพชรัตน์
พณารัตน์ สอนสุกใส
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
358
46-0308-45097-022 ๕๒/๒๕๔๘ การจำแนกเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อนของกุ้งกุลาดำปกติและกุ้งป่วยจากบ่อเลี้ยงในจังหวัดสงขลา เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
359
48-0321-45093-016 ๕๑/๒๕๔๘ การอนุบาลลูกหอยหวาน ระยะ VELIGER LARVAE ถึงระยะ EARLY JUVENILE ด้วยอาหารต่างชนิด เจษฎา เจริญวัฒน์
ลือชัย ดรุณชู
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
360
47-0345-45114-014 ๕๐/๒๕๔๘ ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัม สามารถ เดชสถิตย์
ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
361
48-0331-45117-026 ๔๙/๒๕๔๘ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วัลลภ ทิมดี
วิรงรอง ทิมดี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
362
47-0338-45097-054 ๔๘/๒๕๔๘ การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำเป็นลูกกุ้งรุ่นที่ 2 (F1) จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 (P0) ไวยพจน์ เครือเสน่ห์
วิทยา รัตนะ
จิรานุวัฒน์ ชูเพชร
ลัดดาวัลย์ สถาพร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
363
47-0310-45097-046 ๔๗/๒๕๔๘ ประสิทธิภาพของสารสกัดใบฝรั่งด้วยวิธีต้มต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อวิบริโอในกุ้งกุลาดำ เพ็ญศรี บุญตามช่วย
อรอนงค์ คงทวี
มานพ เห็นดีน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
364
44-44-1-18-14-012-244-006 ๔๖/๒๕๔๘ ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
365
47-0333-45097-058 ๔๕/๒๕๔๘ การอนุบาลกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้จุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและควบคุมแบคทีเรียวิบริโอ ฤทธิกร ศรแก้ว 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
366
47-0337-45118-031 ๔๔/๒๕๔๘ การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง โชติ เขียนด้วง
ปิยาลัย เหมทานนท์
ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
367
44-44-2-18-08-01-2-204-042 ๔๓/๒๕๔๘ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ในอุปกรณ์การเลี้ยงต่างกัน ประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์
สกนธ์ แสงประดับ
วีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
368
47-0342-47049 ๔๒/๒๕๔๘ ผลของการให้ Skeletonema sp. เสริมการใช้อาร์ทีเมียเป็นอาหารในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon (Fabricius) ระยะโพสท์ลาวา 2 ถึง 17 นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
กรกช สรรเพ็ชร
ยุวดี สกุลแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
369
45-1809-45094-002 ๔๑/๒๕๔๘ ชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่พบบนเปลือกหอยตะโกรมในการเลี้ยงต่างกัน 3 แบบ ธีรยา ช่วยสุรินทร์
จรัสศรี อ๋างตันญา
ชรินทร์ เมธีคชเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
370
47-0327-45117-017 ๔๐/๒๕๔๘ ผลของความถี่การให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว, Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด โสมลดา ประเสริฐสม
วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
371
45-1809-45092-008 ๓๙/๒๕๔๘ การเลี้ยงปูทะเล (Scylla sp.) เพศเมียไข่แก่ให้มีไข่ติดหน้าท้องด้วยระบบหมุนเวียน้ำบำบัดชีวภาพและเปลี่ยนน้ำ รัชฎา ขาวหนูนา
สรรเสริญ ช่อเจี้ยง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
372
48-0332-45092-056 ๓๘๒๕๔๘ ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella spp. และอาหารสมทบ วารินทร์ ธนาสมหวัง
สุทธิชัย ฤทธิธรรม
สุพิศ ทองรอด
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
373
48-0331-48100 ๓๗/๒๕๔๘ การอนุบาลกุ้งขาว (Penaeus wannamei) ระยะนอเพลียสถึงโพสท์ลาร์วา15 ที่ความนาแน่นต่างกัน เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย
สิริ เอกมหาราช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
374
47-0328-45093-009 ๓๖/๒๕๔๘ การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ในกระชังบ่อดิน ลือชัย ดรุณชู
วีวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์
เจษฎา เจริญวัฒน์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
375
46-0303-45117-010 ๓๕/๒๕๔๘ การเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ขนาด 2 นิ้วถึง 6 นิ้ว ในระบบน้ำหมุนเวียนโดยใช้อวนไนล่อนเป็นไบโอฟิลเตอร์ สุนิตย์ โรจนพิทยากุล
นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์
ยุวดี สกุลแก้ว
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
376
48-0328-45093-018 ๓๔/๒๕๔๘ การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ด้วยอาหารที่ต่างกัน 3 ชนิด ลือชัย ดรุณชู
เกียรติศักดิ์ เสนะวีณิน
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
377
48-0334-46083-012 ๓๓/๒๕๔๘ การทดลองหาระดับไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เหมาะสมในการเลี้ยงสาหร่ายผมนาง (Gracilalia fisheri (Xia&Abbott) Abbott, Zhang&Xia โดยวิธี NON-LINEAR REGRESSION ANALYSIS คมน์ ศิลปาจารย์
คมคาย ลาวัณยวุฒิ
รัชดาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
อุไร เจียรนัย
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
378
44-44-2-18-11-01-2-971-056 ๓๒/๒๕๔๘ ผลของความเข้มแสงต่อการเพิ่มจำนวนของโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis Tschugunoff, 1921) พัชรา แมเร๊าะ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
379
48-0332-45092-055 ๓๑/๒๕๔๘ ผลของการแช่ตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในสารละลายโพวิโดนไอโอดีนก่อนการลำเลียงต่ออัตราการฟัก วารินทร์ ธนาสมหวัง
พรทิพย์ ทองบ่อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
380
48-0332-45092-054 ๓๐/๒๕๔๘ ผลของน้ำแข็งระหว่างการลำเลียงตับปิ้งไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ต่ออัตราการฟัก วารินทร์ ธนาสมหวัง
ชัยยุทธ พุทธิจุน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
381
48-0302-48102 ๒๙/๒๕๔๘ ผลของความเค็มต่อการกำหนดเพศของปลาเซลฟิน (Poecilia latipinna)(Lesueur,1821) โสมลดา ประเสริฐสม
อัจฉรีเรืองเดช
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
382
44-44-1-18-15-12-2-816-009 ๒๘/๒๕๔๘ ความผันแปรและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดในรอบ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๖) สุวรรณา วรสิงห์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
383
45-1806-45089-016 ๒๗/๒๕๔๘ พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อกุ้งแชบ๊วยระยะต่างๆ ปกป้อง อุ่มอยู่
พลพจน์ กิตติสุวรรณ์
วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
384
48-0331-45097-064 ๒๖/๒๕๔๘ การศึกษาการปนเปื้อนของสารไนโตรฟูราโซนในการอนุบาลและเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปกป้อง อุ่มอยู่
เจษฎา เจริญวัฒน์
สุธีวัฒน์ สมสืบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
385
43-43-2-18-05-01-2-204-031 ๒๕/๒๕๔๘ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยการบำบัดน้ำทางชีวภาพ เพ็ญแข คุณาวงค์เดช 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
386
47-0328-45093-012 ๒๔/๒๕๔๘ การผลิตลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) เชิงพาณิชย์ บังอร ศรีมุกดา
สุรชาต ฉวีภักดิ์
วริษฐา หนูปิ่น
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
387
44-44-1-18-05-12-2-806-002 ๒๓/๒๕๔๘ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (จังหวัดจันทบุรี) ในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบชลประทานน้ำเค็มของศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน ชนินทร์ แสงรุ่งเรือง
เจษฎา เจริญวัฒน์
ทิศธิยา แช่มล้วน
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
388
48-0332-48011 ๒๒/๒๕๔๘ ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว ยอดชาย กรรณสูตร
สุรพล วิเศษสรรค์
สามารถ เปรมกิจ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
พิณทิพย์ กรรณสูตร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
389
45-1811-45118-001 ๒๑/๒๕๔๘ การฝังฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อของปลากะรังดอกแดง (Ephinephelus coioides Hamilton, 1822) อดุลย์ แมเร๊าะ
พัชรา แมเร๊าะ
อรุณ จันทร์แดง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
390
43-43-1-18-10-02-3-970-013 ๒๐/๒๕๔๘ การศึกษาการแพร่กระจายของ Vibrio sp. ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดพังงา กัลยาณี นาเวศน์
วิศิษฎ์ ขวัญดี
นงลักษณ์ สำราญราษฎร์
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
391
48-0332-45092-045 ๑๙/๒๕๔๘ ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในที่กักขัง วารินทร์ ธนาสมหวัง
สง่า สิงห์หงษ์
ฉลอง ทองบ่อ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
392
46-0329-46083-006 ๑๘/๒๕๔๘ ประสิทธิภาพของสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesn ในการบำบัดคุณภาพน้ำทะเล และน้ำทิ้งจากโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ ธวัช ศรีวีระชัย
สุวรรณา วรสิงห์
สุริยะ แพงดี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
393
46-0329-46083-005 ๑๗/๒๕๔๘ การเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง Gracillaria edulis (Gmelin) Silva และสาหร่ายมงกุฎหนาม Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ในบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ธวัช ศรีวีระชัย
สุริยะ แพงดี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
394
47-0336-45092-036 ๑๖/๒๕๔๘ การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่ระดับความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน อาภรณ์ เทพพานิช
สำรวย ชุมวรฐายี
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
395
47-0332-47175 ๑๕/๒๕๔๘ การศึกษาโรคทอราและการจำแนกเชื้อไวรัสทอราซินโดรมของกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon)ในประเทศไทย ชัยวุฒิ สุดทองคง 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
396
41-41-1-18-05-01-2-202-027 ๑๔/๒๕๔๘ เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
พิสมัย สมสืบ
สุภิชา แก้วมานพ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
397
40-40-3-18-04-01-2-202-023 ๑๓/๒๕๔๘ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ที่ความหนาแน่นต่างกันโดยเปลี่ยนน้ำสัปดาห์ละครั้ง เพ็ญแข คุณาวงค์เดช
วิเชียร สาคเรศ
สุภิชา แก้วมานพ
สาคร มากท่า
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
398
45-0-40-44-5-117-002 ๑๒/๒๕๔๘ ทดสอบการเกิดโรคจากเชื้อ Flexibacter maritimus ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer) สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
เยาวนิตย์ ดนยดล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
399
46-0325-46062 ๑๑/๒๕๔๘ เทคนิคการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาโดยให้อากาศ 2 รูปแบบ ชัยรัตน์ พุ่มช่วย
สุพจน์ จึงแย้มปิ่น
เรวัตร ยอดสุรางค์
อุทัย รัตนอุบล
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
400
48-332-45092-044 ๑๐/๒๕๔๘ ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์ ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
วารินทร์ ธนาสมหวัง
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
401
46-0303-45097-026 ๙/๒๕๔๘ ประสิทธิภาพของบ่อบำบัดน้ำหมุนเวียนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบสมดุลนิเวศ จามรี รักษ์บางแหลม
พุทธ ส่องแสงจินดา
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
402
47-0331-45089-035 ๘/๒๕๔๘ พิษเฉียบพลันของคลอรีน ฟอร์มาลินและแอมโมเนียต่อลูกกุ้งแชบ๊วยระยะโพสต์ลาวา 15 เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
403
46-0336-46071- 002 ๗/๒๕๔๘ การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอล ในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
สุพาภร แก้วอักษร
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
404
42-43-2-18-09-15-2-803-133 ๖/๒๕๔๘ ดัชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลเพื่อการจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงหอยสองฝาบริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
405
47-0332-47150 ๕/๒๕๔๘ พิษเฉียบพลันของไตรฟลูราลินที่มีต่อลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man) และลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch)) ยอดชาย กรรณสูตร 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
406
46-0303-46124 ๔/๒๕๔๘ ศึกษาองค์ประกอบชนิด การแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น้ำในแต่ละฤดูกาล บริเวณแม่น้ำปากพนังและคลองสาขา อรัญญา อัศวอารีย์ 1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
407
44-44-3-18-07-15-2-208-011 ๓/๒๕๔๘ การแยกชนิดของหอยหลอดในอ่าวไทยตอนบนโดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีส สุนันท์ ทวยเจริญ
อำนวย คงระเบียบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
408
48-0332-48006 ๒/๒๕๔๘ พื้นที่แหล่งและทิศทางการกระจายตัวของหอยหลอด (Solen thailandicus Cosel, 2002) ที่บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี สุนันท์ ทวยเจริญ
ทวีชัย สุไพรวัลย์
อำนวย คงระเบียบ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม
409
48-0332-45092-043 ๑/๒๕๔๘ ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง วารินทร์ ธนาสมหวัง
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
1.บทคัดย่อภาษาไทย
2.บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
3.ฉบับเต็ม