0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
8.4 ทำการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparisons) คลิ๊ก Post Hoc (ภาพที่ 0090)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:26:18 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
8.5 เลือกวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (ภาพที่ 0100)

   โปรแกรมนี้มีวิธีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนให้เลือกมากมายซึ่งอยู่ในกรอบของ equal variances assumed (ค่าแปรปรวนของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากัน) ในที่นี้ทดลองเลือกวิธี LSD และ Duncan โดยคลิ๊กให้มีเครื่องหมายถูกหน้า LSD และ Duncan เสร็จแล้ว เลือก continue แต่ในการวิเคราะห์จริงเลือกวิธีใดก็ได้
   และมีช่องให้ใส่ระดับความแตกต่างหรือระดับนัยสำคัญที่เราต้องการ (significance level) แต่โดยปกติโปรแกรมกำหนดให้ที่ 0.05 ซึ่งเราก็มักใช้ค่านี้

หมายเหตุ หน้าต่างนี้ เป็นการเลือกวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างทรีตเมนต์ ว่าทรีตเมนต์ใดแตกต่างกันทรีตเมนต์ใดบ้าง ซึ่งมีวิธีการให้เลือกมากมาย แต่ที่นิยมมีอยู่ 3 ตัว คือ

   LSD  เป็นวิธีพื้นฐานที่สุด และเกิดความแตกต่างได้ง่ายที่สุด
   Tukey เกิดความแตกต่างได้ยากกว่า LSD
   Duncan พอ ๆ กับ Tukey และเท่าที่เห็นมีคนใช้กันมาก อาจเนื่องมาจากอาจารย์ในมหาลัยชอบสอนวิธี Duncan new multiple rang test ในการทำ post hoc test

ยังไม่มีข้อสรุปว่าวิธีใหนดีที่สุด และในการทดลองทางการเพาะเลี้ยงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้มากนัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:27:01 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
8.6 ทดสอบว่าค่าแปรปรวนของน้ำหนักและความยาวของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากันหรือไม่

ที่หน้าต่าง One-way ANOVA (ภาพที่ 0110) คลิ๊ก option---ในหน้าต่าง option เลือกถูก homogeneity of variance test---continue
เมื่อเสร็จแล้วจะกลับไปที่หน้าต่าง One-way ANOVA
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:27:25 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
8.7 ที่หน้าต่าง one-way ANOVA เลือก OK (ภาพที่ 0120)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:27:48 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
9 การอ่านผลการวิเคราะห์ ANOVA, การทดสอบค่าแปรปรวน และการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (ภาพที่ 0130)

   ได้ผลการวิเคราะห์ปรากฏในหน้าต่าง output SPSS viewer ซึ่งมี 4 ส่วน
1.   test of Homogeneity of variances
2.   ตาราง ANOVA
3.   ผลการการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD
4.   ผลการการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี Duncan
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:28:18 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
9.1 การอ่านผลจากตาราง Test of Homogeneity of Variances (ภาพที่ 0140)

- เป็นการทดสอบว่า ค่าแปรปรวนของน้ำหนักและความยาวของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากันหรือไม่ ซึ่งเราต้องการให้มีค่าเท่ากัน คืออยากให้ sig.> 0.05
-ถ้า  sig. > 0.05 แสดงว่า ค่าแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากัน
- ถ้า sig. < 0.05  แสดงว่า ค่าแปรปรวนของข้อมูลของแต่ละทรีตเมนต์ไม่เท่ากัน
- จากตารางสรุปได้ว่า ค่าแปรปรวนของน้ำหนักและความยาวของแต่ละทรีตเมนต์เท่ากัน (sig.>0.05)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:28:52 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
9.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (ANOVA) (ภาพที่ 0150)

ในตารางนี้เราจะดูว่าทรีตเมนต์มีผลต่อตัวชี้วัดหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตมนต์แตกต่างกนหรือไม่ ซึ่งในตัวอย่างเราใช้น้ำหนักสุดท้ายเป็นตัวชี้วัดหลัก ส่วนความยาวเป็นตัวชี้วัดรองลงไป แต่หากเป็นการอนุบาลลูกปลาเล็กเพื่อจำหน่ายเป็นปลานิ้วที่ขายตามความยาว อาจให้ความยาวเป็นตัวชี้วัดหลักก็ได้

โดยทั่วไปเรานิยมตัดสินว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % หรือ ระดับนัยสำคัญ=α  = 0.05 ในการดูผล ให้ดูที่ค่า sig.
ถ้า sig. < 0.05 แสดงว่า ทรีตเมนต์มีผลต่อตัวชี้วัด หรือ ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1คู่แตกต่างกัน
ถ้า sig. > 0.05 แสดงว่าทรีตเมนต์ไม่มีผลต่อตัวชี้วัด หรือค่าเฉลี่ยของทุกทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกัน

โปรแกรม SPSS ใช้ sig. แทน p-value และ ให้ผลว่า sig. มีค่าเท่าไร ซึ่งหากรายงานตามผลของโปรแกรมควรรายงานว่า sig. มีค่าเป็นเท่าไรน่าจะถูกต้องกว่า และผู้อ่านจะนึกภาพออกว่าความแตกต่างมีมากน้อยเพียงไร แต่ในการรายงานผล ยังมีนักวิชาการอีกจำนวนมากนิยมรายงานว่า
-แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญ, p > 0.05
- แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ, p < 0.05 หรือ
- แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง p < 0.01
 ซึ่งเป็นลักษณะการรายงานแบบเดิมที่เป็นการเปิดเทียบค่า F ที่คำนวนได้กับค่าในตารางว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าค่านัยสำคัญ ที่กำหนดไว้
ดังนั้นจากตัวอย่างจึงแปรผลได้ว่า
   -น้ำหนักและความยาวปลาเมื่อเริ่มทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
   -อาหารที่ทดลองมีผลต่อน้ำหนักและความยาวของปลา เนื่องจาก sig. = 0.000 และ sig. = 0.036 ตามลำดับ (หรือ p < 0.05)  หรือ น้ำหนักและความยาวของปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือ อาหารที่ทดลองมีผลทำให้น้ำหนักและความยาวของปลาแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

จากตาราง ANOVA ทำให้เราทราบเพียงว่า มีอย่างน้อย 2 กลุ่ม (ทรีตเมนต์) ที่มีค่าเฉลี่ยต่างกัน แต่ไม่ทราบว่าเป็นคู่ใดบ้าง ดังนั้นจึงต้องทดสอบต่อไปว่าคู่ใดหรือกลุ่มใดบ้างที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันโดยการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (ในขั้นตอนที่ผ่านมาเราได้สั่งการ และเลือกวิธีการไปแล้ว แต่หากเป็นการคิดสมัยก่อนต้องทำ ANOVA ก่อน หากพบความแตกต่างค่อยคิดต่ออีกทีว่ามีคู่ใดที่ต่างกัน หากไม่พบความแตกต่างก็หยุดเพราะไม่ต้องเสียเวลา แต่ในการใช้โปรแกรมแค่เลือกคำสั่งให้ครบโปรแกรมก็ทำให้เสร็จในคราวเดียว)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:29:23 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
9.3 ผลการเปรียบเทียบเชิงซ้อน ด้วยวิธี LSD (ภาพที่ 0160)

เป็นผลการทดสอบที่บอกว่า มีทรีตเมนต์คู่ใดบ้างที่แตกต่างและคู่ใดที่ไม่แตกต่างกัน

การวิเคราะห์วิธีนี้ โปรแกรมรายงานผลแบบตารางแจกแจงโดยแสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ๆ ซึ่งเราจะรู้ว่าแต่ละคู่มีค่า sig. เป็นเท่าไร การแปรผลก็เหมือนกับผล ANOVA

   นอกจากนี้โปรแกรมยังรายงานค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยว่ามีมากน้อยเพียงไร (mean difference) ซึ่งสามารถใช้ในการรายงานผลแบบพรรณาได้

   ตัวอย่างการรายงานผล ; น้ำหนักสุดท้ายของทรีตเมนต์ที่ 1 น้อยกว่าทรีตเมนต์ที่ 2 อยู่ 55 หน่วย ซึ่งแตกต่างต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (sig. = 0.002)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:29:51 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
9.4 ผลการเปรียบเทียบเชิงซ้อน ด้วยวิธี Duncan (ภาพที่ 0170, ภาพที่ 0180)

   โปรแกรมทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นคู่ทุกคู่ แต่ในการรายงานผลจะไม่รายงานเป็นคู่ ๆ เหมือนกับวิธี LSD แต่โปรแกรมรายงานผลตารางละ 1 ตัวแปรโดยจับกลุ่มทรีตเมนต์ที่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญให้อยู่ด้วยกันในคอลัมน์เดียวกันตามระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้ (ในที่นี้กำหนดที่ 0.05) หากทรีตเมนต์ใดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญก็อยู่คนละคอลัมน์กัน

   จากตัวอย่าง ตารางน้ำหนักเริ่มทดลอง ( bwinitia) และความยาวเริ่มทดลอง (tlinitia) จะเห็นว่ามีคอลัมน์เดียวแสดงว่าทุกทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

   ตารางน้ำหนักสิ้นสุดการทดลอง (bwfinal) ทุกทรีตเมนต์อยู่คนละคอลัมน์ แสดงว่าทุกทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2011, 11:32:04 am โดย samart »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
(การอ่านผลจากตารางดันแคน (ต่อ))

   ความยาวเริ่มทดลองมีคอลัมน์เดียว แสดงว่า ความยาวเมื่อเริ่มทดลองของทุกทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ (ผลเหมือนกับในตาราง ANOVA)

   ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลองมี 2 คอลัมน์ หมายความว่า ทรีตเมนต์ 1 กับ 2 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทรีตเมนต์ที่ 2 กับ 3 ก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ แต่ ทรีตเมนต์ที่ 1 กับ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ ระดับนัยสำคัญ 0.05)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2009, 02:03:59 pm โดย Webmaster »

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
 ;D ;D ;D
เอกสารอ้างอิง

กัลลา วานิชย์บัญชา. 2546. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. 536 หน้า.

จริง ๆ แล้วผมมีหนังสือเรื่องนี้อยู่หลายเล่ม แต่เล่มนี้เป็นเล่มที่ชอบมากที่สุด เพราะอ่านแล้วผมเข้าใจได้ง่าย (เขียนดี ถูกเส้น) ที่สุด จึงใช้เป็นเครื่องมือหากินมาตลอด แล้วผมก็ลืม Systat ไปเลย แนะนำให้ไปซื้อมาอ่านเล่น และราคาก็ไม่แพง คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

แล้วงานวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นเรื่องกล้วย ๆ เมื่อมีหนังสือดี และมี SPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  ;D


ลิ้งค์เพิ่มเติม

1. การใช้ Excell หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความยาวของปลา

http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=1804.0

2. การใช้ SPSS หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและความยาวของปลา

http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=1817.0


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2008, 11:39:45 am โดย samart »

*

porn

โปรแกรมsystat
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2009, 09:38:17 am »
อยากได้โปรแกรมsystat มาทำรายส่งใครมีช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะแล้วก็วิธีใช้,ข้อดี ,ข้อกำกัด,ประโยชน์

    :o ::)ขอบคุณค่ะ ::) ::)

*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
ใครมีแหล่งช่วยหน่อยเร้วววว....

เคยใช้สมัยหนุ่ม ๆ ตอนที่ spss ยังไม่ค่อยรองรับการวิเคราะห์anova สักเท่าไหร่
แต่หลังจากเวอร์ชันหลัง ๆ ออกมา เลยทิ้ง systat ไปเลย


*

ออฟไลน์ samart

 • *****
 • 695
 • 3
try it

http://www.systat.com/

แล้วลองโหลดเวอร์ชันฟรีสำหรับนักเรียนนะครับ